Blog Chia sẻ kiến thức Cách học giỏi Toán không còn quá xa vời

Cách học giỏi Toán không còn quá xa vời

14:11 26/01/2022
<p><span style="font-weight: 400;">M&ocirc;n to&aacute;n l&agrave; m&ocirc;n học m&agrave; học sinh lu&ocirc;n cảm thấy sợ h&atilde;i khi nhắc đến n&oacute;. C&oacute; thể thấy bộ m&ocirc;n n&agrave;y li&ecirc;n quan nhiều đến c&aacute;ch tư duy, ghi nhớ c&ocirc;ng thức, sắp xếp c&aacute;c định l&yacute; của học sinh. M&ocirc;n to&aacute;n kh&oacute; n&ecirc;n kh&ocirc;ng phải bạn n&agrave;o cũng biết </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-toan" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch học giỏi To&aacute;n</strong></a></span><span style="font-weight: 400;">, h&atilde;y c&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu một v&agrave;i c&aacute;ch qua b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/cach-hoc-dioi-toan-cho-nduoi-mat-doc-hRrQxS.jpg" /><br /><em>C&aacute;ch học giỏi to&aacute;n cũng ph&ugrave; hợp cho bạn mất gốc</em></span></p> <h2><strong>Tại sao cần c&aacute;ch học giỏi To&aacute;n</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; thể thấy 12 năm đi học, 4 năm đại học ch&uacute;ng ta đều thấy sự xuất hiện của m&ocirc;n to&aacute;n, đ&atilde; từ rất l&acirc;u bộ m&ocirc;n n&agrave;y được nhiều thầy c&ocirc; v&agrave; học sinh quan t&acirc;m bởi sự cần thiết của n&oacute;. Thế nhưng nếu chưa biết phương ph&aacute;p học hiệu quả bạn dễ bị loay hoay trong c&ocirc;ng thức xếp chồng. Từ đ&oacute;, ta cũng trả lời được cho c&acirc;u hỏi tại sao cần phương ph&aacute;p học to&aacute;n hiệu quả.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Biết được c&aacute;ch học giỏi to&aacute;n gi&uacute;p bạn r&uacute;t ngắn qu&aacute; tr&igrave;nh giải b&agrave;i tập, tiết kiệm được thời gian để học m&ocirc;n kh&aacute;c. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, biết b&iacute; quyết học giỏi to&aacute;n c&ograve;n đem đến cho bạn tư duy logic của người học to&aacute;n, tư duy n&agrave;y sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y của bạn.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/chia-se-cach-hoc-thuoc-nhanh-bang-nhung-meo-don-gian" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học thuộc nhanh bằng những mẹo đơn giản</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch học giỏi To&aacute;n tr&ecirc;n lớp</strong></h2> <h3><strong>1. Lắng nghe giảng b&agrave;i</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Trong c&aacute;c b&agrave;i giảng của gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể chiếm đến 70% b&agrave;i học ch&iacute;nh, phần c&ograve;n lai sẽ l&agrave; c&aacute;c kiến thức thực tế ngo&agrave;i s&aacute;ch. Việc bạn lắng nghe giảng b&agrave;i sẽ l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch học giỏi to&aacute;n hiệu quả</strong><span style="font-weight: 400;"> nhất bởi kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, m&agrave; khi nghe giảng bạn c&ograve;n bổ sung cho m&igrave;nh tư duy logic, hiểu th&ecirc;m về c&aacute;ch &aacute;p dụng to&aacute;n trong đời sống.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc bạn nghe giảng b&agrave;i c&ograve;n gi&uacute;p n&acirc;ng cao khả năng tập trung, gi&uacute;p &iacute;ch cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y. Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">lớp học trực tuyến online</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể n&acirc;ng cao năng lực học tập nhanh nhất.</span></p> <h3><strong>2. Hỏi khi thắc mắc</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Nhiều bạn vẫn nghĩ việc học giỏi to&aacute;n đồng nghĩa việc điểm cao m&ocirc;n to&aacute;n, điều đ&oacute; đ&uacute;ng như chưa đủ, một người giỏi to&aacute;n kh&ocirc;ng chỉ biết l&agrave; b&agrave;i tập m&agrave; c&ograve;n cần hiểu r&otilde; bản chất của b&agrave;i tập, c&ocirc;ng thức đ&oacute;. Thế n&ecirc;n bạn cần hiểu r&otilde; b&agrave;i học, kh&ocirc;ng n&ecirc;n học vẹt hay đối ph&oacute;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tuy nhi&ecirc;n, để hiểu r&otilde; tường tận về bản chất vấn đề th&igrave; học sinh n&ecirc;n chủ động hỏi gi&aacute;o vi&ecirc;n của m&igrave;nh. Bạn n&ecirc;n tự tin, mạnh dạn đặt c&acirc;u hỏi với mong muốn được giải đ&aacute;p, gi&aacute;o vi&ecirc;n lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p bạn hiểu r&otilde; bản chất của b&agrave;i học.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/xay-dung-ke-hoach-hoc-tap" target="_blank" rel="noopener">HƯỚNG DẪN X&Acirc;Y DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HO&Agrave;N HẢO VỚI 5 MẸO CƠ BẢN</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>3. Học nh&oacute;m</strong></h3> <p><strong>B&iacute; quyết học giỏi to&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;"> m&agrave; &iacute;t bạn học sinh biết đến ch&iacute;nh l&agrave; học nh&oacute;m, việc học theo nh&oacute;m gi&uacute;p c&aacute;c bạn trau dồi v&agrave; bổ sung kiến thức cho nhau. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, kh&ocirc;ng kh&iacute; buổi học sẽ thoải m&aacute;i, vui tươi tạo năng lượng cho buổi học được tốt hơn. Học nh&oacute;m l&agrave; minh chứng cho c&acirc;u &ldquo;một c&acirc;y l&agrave;m chẳng n&ecirc;n non, ba c&acirc;y chụm lại n&ecirc;n h&ograve;n n&uacute;i cao&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/hoc-nhom-mon-toan-oysgrJ.jpg" /><br /><em>Học nh&oacute;m l&agrave; h&igrave;nh thức gi&uacute;p đỡ nhau trong học tập</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch học giỏi To&aacute;n tại nh&agrave;</strong></h2> <h3><strong>1. Xem trước b&agrave;i mới</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Một c&aacute;ch học to&aacute;n giỏi ch&iacute;nh l&agrave; việc bạn n&ecirc;n xem b&agrave;i trước ở nh&agrave;, khi l&ecirc;n trường bạn dễ d&agrave;ng bắt kịp với b&agrave;i giảng của thầy c&ocirc;. Ngo&agrave;i ra, khi thầy c&ocirc; hỏi b&agrave;i sẽ c&oacute; trước c&acirc;u trả lời, từ đ&oacute; c&oacute; th&ecirc;m điểm cộng tr&ecirc;n lớp.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch học giỏi to&aacute;n n&agrave;y bạn cần c&oacute; tinh thần học tự gi&aacute;c v&igrave; đ&acirc;y kh&ocirc;ng nằm trong b&aacute;o b&agrave;i m&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n dặn, bạn sẽ tự gi&aacute;c học v&agrave; l&agrave;m việc n&agrave;y tự nguyện. Tuy nhi&ecirc;n ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều thứ t&aacute;c động v&agrave;o ch&uacute;ng ta như mạng x&atilde; hội, tivi, m&aacute;y t&iacute;nh,... Bạn n&ecirc;n tự gi&aacute;c với tương lai của bản th&acirc;n, kh&ocirc;ng để việc kh&aacute;c ảnh hưởng việc học.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-toan-cho-nguoi-mat-goc" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học To&aacute;n cho người mất gốc gốc</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>2. Học v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i tập cũ</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bạn sẽ kh&ocirc;ng thể học giỏi to&aacute;n nếu kh&ocirc;ng học v&agrave; l&agrave;m c&aacute;c b&agrave;i tập đầy đủ, &ocirc;ng b&agrave; ta c&oacute; c&acirc;u &ldquo;c&oacute; c&ocirc;ng m&agrave;i sắt, c&oacute; ng&agrave;y n&ecirc;n kim&rdquo; c&aacute;ch l&agrave;m cũng ph&ugrave; hợp cho học sinh mất căn bản to&aacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">L&agrave;m b&agrave;i tập thường xuy&ecirc;n sẽ gi&uacute;p bạn nắm chắc c&aacute;ch l&agrave;m b&agrave;i, c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y từ đ&oacute; n&acirc;ng cao điểm to&aacute;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, khi giải nhiều dạng to&aacute;n, tư duy của bạn cũng sẽ nhanh nhạy hơn, hiệu quả hơn rất nhiều c&aacute;ch học giỏi to&aacute;n kh&aacute;c. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện SGK</a></strong></span> của Colearn để học tập c&aacute;c m&ocirc;n học tốt nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tuy nhi&ecirc;n trước ti&ecirc;n bạn cần học kĩ l&yacute; thuyết trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, khi chắc l&yacute; thuyết th&igrave; thực h&agrave;nh cũng dễ hơn.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/tai-sao-can-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh" target="_blank" rel="noopener">Tại sao cần đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực học sinh?</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>3. M&ocirc;i trường học ph&ugrave; hợp</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&aacute;c với tr&ecirc;n trường lớp, khi học ở nh&agrave; bạn dễ bị t&aacute;c động bởi m&ocirc;i trường xung quanh. H&atilde;y chọn cho m&igrave;nh g&oacute;c học tập y&ecirc;n tĩnh, bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng tai nghe để giảm tiếng ồn xung quanh. Học buổi tối l&uacute;c cả nh&agrave; đ&atilde; ngủ cũng l&agrave; một gợi &yacute; hay, tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y sẽ th&iacute;ch hợp với những bạn c&oacute; th&oacute;i quen ngủ muộn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/lua-chon-moi-truond-phu-hop-de-hoc-toan-BeN4Fu.jpg" /><br /><em>Đ&ocirc;i khi tiếng ồn ch&iacute;nh l&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n sự lười học của bạn</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Một b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng hợp của những b&agrave;i đơn giản, thế n&ecirc;n bạn h&atilde;y ki&ecirc;n tr&igrave; với </span><strong>c&aacute;ch học giỏi to&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;"> của bản th&acirc;n chọn lựa nh&eacute;. Nếu c&aacute;c em tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học</a></strong></span> c&oacute; thể nắm vững c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập quan trọng nhanh hơn. Tr&ecirc;n đ&acirc;y chỉ l&agrave; một v&agrave;i c&aacute;ch học được sự gợi &yacute; của thầy c&ocirc; nhiều năm trong nghề. Bạn n&ecirc;n tự trải nghiệm v&agrave; r&uacute;t ra kinh nghiệm cho bản th&acirc;n. Colearn ch&uacute;c bạn c&oacute; đủ quyết t&acirc;m v&agrave; l&agrave;m chủ được những b&agrave;i to&aacute;n.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ