Blog Chia sẻ kiến thức 5 Cách học online hiệu quả cho học sinh như học ở trường

5 Cách học online hiệu quả cho học sinh như học ở trường

15:29 14/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">T&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người d&acirc;n được hướng dẫn hạn chế đến c&aacute;c nơi đ&ocirc;ng người. Trường học cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ, học sinh v&agrave; sinh vi&ecirc;n được thay đổi c&aacute;ch học từ trực tiếp sang h&igrave;nh thức online. Tuy vậy, học trực tuyến chưa bao giờ dễ d&agrave;ng nếu bạn kh&ocirc;ng biết</span><strong> <span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-online-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học online</a></span> </strong><span style="font-weight: 400;">hiệu quả như ở trường. Nếu bạn đang gặp những kh&oacute; khăn trong c&aacute;ch học hiệu quả. Hay bạn chưa biết </span><strong>học online như thế n&agrave;o</strong><span style="font-weight: 400;"> h&atilde;y theo d&otilde;i b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y, Colearn sẽ hướng dẫn bạn một số c&aacute;ch học trực tuyến tốt nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/14022022/cach-hoc-online-hieu-qua-6SO6LV.jpg" alt="C&aacute;ch học online hiệu quả như ở trường" width="600" height="400" /><br /><em>Biết được c&aacute;ch học online hiệu quả gi&uacute;p bạn ph&acirc;n bổ thời gian học tại nh&agrave; hợp l&yacute;</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch học online hiệu quả bằng ghi ch&eacute;p b&agrave;i</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Khi học ở trường, thầy c&ocirc; lu&ocirc;n khuy&ecirc;n ch&uacute;ng ta n&ecirc;n ghi ch&eacute;p b&agrave;i thật đầy đủ bởi n&oacute; sẽ gi&uacute;p việc &ocirc;n lại b&agrave;i được tốt hơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc ghi ch&eacute;p b&agrave;i như c&aacute;ch học thuộc tại lớp hiệu quả. Với </span><strong>c&aacute;ch học online </strong><span style="font-weight: 400;">n&agrave;y sẽ gi&uacute;p n&atilde;o bộ ghi nhớ th&ocirc;ng tin b&agrave;i học ch&iacute;nh x&aacute;c hơn, khi học thuộc l&ograve;ng cũng trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng, đem đến hiệu quả cao cho qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp thu kiến thức của bạn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Mặc d&ugrave; c&aacute;c b&agrave;i giảng online th&ocirc;ng thường được gi&aacute;o vi&ecirc;n ghi lại v&agrave; gửi đến tất cả học sinh, tuy nhi&ecirc;n bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n v&igrave; l&yacute; do đ&oacute; m&agrave; kh&ocirc;ng ghi ch&eacute;p lại b&agrave;i học, c&aacute;ch ghi ch&eacute;p b&agrave;i n&agrave;y sẽ cần thiết cho bạn trong việc &ocirc;n lại kiến thức v&agrave; kiểm tra sau n&agrave;y.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">M&aacute;ch bạn 5 phương ph&aacute;p tự học hiệu quả cho học sinh hiện nay</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Đường truyền mạng ổn định</strong></h2> <p><strong>C&aacute;ch học online tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> hiệu quả ch&iacute;nh l&agrave; bạn n&ecirc;n chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho bản th&acirc;n một đường truyền mạng ổn định, kh&ocirc;ng bị giật, gi&aacute;n đoạn trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập. C&oacute; thể thấy đường truyền mạng đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến c&aacute;c buổi học của bạn. Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">kh&oacute;a học trực tuyến</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể ghi nhớ kiến thức trọng t&acirc;m của từng m&ocirc;n học nhanh nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/14022022/phuond-phap-hoc-online-hieu-qua-6s0GMv.jpg" alt="C&aacute;ch học online hiệu quả với đường truyền ổn định" width="600" height="400" /><br />C&aacute;ch học online hiệu quả ch&iacute;nh l&agrave; kiểm tra thật kỹ m&aacute;y t&iacute;nh đ&atilde; kết nối mạng tốt</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Colearn hướng dẫn bạn một giải ph&aacute;p cho đường truyền k&eacute;m ch&iacute;nh l&agrave; h&atilde;y cố gắng tắt c&aacute;c thiết bị kết nối mạng kh&aacute;c trong l&uacute;c học online. Với việc l&agrave;m n&agrave;y c&ograve;n gi&uacute;p tạo cho bạn kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh, kh&ocirc;ng bị xao nh&atilde;ng bởi c&aacute;c thiết bị xung quanh, g&acirc;y ảnh hưởng đến qu&aacute; tr&igrave;nh học. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y chỉ hiệu quả trong một số trường hợp, bạn n&ecirc;n nhờ hỗ trợ từ cha mẹ để c&oacute; đường truyền tốt cho việc học của m&igrave;nh. Đồng thời, c&aacute;c em n&ecirc;n xem <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập SGK</a></strong></span> để nắm vững phương ph&aacute;p giải những dạng b&agrave;i quan trọng của từng m&ocirc;n học.</span></p> <h2><strong>Kết nối với bạn học</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">&Ocirc;ng b&agrave; ta c&oacute; c&acirc;u học thầy kh&ocirc;ng bằng học bạn, c&acirc;u n&oacute;i n&agrave;y Colearn thấy rất đ&uacute;ng. Học từ bạn b&egrave; được xem l&agrave; c&aacute;ch học online đem đến hiệu quả cao, tạo động lực th&uacute;c đẩy qu&aacute; tr&igrave;nh học được tốt hơn. C&aacute;c bạn c&oacute; thể c&ugrave;ng nhau tham gia những cuộc trao đổi trực tuyến, tạo c&aacute;c cuộc họp nh&oacute;m online.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, khi học nh&oacute;m online gi&uacute;p ch&uacute;ng ta dễ d&agrave;ng trao đổi những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh học, c&ugrave;ng nhau chia sẻ để cải thiện những điểm c&ograve;n yếu. Từ đ&oacute; kết quả học tập cũng được cải thiện r&otilde; rệt. Đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p học tập online được n hiều học sinh &aacute;p dụng hiện nay.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/gia-su-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Gia sư l&agrave; g&igrave;? T&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin cần biết về c&ocirc;ng việc của gia sư</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Lập kế hoạch học tập cụ thể</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Cũng giống như học trực tiếp, khi học online bạn sẽ được gi&aacute;o vi&ecirc;n cung cấp thời kh&oacute;a biểu cho từng ng&agrave;y. Khi đ&atilde; c&oacute; thời kh&oacute;a biểu, việc của bạn ch&iacute;nh l&agrave; lập kế hoạch cho c&aacute;c m&ocirc;n học một c&aacute;ch chi tiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất. B&ecirc;n ngo&agrave;i giờ học ch&iacute;nh thức th&igrave; thời gian tự học bạn sẽ l&agrave;m những g&igrave;, những b&agrave;i kiểm tra &ocirc;n luyện trong khung thời gian như thế n&agrave;o. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn để hiểu s&acirc;u kiến thức trong thời gian ngắn nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/14022022/cach-hoc-online-tren-may-tinh-Gat1ty.jpg" alt="C&aacute;ch học online sẽ hiệu quả khi c&oacute; kế hoạch học tập" width="600" height="400" /><br /><em>Tất cả c&aacute;c kế hoạch học tập n&ecirc;n được bạn ghi chi tiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bạn đ&atilde; c&oacute; cho bản th&acirc;n kế hoạch học tập chi tiết th&igrave; bạn n&ecirc;n tu&acirc;n thủ kế hoạch một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c để đạt được mục ti&ecirc;u đề ra. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ph&acirc;n t&acirc;m, xao nh&atilde;ng với c&aacute;c yếu tố ngoại cảnh t&aacute;c động. C&aacute;ch học online n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đem đến cho bạn sự hiệu quả, n&oacute; c&ograve;n tạo cho bạn t&iacute;nh kỷ luật cao trong học tập.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tieng-anh" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học giỏi Tiếng Anh nghe n&oacute;i như người bản địa</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Giữ sức khỏe tốt&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&ocirc;i khi giữ g&igrave;n sức khỏe tốt ch&iacute;nh l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch học online tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh </strong><span style="font-weight: 400;">hiệu quả, sức khỏe của bạn tốt th&igrave; chất lượng buổi học được n&acirc;ng cao r&otilde; rệt. Sức khỏe c&ograve;n được xem l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a của sự tỉnh t&aacute;o trong việc học, khi c&oacute; sức khỏe th&igrave; năng lượng trong cơ thể sẽ tăng cao gi&uacute;p bạn đối mặt với những b&agrave;i tập, b&agrave;i kiểm tra mỗi ng&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ngo&agrave;i ra, khi tinh thần được tỉnh t&aacute;o, bạn dễ ph&aacute;t sinh những &yacute; kiến hay, những s&aacute;ng tạo mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho buổi học online s&ocirc;i động hơn. Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em gặp những c&acirc;u hỏi kh&oacute; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p</a></strong></span> tại Colearn để nhận được đ&aacute;p &aacute;n trong thời gian ngắn nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi đ&atilde; hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, bạn n&ecirc;n thực hiện c&aacute;c điều sau để c&oacute; một cơ thể khỏe mạnh cho việc học hiệu quả:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ăn uống khoa học: Nhiều rau xanh, hạn chế chất b&eacute;o, hạn chế thức ăn nhanh</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Kh&aacute;m sức khỏe định kỳ</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Tập thể dục thường xuy&ecirc;n</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; thể thấy khi bạn đ&atilde; hiểu r&otilde; được </span><strong>c&aacute;ch học online hiệu quả</strong><span style="font-weight: 400;"> th&igrave; kết quả học tập của bạn tự động được cải thiện r&otilde; rệt. Hy vọng b&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p bạn c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n kh&aacute;c hơn với học online, ch&uacute;c bạn &aacute;p dụng những c&aacute;ch tr&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ