Blog Chia sẻ kiến thức Mách bạn 5 phương pháp tự học hiệu quả cho học sinh hiện nay

Mách bạn 5 phương pháp tự học hiệu quả cho học sinh hiện nay

09:09 28/01/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Với nguồn kiến thức phong ph&uacute; lu&ocirc;n đổi mới từng ng&agrave;y, học sinh kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn m&igrave;nh trong những b&agrave;i học tr&ecirc;n trường lớp m&agrave; c&ograve;n t&igrave;m t&ograve;i mở rộng th&ecirc;m từ nhiều nguồn tham khảo kh&aacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i th&ocirc;ng qua </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener"><strong>phương ph&aacute;p tự học</strong></a></span><span style="font-weight: 400;">.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hơn nữa, tự học c&ograve;n được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những kỹ năng cơ bản mỗi người cần r&egrave;n luyện ngay khi c&ograve;n ngồi tr&ecirc;n ghế nh&agrave; trường. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải ai cũng biết c&aacute;ch vận dụng c&aacute;ch học n&agrave;y sao cho hiệu quả.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đừng lo, CoLearn sẽ bật m&iacute; ngay <strong>5 phương ph&aacute;p tự học hiệu quả</strong> nhất trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y nhằm hỗ trợ c&aacute;c bạn học sinh đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kể trong học tập.&nbsp;</span></p> <h2><strong>5 Phương ph&aacute;p tự học hiệu quả nhất</strong></h2> <p>Khi học sinh nắm được c&aacute;c phương ph&aacute;p tự học hiệu quả sẽ dễ d&agrave;ng chinh phục c&aacute;c m&ocirc;n học kh&oacute; nhằn để đạt kết quả học tập cao nhất.</p> <h3><strong>1. Lập kế hoạch v&agrave; mục ti&ecirc;u học tập thật r&otilde; r&agrave;ng</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bất kỳ th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;o cũng được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n một bản kế hoạch v&agrave; mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng ngay từ những bước đầu ti&ecirc;n.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chương tr&igrave;nh học bao gồm rất nhiều m&ocirc;n học. Trong đ&oacute;, mỗi m&ocirc;n lại chưa lượng kiến thức khổng lồ đ&ograve;i hỏi người học phải biết c&aacute;ch sắp xếp, ph&acirc;n loại sao cho qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp thu đạt hiệu quả cao. Đồng thời, nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n nhanh hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để l&agrave;m được như vậy, trong qu&aacute; tr&igrave;nh tự học, người học cần vạch ra kế hoạch v&agrave; mục ti&ecirc;u thật chi tiết. Đầu ti&ecirc;n, bạn phải x&aacute;c định nguồn kiến thức n&agrave;o l&agrave; trọng t&acirc;m cần được trau dồi. Sau đ&oacute;, ph&acirc;n loại ch&uacute;ng theo từng mục ti&ecirc;u kh&aacute;c nhau rồi ph&acirc;n bổ thời gian học hợp l&yacute; cho từng mục ti&ecirc;u.<br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/gia-su-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Gia sư l&agrave; g&igrave;? T&igrave;m hiểu th&ocirc;ng tin cần biết về c&ocirc;ng việc của gia sư</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/len-ke-hoach-tu-hoc-QG4H3q.jpg" /><br /><em>Bắt đầu qu&aacute; tr&igrave;nh tự học bằng c&aacute;ch x&acirc;y dựng một bản kế hoạch v&agrave; mục ti&ecirc;u học tập r&otilde; r&agrave;ng</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p học sinh tiết kiệm thời gian m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một trong </span><strong>c&aacute;c phương ph&aacute;p tự học</strong><span style="font-weight: 400;"> tạo động lực khiến c&aacute;c bạn nhận ra m&igrave;nh học v&igrave; điều g&igrave;, từng m&ocirc;n học c&oacute; &yacute; nghĩa như thế n&agrave;o.&nbsp;</span></p> <h3><strong>2. Chủ động t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan đến b&agrave;i học</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Kiến thức kh&ocirc;ng g&oacute;i gọn trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa hay qua lời giảng dạy của gi&aacute;o vi&ecirc;n m&agrave; ch&uacute;ng v&ocirc; c&ugrave;ng&nbsp; rộng lớn. Th&ecirc;m nữa, thời gian truyền tải tr&ecirc;n trường lớp lại c&oacute; hạn kh&oacute; m&agrave; đ&aacute;p ứng trọn vẹn nhu cầu tiếp thu của học sinh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bởi lẽ đ&oacute;, nếu c&ograve;n vấn đề chưa hiểu hết về b&agrave;i giảng tr&ecirc;n lớp, h&atilde;y tự chủ động t&igrave;m hiểu từ c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin b&ecirc;n ngo&agrave;i, như: s&aacute;ch n&acirc;ng cao, b&aacute;o đ&agrave;i, t&agrave;i liệu tham khảo tr&ecirc;n mạng hoặc nhanh nhất l&agrave; từ bạn b&egrave; để t&igrave;m lời giải đ&aacute;p kỹ lưỡng hơn.&nbsp;<br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Tham khảo: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/xay-dung-ke-hoach-hoc-tap" target="_blank" rel="noopener">HƯỚNG DẪN X&Acirc;Y DỰNG KẾ HOẠCH HỌC TẬP HO&Agrave;N HẢO VỚI 5 MẸO CƠ BẢN</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/chu-dond-tu-hoc-tim-hieu-kien-thuc-ndoai-yBP3pd.jpg" /><br /><em>Tự học bằng c&aacute;ch chủ động t&igrave;m hiểu kiến thức từ c&aacute;c nguồn th&ocirc;ng tin b&ecirc;n ngo&agrave;i</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch học n&agrave;y ở giai đoạn đầu mất kh&aacute; nhiều thời gian v&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng c&oacute; khả năng t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Song, CoLearn tin rằng nếu cố gắng r&egrave;n luyện, bạn sẽ kh&aacute;m ph&aacute; ra phương ph&aacute;p tra cứu hiệu quả nhất cho qu&aacute; tr&igrave;nh trau dồi kiến thức.&nbsp;</span></p> <h3><strong>3. Chọn lọc th&ocirc;ng tin, kiến thức quan trọng khi tự học</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh việc tự t&igrave;m kiếm t&agrave;i liệu b&ecirc;n ngo&agrave;i, kỹ năng chọn lọc những kiến thức ch&iacute;nh yếu nhất giữa v&ocirc; v&agrave;n th&ocirc;ng tin vừa t&igrave;m được cũng l&agrave; một </span><strong>phương ph&aacute;p tự học ở nh&agrave;</strong><span style="font-weight: 400;"> học sinh cần trang bị th&ecirc;m. Nếu c&aacute;c em học tập theo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng trực tuyến</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n tốt nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để biết được th&ocirc;ng tin n&agrave;o thật sự cần thiết, trước hết bạn phải định h&igrave;nh ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; thu hẹp vấn đề m&igrave;nh đang cần l&agrave;m s&aacute;ng tỏ. H&atilde;y tự đặt thật nhiều c&acirc;u hỏi xoay quanh chủ đề ấy để c&oacute; hướng chắt lọc hiệu quả hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ngo&agrave;i ra, nếu tham khảo t&agrave;i liệu tr&ecirc;n mạng, bạn h&atilde;y l&agrave;m th&ecirc;m một bước t&igrave;m hiểu trước c&aacute;c website chứa kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n cho từng lĩnh vực để chọn lọc được những th&ocirc;ng tin chuẩn x&aacute;c nhất.&nbsp;<br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tieng-anh" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học giỏi Tiếng Anh nghe n&oacute;i như người bản địa</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/chon-loc-kien-thuc-tu-hoc-quan-trond-1CP54J.jpg" /><br /><em>Chọn lọc v&agrave; ghi nhớ những kiến thức quan trọng nhất trong qu&aacute; tr&igrave;nh tự học</em></span></p> <h3><strong>4. Học s&acirc;u, hiểu l&acirc;u những kiến thức đ&atilde; học</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đa phần những học sinh gặp kh&oacute; khăn trong việc ghi nhớ kiến thức đ&atilde; học l&agrave; do c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng thật sự hiểu s&acirc;u về ch&uacute;ng. Dần dần, việc chưa hiểu hết về b&agrave;i học n&agrave;y đ&atilde; phải tiếp nạp th&ecirc;m b&agrave;i học kh&aacute;c sẽ khiến c&aacute;c bạn dễ bị ch&aacute;n nản, &aacute;p lực học tập.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do CoLearn lu&ocirc;n khuy&ecirc;n nhủ c&aacute;c bạn học sinh &ldquo;Học tới đ&acirc;u, hiểu s&acirc;u tới đ&oacute;&rdquo;, nghĩa l&agrave; hiểu về &yacute; nghĩa của từng nguồn kiến thức, biết c&aacute;ch vận dụng ch&uacute;ng v&agrave;o ho&agrave;n cảnh ph&ugrave; hợp. Đặc biệt, với hệ thống m&ocirc;n học khối Tự nhi&ecirc;n tr&agrave;n ngập những con số v&agrave; c&ocirc;ng thức phức tạp, qu&aacute; tr&igrave;nh t&igrave;m hiểu kỹ lưỡng lại c&agrave;ng cần thiết hơn. Đ&acirc;y l&agrave; <strong>phương ph&aacute;p tự học</strong> m&agrave; nhiều học sinh đang &aacute;p dụng để đạt kết quả học tập tốt nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn cũng cần thường xuy&ecirc;n luyện tập lại những g&igrave; đ&atilde; học bằng c&aacute;ch l&agrave;m thật nhiều b&agrave;i tập hoặc tự đề ra b&agrave;i kiểm tra về kiến thức cũ cho m&igrave;nh mỗi khi rảnh rỗi.&nbsp; Đồng thời, c&aacute;c em học sinh n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học để nắm vững c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập trọng t&acirc;m nhất. Nhờ vậy, c&aacute;c em c&oacute; thể học tập hiệu quả hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cứ thế, theo thời gian, phương ph&aacute;p tự học n&agrave;y sẽ mang lại kết quả bất ngờ cho bạn đấy!<br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch học giỏi To&aacute;n kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa vời</a><br /><br /></strong></span></span></em></p> <h3><strong>5. R&egrave;n luyện t&iacute;nh kỷ luật, ki&ecirc;n tr&igrave; nhẫn nại khi tự học&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Tự học nghĩa l&agrave; &ldquo;tự quản l&yacute; bản th&acirc;n&rdquo;. Song, c&ocirc;ng việc n&agrave;y chưa bao giờ l&agrave; dễ d&agrave;ng, nhất l&agrave; thời nay khi c&oacute; qu&aacute; nhiều th&uacute; vui chi phối học sinh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&igrave; thế, để đạt được một </span><strong>phương ph&aacute;p tự học hiệu quả, </strong><span style="font-weight: 400;">h&atilde;y r&egrave;n luyện t&iacute;nh kỷ luật cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh. Một khi đ&atilde; ngồi v&agrave;o b&agrave;n học, h&atilde;y d&agrave;nh to&agrave;n bộ sự tập trung v&agrave;o c&aacute;c mục ti&ecirc;u học tập đ&atilde; đặt ra từ trước, tr&aacute;nh bị sao nh&atilde;ng bởi t&aacute;c nh&acirc;n b&ecirc;n ngo&agrave;i.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Song song đ&oacute;, qu&aacute; tr&igrave;nh tự học c&oacute; diễn ra su&ocirc;n sẻ hay kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave; nhẫn nại của người học. Kh&ocirc;ng &iacute;t bạn học sinh rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng mất cảm hứng khi gặp phải b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; hay nghĩ m&atilde;i vẫn kh&ocirc;ng ra được &yacute; tưởng cho b&agrave;i văn đang l&agrave;m. Những l&uacute;c như thế, bạn c&agrave;ng cần phải b&igrave;nh tĩnh, ki&ecirc;n tr&igrave; t&igrave;m t&ograve;i từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau để c&oacute; được lời giải tối ưu nhất. Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em gặp c&acirc;u hỏi kh&oacute; chưa trả lời được th&igrave; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p b&agrave;i tập</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m được đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c nhanh nhất nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20022022/ren-luyen-tinh-kien-tri-tu-hoc-htvpie.jpg" /><br /><em>T&iacute;nh kỷ luật, ki&ecirc;n tr&igrave; nhẫn nại l&agrave; c&aacute;c yếu tố cần r&egrave;n luyện trong qu&aacute; tr&igrave;nh tự học</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hy vọng rằng qua 5 phương ph&aacute;p m&agrave; CoLearn vừa giới thiệu, c&aacute;c bạn học sinh sẽ biết c&aacute;ch&nbsp; quản l&yacute; việc tự học của m&igrave;nh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. C&aacute;c bậc phụ huynh, thầy c&ocirc; gi&aacute;o cũng c&oacute; thể dựa v&agrave;o đ&acirc;y để hỗ trợ con em c&oacute; được <strong>phương ph&aacute;p tự học</strong> tốt hơn.&nbsp;</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ