Blog Chia sẻ kiến thức CHIA SẺ MẸO KHOANH TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ẴM TRỌN ĐIỂM TỐI ĐA

CHIA SẺ MẸO KHOANH TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN ẴM TRỌN ĐIỂM TỐI ĐA

15:26 23/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">To&aacute;n học l&agrave; một trong những m&ocirc;n bắt buộc phải c&oacute; trong c&aacute;c kỳ thi quan trọng, nhất l&agrave; kỳ thi chuyển cấp v&agrave; thi trung học phổ th&ocirc;ng Quốc Gia.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Xu hướng ra đề hiện nay thường hướng tới mục đ&iacute;ch kiểm tra kiến thức học sinh c&aacute;ch to&agrave;n diện. V&igrave; thế, h&igrave;nh thức l&agrave;m b&agrave;i trắc nghiệm được phổ cập rộng r&atilde;i trong c&aacute;c đề thi To&aacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Với mong muốn gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh tự tin hơn trong thi cử, CoLearn chia sẻ 8 <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/meo-khoanh-trac-nghiem-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">mẹo khoanh trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></span> ẵm trọn điểm tối đa trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.&nbsp;</span></p> <h2><strong>Đọc v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch đề b&agrave;i thật khi trước khi l&agrave;m</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Tuy mỗi c&acirc;u hỏi trắc nghiệm To&aacute;n kh&ocirc;ng qu&aacute; d&agrave;i nhưng đ&ocirc;i khi vẫn mang yếu tố đ&aacute;nh đố. Nếu kh&ocirc;ng cẩn thật đọc kỹ từng chữ v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn, dẫn đến việc chọn đ&aacute;p &aacute;n sai.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&iacute; dụ dễ thấy nhất, thay v&igrave; ghi &ldquo;chọn đ&aacute;p &aacute;n sai&rdquo;, đề thi c&oacute; thể &ldquo;đ&aacute;nh lừa&rdquo; học sinh bằng c&aacute;ch chỉnh lại th&agrave;nh &ldquo;chọn đ&aacute;p &aacute;n kh&ocirc;ng đ&uacute;ng&rdquo;. Kết quả l&agrave; nhiều bạn đ&aacute;nh rơi mất chữ &ldquo;kh&ocirc;ng&rdquo; v&agrave; mải m&ecirc; t&igrave;m v&agrave; khoanh &ldquo;đ&aacute;p &aacute;n đ&uacute;ng&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để đảm bảo hiểu ch&iacute;nh x&aacute;c đề b&agrave;i cũng như kh&ocirc;ng bị sao nh&atilde;ng th&ocirc;ng tin, c&aacute;c bạn c&oacute; thể gạch ch&acirc;n những từ kh&oacute;a v&agrave; số liệu quan trọng trong c&acirc;u hỏi.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/meo-khoanh-trac-nghiem-cuc-chuan" target="_blank" rel="noopener">Bỏ t&uacute;i 7 mẹo khoanh trắc nghiệm cực chuẩn</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>L&agrave;m xong c&acirc;u n&agrave;o, t&ocirc; ngay đ&aacute;p &aacute;n c&acirc;u đ&oacute; v&agrave;o giấy trả lời</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Hiện nay, hầu hết c&aacute;c kỳ thi đều ph&acirc;n t&aacute;ch đề thi v&agrave; c&acirc;u trả lời th&agrave;nh 2 tờ giấy ri&ecirc;ng biệt. Do đ&oacute;, c&aacute;c bạn học sinh n&ecirc;n lưu &yacute; l&agrave;m xong c&acirc;u n&agrave;o, t&ocirc; ngay đ&aacute;p &aacute;n c&acirc;u đ&oacute; v&agrave;o giấy trả lời.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Một số bạn vẫn giữ th&oacute;i quen khoanh tr&ograve;n c&acirc;u trả lời tr&ecirc;n đề trước rồi mới điền v&agrave;o tờ đ&aacute;p &aacute;n sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh to&agrave;n bộ phần thi trắc nghiệm. Việc l&agrave;m n&agrave;y tuy cẩn thận nhưng lại mang đến nhiều bất lợi đ&aacute;ng tiếc, chẳng hạn như: t&ocirc; nhầm đ&aacute;p &aacute;n, t&ocirc; ẩu hoặc t&ocirc; kh&ocirc;ng kịp do kh&ocirc;ng kịp thời gian. C&aacute;c em n&ecirc;n đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</a></strong></span> của Colearn để cải thiện tr&igrave;nh độ học tập nhanh nhất.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23022022/meo-khoanh-trac-ndhiem-toan-hQYXvz.jpg" alt="L&agrave;m xong c&acirc;u n&agrave;o t&ocirc; ngay c&acirc;u đ&oacute; v&agrave;o tờ đ&aacute;p &aacute;n" width="600" height="400" /><br /><em>T&ocirc; ngay đ&aacute;p &aacute;n v&agrave;o giấy trả lời khi l&agrave;m xong mỗi c&acirc;u</em></span></p> <h2><strong>Giải quyết c&acirc;u hỏi về l&yacute; thuyết trước</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Đề thi trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n bao gồm cả phần l&yacute; thuyết v&agrave; thực h&agrave;nh, t&iacute;nh to&aacute;n. Th&ocirc;ng thường, c&aacute;c c&acirc;u hỏi đề l&yacute; thuyết đều l&agrave; những kiến thức cơ bản hoặc chỉ mở rộng ch&uacute;t &iacute;t từ những g&igrave; bạn học được trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bởi lẽ đ&oacute;, </span><strong>c&aacute;ch khoanh trắc nghiệm To&aacute;n </strong><span style="font-weight: 400;">b&agrave;i bản nhất l&agrave; ưu ti&ecirc;n l&agrave;m c&aacute;c c&acirc;u hỏi về l&yacute; thuyết trước; sau đ&oacute;, mới tiếp tục với đề b&agrave;i t&iacute;nh to&aacute;n, phương tr&igrave;nh,... vừa gi&uacute;p tiết kiệm thời gian, vừa đẩy nhanh tiến độ l&agrave;m b&agrave;i thi.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học giỏi To&aacute;n kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa vời</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Giải c&aacute;c c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n theo thứ tự từ dễ đến kh&oacute;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">C&acirc;u hỏi trắc nghiệm To&aacute;n mang t&iacute;nh thực h&agrave;nh thường được chia th&agrave;nh nhiều cấp, nhằm ph&acirc;n loại v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ hiểu biết của học sinh. Theo lẽ đương nhi&ecirc;n, c&aacute;c bạn n&ecirc;n lần lượt giải c&aacute;c c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n theo 3 bước sau:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bước 1: Ưu ti&ecirc;n l&agrave;m c&acirc;u hỏi dễ trước, chỉ cần &aacute;p dụng c&ocirc;ng thức cơ bản v&agrave; 1 bước l&agrave; ra ngay đ&aacute;p &aacute;n</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bước 2: Tiếp tục với c&acirc;u hỏi ở mức trung b&igrave;nh, c&oacute; hướng giải quyết r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; cần nhiều bước l&agrave;m, ph&eacute;p t&iacute;nh to&aacute;n hơn.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bước 3: Tập trung xử l&yacute; những c&acirc;u hỏi kh&oacute;, mang t&iacute;nh đ&aacute;nh đố, cần vẽ biểu đồ hoặc vẽ h&igrave;nh mới giải ra. Cẩn thận vẽ đ&uacute;ng h&igrave;nh v&agrave; ki&ecirc;n nhẫn &aacute;p dụng linh hoạt mọi c&ocirc;ng thức l&agrave; tất cả những g&igrave; bạn cần l&agrave;m để ra được kết quả đ&uacute;ng với phương &aacute;n c&oacute; trong đề b&agrave;i.&nbsp;</span></li> </ul> <p><br />Để học tập tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học tốt hơn học sinh n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng</a></strong></span> của Colearn với đầy đủ t&agrave;i liệu, chuy&ecirc;n đề v&agrave; đề thi của tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học từ lớp 6 - lớp 12. Thư viện n&agrave;y sẽ cung cấp tất cả c&aacute;c kiến thức trọng t&acirc;m gi&uacute;p học sinh cải thiện năng lực tốt hơn.</p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23022022/cach-khoanh-trac-ndhiem-mon-toan-QhMTWv.jpg" alt="Giải c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n theo thứ tự từ dễ đến kh&oacute;" width="600" height="400" /><br /><em>Lần lượt giải c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n theo mức độ từ dễ -&gt; trung b&igrave;nh -&gt; kh&oacute;</em></span></p> <h2><strong>Vận dụng c&aacute;c mẹo giải to&aacute;n nhanh</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&aacute;c với phần thi tự luận, c&acirc;u hỏi trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu ghi chi tiết từng bước giải. To&agrave;n bộ quy tr&igrave;nh diễn giải đều do bạn tự l&agrave;m ngo&agrave;i nh&aacute;p.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&igrave; vậy, thời gian v&agrave; sự nhanh nhạy l&agrave; 2 yếu tố cần lưu &yacute; h&agrave;ng đầu. Để l&agrave;m được điều đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh học, bạn n&ecirc;n &ldquo;bỏ t&uacute;i&rdquo; sẵn </span><strong>c&aacute;c mẹo khoanh trắc nghiệm to&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;"> nhanh v&agrave; hiệu quả, như: c&aacute;c c&ocirc;ng thức &ldquo;tắt&rdquo;, ch&uacute; &yacute; đ&aacute;p &aacute;n c&oacute; điểm đặc biệt, phỏng đo&aacute;n dựa tr&ecirc;n dữ kiện đề b&agrave;i đưa ra.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tốc độ l&agrave;m b&agrave;i của học sinh phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;ch ph&acirc;n bổ thời gian. Bởi lẽ đ&oacute;, bất kỳ b&iacute; quyết n&agrave;o c&oacute; khả năng đẩy nhanh quy tr&igrave;nh giải To&aacute;n khi thi cử th&igrave; h&atilde;y vận dụng ngay nh&eacute;.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-toan-lop-9-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">4 C&aacute;ch học To&aacute;n lớp 9 hiệu quả bất k&igrave; ai cũng n&ecirc;n biết</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Tận dụng m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay để giải To&aacute;n</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c c&ocirc;ng thức t&iacute;nh to&aacute;n, m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay cũng l&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ tăng tốc giải To&aacute;n hữu hiệu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh bỏ t&uacute;i ng&agrave;y được n&acirc;ng cấp hiện đại hơn, trở th&agrave;nh vật dụng kh&ocirc;ng thể thiếu đối với c&aacute;c bạn học sinh. H&agrave;ng loạt chương tr&igrave;nh giải To&aacute;n, bao gồm: giải phương tr&igrave;nh, t&iacute;ch ph&acirc;n &ndash; nguy&ecirc;n h&agrave;m, logarit,... đều được c&agrave;i đặt trong m&aacute;y nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh r&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m b&agrave;i đ&aacute;ng kể.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hơn nữa, thời gian trả kết quả của m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay cũng được lập tr&igrave;nh nhanh hơn hẳn n&ecirc;n c&aacute;c bạn ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi tận dụng c&ocirc;ng cụ n&agrave;y. C&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để hiểu s&acirc;u c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập quan trọng của tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23022022/cac-meo-khoanh-trac-ndhiem-toan-UFaZcx.jpg" alt="Tận dụng m&aacute;y t&iacute;nh cầm tay để giải To&aacute;n" width="600" height="400" /><br /><em>M&aacute;y t&iacute;nh cầm tay l&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ tăng tốc giải To&aacute;n hữu hiệu</em></span></p> <h2><strong>D&ugrave;ng phương ph&aacute;p loại trừ để chọn đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c nhất</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Phương ph&aacute;p loại trừ được sử dụng cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi l&yacute; thuyết hoặc c&acirc;u hỏi thực h&agrave;nh nhưng bạn t&iacute;nh m&atilde;i vẫn kh&ocirc;ng ra kết quả tr&ugrave;ng khớp với đề thi.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đầu ti&ecirc;n, vận dụng kiến thức cơ bản để loại ngay những đ&aacute;p &aacute;n kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến dữ liệu đề b&agrave;i nhất. Sau đ&oacute;, d&ugrave;ng kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch, suy luận logic những phương &aacute;n c&ograve;n lại để c&oacute; sự lựa chọn ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/hoc-toan-de-lam-gi" target="_blank" rel="noopener">HỌC TO&Aacute;N ĐỂ L&Agrave;M G&Igrave;? 3 MẸO HỌC TỐT M&Ocirc;N TO&Aacute;N CHO HỌC SINH C&Aacute;C CẤP</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Kiểm tra lại b&agrave;i thi thật cẩn thận trước khi nộp</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i thi trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n, h&atilde;y d&agrave;nh v&agrave;i ph&uacute;t kiểm tra lại to&agrave;n bộ b&agrave;i l&agrave;m của m&igrave;nh nhằm đảm bảo những điều sau:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;p &aacute;n t&ocirc; tr&ograve;n trong giấy trả lời tr&ugrave;ng khớp với đ&aacute;p &aacute;n tr&ecirc;n đề thi.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c c&acirc;u đ&atilde; l&agrave;m đạt độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ trống ở bất kỳ c&acirc;u hỏi n&agrave;o. Nếu kh&ocirc;ng thể t&igrave;m ra kết quả hợp l&yacute; nhất, h&atilde;y vận dụng c&aacute;c </span><strong>mẹo khoanh bừa v&agrave; khoanh lụi trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n </strong><span style="font-weight: 400;">k&egrave;m ch&uacute;t may mắn để gia tăng cơ hội n&acirc;ng cao điểm số.<br /><br /></span></li> </ul> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-toan-hinh" target="_blank" rel="noopener">5 B&iacute; quyết học giỏi To&aacute;n H&igrave;nh từ mất gốc đến n&acirc;ng cao</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23022022/cach-danh-trac-ndhiem-toan-0Euggq.jpg" alt="Kiểm tra lại b&agrave;i thi trước khi nộp" width="600" height="400" /><br /><em>Tận dụng thời gian cuối giờ để kiểm tra v&agrave; bổ sung to&agrave;n bộ b&agrave;i thi</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&atilde; tổng hợp 8 mẹo cần thiết nhất khi l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n. Những bạn c&ograve;n đang gặp kh&oacute; khăn với m&ocirc;n học n&agrave;y, h&atilde;y tham khảo v&agrave; &aacute;p dụng ngay những mẹo kể tr&ecirc;n để đạt kết quả tốt nhất nh&eacute;!</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ