Blog Chia sẻ kiến thức Bỏ túi 7 mẹo khoanh trắc nghiệm cực chuẩn

Bỏ túi 7 mẹo khoanh trắc nghiệm cực chuẩn

14:01 22/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Hiện nay, xu hướng ra đề trắc nghiệm chiếm phần lớn trong c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra, b&agrave;i thi tại trường lớp v&agrave; kỳ thi quan trọng quy m&ocirc; cấp quốc gia. Mục đ&iacute;ch của dạng đề n&agrave;y l&agrave; để kiểm tra kiến thức tổng qu&aacute;t của học sinh cũng như thử th&aacute;ch độ nhanh nhạy trong việc giải quyết vấn đề.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Với mong muốn gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh tự tin hơn khi l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm, CoLearn bật m&iacute; 7 </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/meo-khoanh-trac-nghiem-cuc-chuan" target="_blank" rel="noopener"><strong>mẹo khoanh trắc nghiệm</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> đảm bảo độ nhanh ch&oacute;ng v&agrave; tỷ lệ c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng cực kỳ cao.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&ugrave;ng CoLearn kh&aacute;m ph&aacute; ngay trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y nh&eacute;!</span></p> <h2><strong>T&igrave;m được những từ kh&oacute;a ch&iacute;nh yếu trong c&acirc;u hỏi</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m khi đọc xong một c&acirc;u hỏi l&agrave; t&igrave;m những từ kh&oacute;a ch&iacute;nh yếu bằng c&aacute;ch gạch ch&acirc;n hoặc khoanh tr&ograve;n.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Từ kh&oacute;a ch&iacute;nh l&agrave; điểm mấu chốt gi&uacute;p bạn x&aacute;c định được kiến thức m&agrave; c&acirc;u hỏi đang đề cập tới. Từ đ&oacute;, dễ d&agrave;ng chọn đ&aacute;p &aacute;n c&oacute; mối li&ecirc;n hệ mật thiết nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Phương ph&aacute;p n&agrave;y vừa gi&uacute;p học sinh tiết kiệm thời gian l&agrave;m b&agrave;i, vừa đảm bảo độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, hạn chế t&igrave;nh trạng lạc đề hoặc bị rối th&ocirc;ng tin cần xử l&yacute;. Đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">lớp học trực tuyến online</a></strong></span> của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em nắm vững kiến thức trọng t&acirc;m của c&aacute;c m&ocirc;n học nhanh nhất.</span></p> <h2><strong>Tự trả lời hoặc đo&aacute;n đ&aacute;p &aacute;n trước khi đọc c&aacute;c phương &aacute;n trong đề</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Phương ph&aacute;p n&agrave;y thường được &aacute;p dụng cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n hoặc những c&acirc;u m&agrave; phương &aacute;n trả lời trong đề c&oacute; phần na n&aacute; nhau.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Với c&acirc;u hỏi t&iacute;nh to&aacute;n, h&atilde;y b&igrave;nh tĩnh thực hiện c&aacute;c ph&eacute;p t&iacute;nh rồi mới xem x&eacute;t đ&aacute;p &aacute;n đưa ra trong đề c&oacute; giống với kết quả của m&igrave;nh hay kh&ocirc;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Với những c&acirc;u hỏi mang t&iacute;nh chất th&aacute;ch đố khi đưa ra đ&aacute;p &aacute;n gần giống nhau, h&atilde;y tự nhẩm c&acirc;u trả lời rồi khoanh tr&ograve;n lựa chọn đ&uacute;ng nhất. Lưu &yacute;, trong trường hợp chưa thực sự chắc chắn về kiến thức của m&igrave;nh, đừng vội đọc ngay đ&aacute;p &aacute;n v&igrave; rất dễ bị ph&acirc;n t&acirc;m.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-online-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">TOP 5 C&aacute;ch học online hiệu quả như ở trường</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/22022022/cach-khoanh-trac-ndhiem-RYRd0n.jpg" alt="Tự trả lời trước khi đọc đ&aacute;p &aacute;n trong đề" width="600" height="400" /><br /><em>Tự nhẩm c&acirc;u trả lời hoặc t&iacute;nh to&aacute;n trước khi xem đến phần đ&aacute;p &aacute;n trong đề</em></span></p> <h2><strong>Xử l&yacute; c&aacute;c c&acirc;u hỏi theo thứ tự mức độ từ dễ đến kh&oacute;</strong></h2> <p><strong>Mẹo l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm</strong><span style="font-weight: 400;"> hiệu quả nhất vẫn l&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c c&acirc;u hỏi theo thứ tự từ dễ đến kh&oacute;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Những c&acirc;u hỏi dễ thường kh&ocirc;ng phải mất qu&aacute; nhiều thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức. Hơn nữa, ch&uacute;ng cũng l&agrave;&nbsp; l&agrave; tiền đề tiếp th&ecirc;m động lực cho bạn tiếp tục giải quyết những c&acirc;u hỏi kh&oacute; hơn.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điểm số c&aacute;c c&acirc;u hỏi trong b&agrave;i thi trắc nghiệm thường được chia đều ngang nhau n&ecirc;n vấn đề nằm ở việc bạn ph&acirc;n bổ v&agrave; tận dụng thời gian sao cho hợp l&yacute; nhất.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/hoc-tu-hoc-vet-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Học tủ học vẹt l&agrave; g&igrave;? Ảnh hưởng của học tủ học vẹt trong học tập</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Cố gắng kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t bất kỳ c&acirc;u hỏi n&agrave;o</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một trong những điều cấm kỵ khi l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm l&agrave; bỏ trống đ&aacute;p &aacute;n chỉ v&igrave; chưa chắc chắn ở phần kiến thức ấy hoặc t&iacute;nh m&atilde;i vẫn ra sai kết quả.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Lời khuy&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh l&agrave; &ldquo;th&agrave; khoanh nhầm c&ograve;n hơn bỏ s&oacute;t&rdquo;. Kh&aacute;c với tự luận, bất kể c&acirc;u hỏi trắc nghiệm n&agrave;o cũng đều c&oacute; điểm, nếu trả lời sai bạn chỉ kh&ocirc;ng nhận được số điểm đ&oacute; chứ kh&ocirc;ng bi trừ bớt đi.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">H&atilde;y vận dụng hết khả năng phỏng đo&aacute;n hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; c&aacute;c</span><strong> c&aacute;ch khoanh m&ograve; trắc nghiệm</strong><span style="font-weight: 400;"> để tạo cho m&igrave;nh cơ hội gia tăng điểm số. Với <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện SGK</a></strong></span> của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh c&oacute; đầy đủ t&agrave;i liệu học tập tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/22022022/meo-danh-trac-ndhiem-NanRjt.jpg" alt="Kh&ocirc;ng bỏ s&oacute;t c&acirc;u hỏi n&agrave;o trong b&agrave;i thi trắc nghiệm" width="600" height="400" /><br />Cố gắng ho&agrave;n th&agrave;nh tất cả c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm để đạt điểm tối đa</span></em></p> <h2><strong>Vận dụng phương ph&aacute;p loại trừ v&agrave; phỏng đo&aacute;n hợp l&yacute;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Loại trừ cũng l&agrave; một phương ph&aacute;p hữu hiệu c&oacute; thể &aacute;p dụng trong c&aacute;c b&agrave;i thi trắc nghiệm. Tuy nhi&ecirc;n, quy tr&igrave;nh n&agrave;y đ&ograve;i hỏi phải c&oacute; ch&uacute;t cơ sở l&yacute; luận bằng c&aacute;ch nhận diện phương &aacute;n sai thay v&igrave; đi t&igrave;m đ&aacute;p &aacute;n đ&uacute;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong trường hợp kh&ocirc;ng chắc chắn về kiến thức của m&igrave;nh v&agrave; cũng kh&ocirc;ng đủ cơ sở để loại trừ, bạn chỉ c&ograve;n c&aacute;ch phỏng đo&aacute;n. H&atilde;y cố gắng cảm nhận sự &ldquo;quen thuộc&rdquo; trong c&acirc;u trả lời so với những g&igrave; đ&atilde; học, hoặc nhận thấy phương &aacute;n n&agrave;o khả thi hơn th&igrave; h&atilde;y khoanh tr&ograve;n phương &aacute;n ấy.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-viet-chu-bang-but-bi-sieu-dep" target="_blank" rel="noopener">HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH VIẾT CHỮ BẰNG B&Uacute;T BI SI&Ecirc;U ĐẸP</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>D&agrave;nh thời gian kiểm tra lại b&agrave;i l&agrave;m trước khi nộp</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một số kỳ thi t&aacute;ch biệt phần đề v&agrave; phiếu trả lời th&agrave;nh 2 tờ giấy kh&aacute;c nhau, dẫn đến sự nhầm lẫn khi t&ocirc; chọn đ&aacute;p &aacute;n. Để đảm bảo </span><strong>c&aacute;ch khoanh v&agrave; đ&aacute;nh trắc nghiệm</strong><span style="font-weight: 400;"> đạt độ ch&iacute;nh x&aacute;c tối ưu, bạn cần d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian kiểm tra lại sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh b&agrave;i thi.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đối với trường hợp bạn kh&ocirc;ng thể giải tiếp c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&oacute; th&igrave; việc tận dụng những ph&uacute;t cuối c&ugrave;ng để r&agrave; so&aacute;t những c&acirc;u đ&atilde; l&agrave;m cũng l&agrave; một c&aacute;ch bảo to&agrave;n v&agrave; nắm chắc số điểm của m&igrave;nh. Để n&acirc;ng cao năng lực học tập của bản th&acirc;n tốt hơn c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</a></strong></span> học gi&uacute;p nắm vững c&aacute;ch giải c&aacute;c dạng b&agrave;i tập quan trọng nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/22022022/cac-meo-danh-trac-ndhiem-il2ZTV.jpg" alt="D&agrave;nh thời gian kiểm tra lại b&agrave;i thi trắc nghiệm" width="600" height="400" /><br /><em>Tận dụng thời gian cuối giờ để kiểm tra lại to&agrave;n bộ c&aacute;c c&acirc;u trắc nghiệm đ&atilde; l&agrave;m</em></span></p> <h2><strong>R&egrave;n luyện phương ph&aacute;p giải b&agrave;i tập nhanh mỗi ng&agrave;y</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu đề thi tự luận y&ecirc;u cầu tr&igrave;nh b&agrave;y r&otilde; r&agrave;ng c&aacute;c bước theo đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự th&igrave; c&acirc;u hỏi trắc nghiệm lại đ&ograve;i hỏi phản ứng nhanh nhạy v&agrave; quy tr&igrave;nh xử l&yacute; vấn đề gọn g&agrave;ng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Th&ocirc;ng thường, thời gian giải mỗi c&acirc;u trắc nghiệm chỉ giới hạn trong khoảng 1-2 ph&uacute;t. Bởi lẽ đ&oacute;, học sinh cần nắm thật vững kiến thức, biết c&aacute;ch vận dụng v&agrave; giải thật nhanh để đưa ra phương &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c trong thời gian ngắn nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Muốn l&agrave;m được như vậy, c&aacute;c bạn phải r&egrave;n luyện mỗi ng&agrave;y, nhất l&agrave; với m&ocirc;n t&iacute;nh to&aacute;n, bằng c&aacute;ch vừa đọc đề vừa ghi ch&uacute; dữ liệu v&agrave; &aacute;p dụng c&ocirc;ng thức ngay lập tức.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">CoLearn hy vọng rằng 7 mẹo hướng dẫn trong b&agrave;i viết sẽ l&agrave; h&agrave;nh trang tuyệt vời cho c&aacute;c bạn học sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh &ocirc;n luyện cũng như khi đang l&agrave;m thi b&agrave;i thi trắc nghiệm. H&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo v&agrave; ghi ch&eacute;p lại ngay trong sổ ghi ch&uacute; nh&eacute;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ