Blog Sự Kiện CoLearn [Sự kiện 20/11] Cuộc thi Viết "Trao gửi yêu thương"

[Sự kiện 20/11] Cuộc thi Viết "Trao gửi yêu thương"

17:41 15/11/2022
<p style="text-align: justify; line-height: 2;"><span style="font-weight: 400; font-size: 16px;">H&ograve;a chung kh&ocirc;ng kh&iacute; rộn r&agrave;ng đ&oacute;n ch&agrave;o <strong><span style="color: #ee1414;">Ng&agrave;y nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11</span></strong> v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để bao thế hệ học sinh b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đến những người l&aacute;i đ&ograve; thầm lặng, h&atilde;y c&ugrave;ng <span style="color: #14328f;"><strong>CoLearn</strong></span> chia sẻ những c&acirc;u chuyện, kỉ niệm đ&aacute;ng nhớ về người thầy, người c&ocirc; đ&atilde; d&igrave;u dắt ch&uacute;ng ta d&agrave;nh tặng thầy c&ocirc; v&agrave; c&oacute; cơ hội nhận được giải thưởng v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn từ BTC qua Cuộc thi viết &ldquo;Trao gửi y&ecirc;u thương&rdquo; nha!</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/15112022/su-kien-20114x-8-h2rRpZ.png" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">1. Thể lệ chương tr&igrave;nh</span></strong></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2;"><span style="font-weight: 400;">- Chủ đề: Chia sẻ kỉ niệm, cảm nghĩ về h&igrave;nh ảnh thầy c&ocirc; gi&aacute;o n&oacute;i chung hoặc một người gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; ảnh hưởng lớn nhất tới bạn</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 6 - 12</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-weight: 400;">- H&igrave;nh thức dự thi: Gửi b&agrave;i dự thi dưới dạng "B&agrave;i văn/ B&agrave;i thơ" bằng c&aacute;ch chọn v&agrave;o biểu tượng "Gửi b&agrave;i thi" ngay dưới b&agrave;i viết n&agrave;y. </span><span style="font-weight: 400;">B&agrave;i dự thi sau khi gửi l&ecirc;n sẽ được ph&ecirc; duyệt trước khi được hiển thị tr&ecirc;n trang dự thi trong v&ograve;ng 12 tiếng v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o tới bạn qua sđt hoặc mail trước khi b&agrave;i viết được hiển thị. Đừng qu&ecirc;n th&ecirc;m sđt hoặc mail v&agrave;o t&agrave;i khoản nh&eacute; v&agrave; theo d&otilde;i b&agrave;i viết của m&igrave;nh tại CoLearn nh&eacute;! </span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-weight: 400;">(Lưu &yacute;: Gửi b&agrave;i dự thi tr&ecirc;n Website tại m&aacute;y t&iacute;nh hoặc điện thoại, kh&ocirc;ng hỗ trợ tham gia sự kiện tr&ecirc;n App nha)</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 2;"><span style="font-weight: 400;">-&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch thức t&iacute;nh điểm: </span><span style="font-weight: 400;">T&iacute;nh điểm theo số lượt b&igrave;nh chọn. Những b&agrave;i viết c&oacute; lượt b&igrave;nh chọn cao nhất sẽ gi&agrave;nh giải thưởng từ CoLearn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Thời gian dự thi: 15/11 - 28/11</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">- Thời gian c&ocirc;ng bố kết quả: 30/11 tại Website v&agrave; Page CoLearn</span></p> <p style="line-height: 2;"><span style="font-weight: 400;">Lưu &yacute;: Mọi hoạt động của sự kiện 20/11 diễn ra tại Website: colearn.vn tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh hoặc điện thoại, kh&ocirc;ng hỗ trợ tham gia tại App.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">2.&nbsp;</span>C&aacute;ch thức b&igrave;nh chọn</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- B&igrave;nh chọn bằng c&aacute;ch <strong>ấn chọn &ldquo;Vote&rdquo;</strong> dưới b&agrave;i viết bạn y&ecirc;u th&iacute;ch. Một t&agrave;i khoản c&oacute; thể b&igrave;nh chọn cho nhiều b&agrave;i viết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Để chia sẻ b&agrave;i viết l&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh MXH, h&atilde;y chọn biểu tượng chia sẻ ngay đầu b&agrave;i viết của bạn nh&eacute;.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Lưu &yacute;: </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Để c&oacute; thể b&igrave;nh chọn cho bạn viết y&ecirc;u th&iacute;ch nhất, bạn h&atilde;y đăng nhập t&agrave;i khoản nh&eacute;!&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng thể truy cập v&agrave;o b&agrave;i viết bằng tr&igrave;nh ẩn danh.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3. Cơ cấu giải thưởng</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- 01 Giải Nhất: 500K&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- 02 Giải Nh&igrave;: 300K</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- 03 Giải Ba: 200K</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- 01 Giải Ấn tượng: 300K (Giải thưởng do BTC chọn v&agrave; d&agrave;nh cho b&agrave;i viết s&aacute;ng tạo, ấn tượng nhất)</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Ngo&agrave;i ra, </span><span style="font-weight: 400;">CoLearn sẽ d&agrave;nh tặng 1 m&oacute;n qu&agrave; đặc biệt cho tất cả c&aacute;c bạn tham gia dự thi: </span><span style="font-weight: 400;">5 lượt hỏi b&agrave;i Miễn Ph&iacute; với Gia sư.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><em>C&aacute;ch thức nhận lượt hỏi b&agrave;i:</em> Nhắn tin qua <span style="color: #14328f;"><a style="color: #14328f;" href="https://www.facebook.com/colearn.vn" target="_blank" rel="noopener"><strong>Page CoLearn</strong></a></span> th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản bạn dự thi, CoLearn sẽ gửi tặng bạn 5 lượt hỏi b&agrave;i qua t&agrave;i khoản đ&oacute; nh&eacute;.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><strong>4. Quy định chương tr&igrave;nh</strong></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Mỗi th&iacute; sinh chỉ gửi 1 b&agrave;i dự thi</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- B&agrave;i dự thi do ch&iacute;nh người dự thi tự thực hiện. Sao ch&eacute;p tr&ecirc;n mạng, BTC sẽ hủy bỏ b&agrave;i thi.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Người tham dự phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về bản quyền của b&agrave;i dự thi. BTC kh&ocirc;ng chịu tr&aacute;ch nhiệm nếu c&oacute; sự tranh chấp về bản quyền.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- B&agrave;i dự thi phải tu&acirc;n thủ đ&uacute;ng thuần phong mỹ tục, ph&aacute;p luật, văn h&oacute;a Việt Nam. BTC sẽ kh&ocirc;ng chấp nhận b&agrave;i dự thi c&oacute; ng&ocirc;n ngữ, h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng l&agrave;nh mạnh, c&oacute; nội dung c&ocirc;ng k&iacute;ch ch&iacute;nh trị, t&ocirc;n gi&aacute;o..</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- Quyết định của BTC l&agrave; quyết định cuối c&ugrave;ng đối với kết quả cuộc thi. BTC c&oacute; quyền hủy bỏ kết quả đối với những h&agrave;nh vi gian lận trong b&igrave;nh chọn hoặc vi phạm quy định của cuộc thi.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;">- BTC c&oacute; quyền sử dụng b&agrave;i viết dự thi để đăng tải tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng phải trả th&ecirc;m bất kỳ chi ph&iacute; n&agrave;o.</span></p> <p><strong>5. Hướng dẫn theo d&otilde;i b&agrave;i dự thi</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">- H&atilde;y sử dụng bộ lọc tại phần &ldquo;Danh s&aacute;ch c&aacute;c b&agrave;i dự thi&rdquo; để theo d&otilde;i b&agrave;i dự thi nh&eacute;!</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&ldquo;Nhiều vote nhất&rdquo;: Sắp xếp b&agrave;i dự thi c&oacute; số lượng b&igrave;nh chọn theo thứ tự từ cao đến thấp</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&ldquo;Mới nhất&rdquo;:&nbsp; Sắp xếp b&agrave;i dự thi c&oacute; thời gian gửi theo thứ tự gần đ&acirc;y nhất</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&ldquo;Của t&ocirc;i&rdquo;: B&agrave;i dự thi của bạn</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">👉<em><strong> </strong></em>N&agrave;o, c&ugrave;ng nhau gửi b&agrave;i dự thi ch&uacute;c mừng Ng&agrave;y Nh&agrave; Gi&aacute;o Việt Nam 20/11 th&ocirc;i! </span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><em><strong>C&ograve;n chờ g&igrave; nữa m&agrave; kh&ocirc;ng tham gia để nhận ngay qu&agrave; khủng từ CoLearn nhỉ! </strong></em>😉</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">(Mọi thắc mắc về cuộc thi li&ecirc;n hệ ngay Page CoLearn tại đ&acirc;y: <span style="color: #0b0cac;"><a style="color: #0b0cac;" href="https://www.facebook.com/colearn.vn" target="_blank" rel="noopener">CoLearn - Nền tảng học tập kết nối</a></span>)</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ
Đã hết hạn nộp bài

Danh sách các bài thi

Có tất cả 0 bài thi