Blog Sự Kiện CoLearn HƯỚNG DẪN HỎI BÀI TRÊN COLEARN

HƯỚNG DẪN HỎI BÀI TRÊN COLEARN

18:48 23/03/2022
<p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;">Bạn đ&atilde; biết c&aacute;ch <span style="color: #ba372a;"><strong><span style="color: #cf1010;">HỎI B&Agrave;I Đ&Uacute;NG</span> </strong></span>để nhận được <strong><span style="color: #cf1010;">C&Acirc;U TRẢ LỜI NHANH NHẤT&nbsp;</span></strong><span style="color: #cf1010;"><span style="color: #000000;">tr&ecirc;n Colearn</span></span>&nbsp;chưa nhỉ?</span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;">👉 C&ugrave;ng đọc kỹ <span style="color: #cf1010;"><strong>"Hướng dẫn Hỏi B&agrave;i tr&ecirc;n Colearn"</strong></span> để được Gia sư Colearn v&agrave; Cộng đồng c&aacute;c bạn Học sinh Giỏi hỗ trợ trả lời Nhanh nhất nh&eacute;!</span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23032022/hd-hoi-bai-1-YCw3cc.png" /></span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #aa0000;"><em>Bước 1:</em> </span>Đăng k&yacute;/ Đăng nhập t&agrave;i khoản CoLearn</span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;"><span style="color: #aa0000;"><em>Bước 2:</em></span> Chọn Đặt c&acirc;u hỏi</span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;"><em><span style="color: #aa0000;">Bước 3:</span> </em>Đặt c&acirc;u hỏi v&agrave; chọn Đ&Uacute;NG m&ocirc;n, Đ&Uacute;NG lớp</span></p> <p style="line-height: 1.5;"><span style="font-weight: 400;">👉 Khi đặt c&acirc;u hỏi, bạn cần lưu &yacute; một số quy định sau để nhận được c&acirc;u trả lời NHANH nh&eacute;!</span></p> <p><strong>1. Mỗi lần đặt 1 c&acirc;u hỏi hoặc 1 b&agrave;i tập, kh&ocirc;ng gửi h&igrave;nh ảnh dạng bộ đề, nhiều c&acirc;u hỏi</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng gửi nhiều c&acirc;u hỏi hoặc bộ đề như sau:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23032022/hoi-nhieuu-AYUtsv.jpg" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23032022/hoi-nhieu-2-hzZNam.jpg" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">👉 Đối với c&acirc;u trắc nghiệm, bạn n&ecirc;n hỏi từ 5 c&acirc;u trở xuống đối với một lần hỏi.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đối với c&acirc;u tự luận, bạn n&ecirc;n hỏi 2 c&acirc;u trở xuống nếu c&acirc;u hỏi ngắn v&agrave; hỏi 1 c&acirc;u nếu c&acirc;u hỏi d&agrave;i.</span></p> <p><em><strong>Tuy nhi&ecirc;n, để nhận c&acirc;u trả lời nhanh nhất bạn n&ecirc;n hỏi 1 c&acirc;u hoặc &yacute; cho mỗi lần hỏi.</strong></em></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>2. C&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến nội dung học tập, ph&acirc;n loại Đ&Uacute;NG LỚP, Đ&Uacute;NG M&Ocirc;N</strong></span></p> <p><span style="color: #000000;">Bạn cần ph&acirc;n loại đ&uacute;ng LỚP - M&Ocirc;N của c&acirc;u hỏi. Lưu &yacute; kiểm tra lại th&ocirc;ng tin trước khi đặt để hạn chế trường hợp kh&ocirc;ng được trả lời như dưới đ&acirc;y:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23032022/phan-loai-mon-lop-AYUyhl.jpg" /></span></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>3. C&acirc;u hỏi cần đầy đủ dữ kiện v&agrave; nội dung</strong></span></p> <p>Để nhận được sự hỗ trợ từ Gia sư hoặc Cộng đồng Học sinh Giỏi, c&acirc;u hỏi của bạn cần đầy đủ dữ kiện v&agrave; nội dung. Tr&aacute;nh trường hợp dưới đ&acirc;y:</p> <p><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24032022/thieu-nd-A3PKZ7.jpg" /></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>4. H&igrave;nh ảnh c&acirc;u hỏi r&otilde; r&agrave;ng</strong></span></p> <p><span style="color: #000000;">Lưu &yacute; kiểm tra lại h&igrave;nh ảnh c&acirc;u hỏi trước khi đặt c&acirc;u hỏi nha. Tr&aacute;nh trường hợp h&igrave;nh ảnh mờ n&ecirc;n c&aacute;c bạn trả lời kh&ocirc;ng thể đọc được nội dung c&acirc;u hỏi để hỗ trợ giải đ&aacute;p, như sau:</span></p> <p><span style="color: #000000;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23032022/anh-mo1-e1r5RS.jpg" /></span></p> <p><span style="color: #000000;">👉 Lưu &yacute; kỹ HƯỚNG DẪN ĐẶT C&Acirc;U HỎI để nhận được C&acirc;u trả lời Nhanh nhất bạn nh&eacute;!</span></p> <p><span style="color: #000000;">👉 C&oacute; b&agrave;i tập kh&oacute;, hỏi ngay Colearn tại đ&acirc;y: <strong><a href="https://colearn.vn/" target="_blank" rel="noopener">Colearn</a></strong></span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ