Blog Chia sẻ kiến thức HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HOÀN HẢO VỚI 5 MẸO CƠ BẢN

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HOÀN HẢO VỚI 5 MẸO CƠ BẢN

13:54 25/01/2022
<p><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/xay-dung-ke-hoach-hoc-tap" target="_blank" rel="noopener"><strong>X&acirc;y dựng kế hoạch học tập</strong></a></span> l&agrave; một trong những kỹ năng quan trọng nhất m&agrave; học sinh cần phải biết để việc học đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, trong thời điểm học trực tuyến như hiện nay, việc lập một kế hoạch chỉn chu v&agrave; ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện theo l&agrave; điều v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết.</p> <p>Nếu chưa biết l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; được một bảng kế hoạch học tập đ&uacute;ng nghĩa th&igrave; đừng lo, CoLearn sẽ chia sẻ ngay cho bạn 5 mẹo triển khai đơn giản nhất trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/ky-nand-xay-dund-ke-hoach-hoc-tap-23ODrC.jpg" /><br /><em>X&acirc;y dựng kế hoạch học l&agrave; kỹ năng quan trọng học sinh cần phải c&oacute;</em></p> <p style="text-align: left;">C&ugrave;ng <strong>CoLearn</strong> kh&aacute;m ph&aacute; ngay th&ocirc;i n&agrave;o!</p> <h2><strong>X&aacute;c định mục ti&ecirc;u học tập ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Việc đầu ti&ecirc;n cần phải l&agrave;m trước khi </span><strong>lập kế hoạch học tập c&aacute; nh&acirc;n </strong><span style="font-weight: 400;">l&agrave; x&aacute;c định mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng.&nbsp;</span></p> <p>Mục ti&ecirc;u học tập thường được chia th&agrave;nh 2 dạng l&agrave; mục ti&ecirc;u ngắn hạn v&agrave; mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn.</p> <p>Mục ti&ecirc;u ngắn hạn l&agrave; những việc cần phải ho&agrave;n th&agrave;nh trong khoảng thời gian gần nhất, c&oacute; thể trong khoảng từ 1- 2 tuần, chằng hạn như: &ocirc;n tập cho b&agrave;i kiểm tra, thuyết tr&igrave;nh, b&agrave;i tập nh&oacute;m,... Sau đ&oacute;, l&ecirc;n kế hoạch cụ thể mỗi mục ti&ecirc;u bạn sẽ l&agrave;m trong bao l&acirc;u. C&aacute;c em c&oacute; thể đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ nhanh hơn.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn thường hướng tới những dự định xa hơn, như: thi đại học, thi chứng chỉ, du học,... v&agrave; được x&acirc;y dựng bằng ch&iacute;nh những kế hoạch học tập ngắn hạn t&iacute;ch g&oacute;p dần theo thời gian.&nbsp;</p> <p><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/chia-se-cach-hoc-thuoc-nhanh-bang-nhung-meo-don-gian" target="_blank" rel="noopener">[Chia sẻ] C&aacute;ch học thuộc nhanh bằng những mẹo đơn giản</a></strong></span></em></p> <p style="text-align: center;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/xac-dinh-muc-tieu-truoc-khi-xay-dund-ke-hoach-hoc-tap-J4EU2S.jpg" /><br /><em>X&aacute;c định mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng trước khi lập kế hoạch học tập c&aacute; nh&acirc;n</em></p> <h2><strong>Sắp xếp mức độ ưu ti&ecirc;n hợp l&yacute; cho từng hoạt động</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một </span><strong>bảng kế hoạch học tập</strong><span style="font-weight: 400;"> ho&agrave;n chỉnh l&agrave; khi bạn biết c&aacute;ch sắp xếp ch&uacute;ng theo đ&uacute;ng mức độ ưu ti&ecirc;n hợp l&yacute;. Thứ tự ưu ti&ecirc;n dựa theo 3 yếu tố ch&iacute;nh sau:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Thời gian: sự kiện n&agrave;o diễn ra trước th&igrave; hạng mục c&ocirc;ng việc tương ứng sẽ được ưu ti&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh trước.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Tầm quan trọng của c&aacute;c mục ti&ecirc;u: Mục ti&ecirc;u n&agrave;o chiếm hệ số điểm cao hơn hoặc y&ecirc;u cầu từ gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&oacute; hơn th&igrave; n&ecirc;n d&agrave;nh nhiều thời gian để suy nghĩ hoặc tham khảo th&ecirc;m t&agrave;i liệu để giải quyết vấn đề c&aacute;ch tốt nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh từ dễ -&gt; kh&oacute;: nếu c&oacute; thể, h&atilde;y ưu ti&ecirc;n ho&agrave;n chỉnh c&aacute;c c&ocirc;ng việc dễ trước rồi sau đ&oacute;, tập trung tr&iacute; lực v&agrave; c&ocirc;ng suất để l&agrave;m những c&ocirc;ng việc kh&oacute;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng</a></strong></span> của Colearn để cải thiện kiến thức của bản th&acirc;n nhanh hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;">&nbsp;<img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/xap-xep-uu-tien-ke-hoach-hoc-tap-ctSkoV.jpg" /><br /><em>Sắp xếp mức độ ưu ti&ecirc;n hợp l&yacute; cho từng hoạt động</em></span></p> <h2><strong>Ki&ecirc;n tr&igrave; theo s&aacute;t kế hoạch học tập</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Tr&ecirc;n thực tế, kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; khả năng l&agrave;m đ&uacute;ng theo những g&igrave; m&igrave;nh đ&atilde; l&ecirc;n kế hoạch từ trước đ&oacute;. Với c&aacute;c bạn học sinh, do t&aacute;c động từ nhiều yếu tố xung quanh v&agrave; kỹ năng sắp xếp thời gian chưa cao th&igrave; vấn đề n&agrave;y lại c&agrave;ng dễ gặp phải.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để </span><strong>kế hoạch học tập đạt hiệu quả </strong><span style="font-weight: 400;">tối đa, bạn cần r&egrave;n luyện sự ki&ecirc;n nhẫn v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c cho bản th&acirc;n m&igrave;nh. H&atilde;y cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh trọn vẹn từ những mục ti&ecirc;u nhỏ nhất d&ugrave; c&oacute; gặp kh&oacute; khăn hay trở ngại n&agrave;o chen ngang. Từ đ&oacute;, l&agrave;m nền tảng cho mục ti&ecirc;u lớn hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đặc biệt, bạn c&oacute; thể chia sẻ hoặc kết hợp l&agrave;m mục ti&ecirc;u theo nh&oacute;m với bạn b&egrave; xung quanh để c&oacute; th&ecirc;m động lực ho&agrave;n th&agrave;nh. Đồng thời, c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để học tập tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học tốt hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/kien-tri-theo-sat-ke-hoach-hoc-tap-FLHBPZ.jpg" /><br /><em>Ki&ecirc;n tr&igrave; theo s&aacute;t kết quả học tập để đạt kết quả tốt nhất</em></span></p> <h2><strong>C&acirc;n bằng thời gian học v&agrave; c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Bạn kh&ocirc;ng thể học tập tốt nếu kh&ocirc;ng d&agrave;nh thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hợp l&yacute;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Việc c&acirc;n bằng thời gian giữa chuyện học v&agrave; c&aacute;c hoạt động ngoại kh&oacute;a b&ecirc;n ngo&agrave;i kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p lấy lại năng lượng m&agrave; c&ograve;n tạo cảm hứng học tập th&ecirc;m phần nhiệt huyết hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch giải tr&iacute; hiệu quả nhất l&agrave; tập thể dục thể thao, tham gia c&aacute;c lớp học về nghệ thuật như học h&aacute;t, học vẽ tranh, th&ecirc;u th&ugrave;a. Ngo&agrave;i ra, c&oacute; thể d&agrave;nh th&ecirc;m thời gian ăn uống, xem phim, vui chơi c&ugrave;ng người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Thời gian sinh hoạt c&aacute;c động giải tr&iacute; cũng cần được th&ecirc;m v&agrave;o </span><strong>bảng kế hoạch học tập của học sinh</strong><span style="font-weight: 400;">.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Tham khảo: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/5-cach-sap-xep-thoi-gian-hoc-tap-hop-ly-cho-hoc-sinh" target="_blank" rel="noopener">5 c&aacute;ch sắp xếp thời gian học tập hợp l&yacute; cho học sinh</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/danh-thoi-dian-cho-cac-hoat-dond-diai-tri-owntX0.jpg" /><br /><em>D&agrave;nh thời gian cho c&aacute;c hoạt động giải tr&iacute; để tạo th&ecirc;m cảm hứng học tập</em></span></p> <h2><strong>Sử dụng phần mềm lập kế hoạch</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Thời đại c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, việc </span><strong>x&acirc;y dựng kế hoạch học tập v&agrave; r&egrave;n luyện</strong><span style="font-weight: 400;"> trở n&ecirc;n nhanh - gọn - lẹ hơn khi c&oacute; sự hỗ trợ từ c&aacute;c phần mềm lập kế hoạch trực tuyến, điển h&igrave;nh như: Evernote, Trello, Todoist v&agrave; Any.do.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Với hệ thống thiết lập th&ocirc;ng minh, hầu hết c&aacute;c phần mềm n&agrave;y đều c&oacute; đầy đủ c&aacute;c t&iacute;nh năng cần thiết gi&uacute;p bạn l&ecirc;n một kế hoạch học tập ho&agrave;n chỉnh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hơn nữa, một số phần mềm cao cấp c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m chức năng nhắc nhở dưới nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau với mục đ&iacute;ch th&uacute;c đẩy bạn ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc c&aacute;ch hiệu quả.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/su-dund-phan-mem-xay-dund-ke-hoach-hoc-tap-Q2anQO.jpg" /><br /><em>Phần mềm lập kế hoạch gi&uacute;p tiết kiệm thời gian v&agrave; đạt hiệu quả tối ưu</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; thể thấy,</span><strong> kế hoạch học tập c&aacute; nh&acirc;n </strong><span style="font-weight: 400;">ảnh hưởng rất lớn đến mục ti&ecirc;u, cảm hứng v&agrave; kết quả học tập của học sinh. Việc học c&oacute; th&uacute; vị hay nh&agrave;m ch&aacute;n, mục ti&ecirc;u dễ đạt được hay kh&oacute; nắm bắt, qu&aacute; tr&igrave;nh học hiệu quả hay kh&ocirc;ng đều phụ thuộc v&agrave;o việc bạn lập kế hoạch ra sao.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">H&atilde;y bắt tay x&acirc;y dựng kế hoạch học tập chi tiết ngay h&ocirc;m nay để gặt h&aacute;i những th&agrave;nh t&iacute;ch tốt đẹp nhất nh&eacute;!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ