Blog Chia sẻ kiến thức MÁCH BẠN 10 CÁCH HỌC GIỎI TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TRÊN TRƯỜNG

MÁCH BẠN 10 CÁCH HỌC GIỎI TẤT CẢ CÁC MÔN HỌC TRÊN TRƯỜNG

16:09 16/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Trở th&agrave;nh một học sinh giỏi to&agrave;n diện lu&ocirc;n l&agrave; mơ ước của c&aacute;c bạn học sinh. Tuy nhi&ecirc;n, mong muốn n&agrave;y kh&ocirc;ng hề dễ thực hiện m&agrave; đ&ograve;i hỏi một sự nỗ lực rất lớn. Theo đ&oacute; l&agrave; kế hoạch học tập chuẩn chỉnh, hợp l&yacute;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Vậy, l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể giỏi đều to&agrave;n bộ m&ocirc;n học? L&ecirc;n kế hoạch ra sao để đạt hiệu quả tốt nhất?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&ugrave;ng CoLearn kh&aacute;m ph&aacute; ngay b&iacute; quyết 10 </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tat-ca-cac-mon-hoc" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> tr&ecirc;n trường trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.&nbsp;</span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 1: Nắm vững to&agrave;n bộ kiến thức s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kiến thức trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa thường l&agrave; nền tảng cơ bản nhất cho học sinh mọi cấp độ. Cụ thể, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa chứa to&agrave;n bộ th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh yếu v&agrave; bổ &iacute;ch nhất m&agrave; học sinh cần cập nhật để phục vụ cho chương tr&igrave;nh học tập, thi cử cũng như &aacute;p dụng v&agrave;o đời sống thường ng&agrave;y.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bởi lẽ đ&oacute;, h&atilde;y đọc thật kỹ mọi th&ocirc;ng tin m&agrave; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa cung cấp. Chỉ khi nắm chắc những kiến thức n&agrave;y, bạn mới dễ d&agrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tốt b&agrave;i tập cơ bản v&agrave; tiến đến việc t&igrave;m hiểu th&ecirc;m những điều mới mẻ, n&acirc;ng cao b&ecirc;n ngo&agrave;i. Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">kh&oacute;a học trực tuyến</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể nắm vững kiến thức trọng t&acirc;m trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa nhanh hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-hoc-dioi-cac-mon-aeIDE4.jpg" alt="Nắm chắc kiến thức s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tất cả c&aacute;c m&ocirc;n" width="600" height="400" /><br /><em>Học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n bằng c&aacute;ch nắm vững kiến thức s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 2: R&egrave;n luyện t&iacute;nh kỷ luật, tập trung cao độ</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Tập trung cao độ l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch để học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</strong><span style="font-weight: 400;"> nhanh ch&oacute;ng nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi hướng mọi sự tập trung v&agrave;o một việc n&agrave;o đ&oacute;, n&atilde;o bộ của bạn sẽ được k&iacute;ch th&iacute;ch để hoạt động tối đa trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp nhận v&agrave; xử l&yacute; th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng việc ấy.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&iacute;nh kỷ luật cao g&oacute;p phần tăng khả năng phản xạ, khiến bản th&acirc;n dồn to&agrave;n bộ ch&uacute; &yacute; v&agrave;o b&agrave;i giảng, kịp thời đặt c&acirc;u hỏi cho những phần c&ograve;n chưa hiểu r&otilde;.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-online-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">TOP 5 C&aacute;ch học online hiệu quả như ở trường</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch 3: Cải thiện khả năng ghi ch&eacute;p&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Theo ghi nhận từ học vi&ecirc;n tr&ecirc;n CoLearn, nhiều bạn gặp kh&oacute; khăn trong việc ghi ch&eacute;p sao cho đạt hiệu quả tối ưu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bạn n&ecirc;n bắt đầu c&ocirc;ng đoạn ghi ch&eacute;p từ việc ghi ch&uacute; lại những lời thầy c&ocirc; giảng, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch tương trợ cho kiến thức trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa. Sau đ&oacute;, chắt lọc ch&uacute;ng lại c&aacute;ch th&ocirc;ng minh, khoa học th&ocirc;ng qua việc chỉ giữ lại những kiến thức quan trọng nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Duy tr&igrave; khả năng ghi ch&eacute;p thường xuy&ecirc;n gi&uacute;p người học ghi nhớ b&agrave;i vở nhanh ch&oacute;ng hơn v&agrave; ph&aacute;t triển tư duy mạch lạc. Với hệ thống <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học tập hiệu quả nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-de-hoc-tot-cac-mon-iv3Fk6.jpg" alt="Cải thiện khả năng ghi ch&eacute;p kiến thức tất cả c&aacute;c m&ocirc;n" width="600" height="400" /><br /><em>Học đều v&agrave; giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n bằng c&aacute;ch ghi ch&eacute;p th&ocirc;ng minh, khoa học</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 4: Si&ecirc;ng năng l&agrave;m b&agrave;i tập về nh&agrave;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Si&ecirc;ng năng l&agrave;m b&agrave;i tập về nh&agrave; l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch học đều v&agrave; học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</strong><span style="font-weight: 400;"> phổ biến nhất của những bạn top đầu lớp hoặc đạt th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật tại trường.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&agrave;i tập về nh&agrave; l&agrave; phương thức lưu trữ kiến thức vừa mới học cực kỳ hữu hiệu. Hơn nữa, l&agrave;m c&agrave;ng nhiều, người học c&agrave;ng nắm r&otilde; c&aacute;c dạng b&agrave;i kh&aacute;c nhau, phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh &ocirc;n luyện kiểm tra, thi cử nhẹ nh&agrave;ng hơn. Từ đ&oacute;, điểm số cũng tăng cao kh&ocirc;ng k&eacute;m.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-day-som-hoc-bai-khong-buon-ngu" target="_blank" rel="noopener">Top 5 c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ hiệu quả nhất</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-de-hoc-dioi-tat-ca-cac-mon-8ujM0T.jpg" alt="Si&ecirc;ng năng l&agrave;m b&agrave;i tập về nh&agrave; để học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n" width="600" height="400" /><br /><em>Si&ecirc;ng năng l&agrave;m b&agrave;i tập về nh&agrave; l&agrave; phương ph&aacute;p phổ biến của c&aacute;c học sinh giỏi to&agrave;n diện</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 5: Sắp xếp lịch &ocirc;n tập kiểm tra, thi cử hợp l&yacute;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng &iacute;t học sinh thường c&oacute; th&oacute;i quen &ldquo;Nước tới ch&acirc;n mới nhảy&rdquo;, nghĩa l&agrave; đến gần ng&agrave;y kiểm tra, thi cử mới bắt đầu &ocirc;n tập.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu đang gặp phải vấn đề n&agrave;y, bạn n&ecirc;n thay đổi ngay từ h&ocirc;m nay nh&eacute;!</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">N&atilde;o bộ ch&uacute;ng ta c&oacute; giới hạn lưu trữ nhất định. Theo đ&oacute;, kiến thức cần được trau dồi v&agrave; ghi nhớ dần theo thời gian để hoạt động n&atilde;o kịp xử l&yacute; th&ocirc;ng tin. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, bạn cần sắp xếp thời gian &ocirc;n luyện cho thi cử c&aacute;ch hợp l&yacute;, tốt nhất l&agrave; trong khoảng 1-2 tuần trước khi thi.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/so-do-lop-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Sơ đồ lớp l&agrave; g&igrave;? Mẫu sơ đồ lớp phổ biến hiện nay</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch 6: Mạnh dạn t&igrave;m kiếm sự gi&uacute;p đỡ từ gi&aacute;o vi&ecirc;n</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">CoLearn tin rằng tất cả c&aacute;c gi&aacute;o vi&ecirc;n đều sẵn l&ograve;ng hỗ trợ học sinh hết mức c&oacute; thể. Bởi lẽ đ&oacute;, đừng ngần ngại m&agrave; h&atilde;y mạnh dạn đặt c&acirc;u hỏi để được gi&aacute;o vi&ecirc;n giải đ&aacute;p tận t&igrave;nh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hơn nữa, những thắc mắc của bạn trong suốt buổi học sẽ phần n&agrave;o khiến m&ocirc;i trường học tập trở n&ecirc;n gần gũi, thoải m&aacute;i hơn. Gi&aacute;o vi&ecirc;n lu&ocirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; cao những ai c&oacute; t&iacute;ch cực đ&oacute;ng g&oacute;p x&acirc;y dựng b&agrave;i. Kết hợp với t&agrave;i liệu <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập SGK tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh nắm vững kiến thức trọng t&acirc;m nhanh hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-hoc-deu-cac-mon-Naly2V.jpg" alt="Chủ động t&igrave;m kiếm sự gi&uacute;p đỡ từ gi&aacute;o vi&ecirc;n khi cần thiết" width="600" height="400" /><br /><br /><em>Đừng ngần ngại m&agrave; h&atilde;y mạnh dạn đặt c&acirc;u hỏi với gi&aacute;o vi&ecirc;n để học tốt hơn</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 7: Tổ chức trao đổi v&agrave; học nh&oacute;m c&ugrave;ng bạn b&egrave;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Đối với những ai c&ograve;n rụt r&egrave; trong việc hỏi han b&agrave;i tập từ gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể chọn c&aacute;ch học nh&oacute;m c&ugrave;ng bạn b&egrave;. Người giỏi th&igrave; sẽ lu&ocirc;n c&oacute; người giỏi hơn. Những đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến từ bạn b&egrave; chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Cụ thể, qua trao đổi thường xuy&ecirc;n, bạn c&oacute; thể kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m nhiều kiến thức, c&aacute;ch giải đ&aacute;p mới mẻ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn c&ograve;n c&oacute; khả năng tương trợ nhau ho&agrave;n thiện những nội dung đang vướng mắc.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">M&aacute;ch bạn 5 phương ph&aacute;p tự học hiệu quả cho học sinh hiện nay</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/phuond-phap-hoc-dioi-cac-mon-BLLQXl.jpg" alt="Trao đổi v&agrave; học nh&oacute;m c&ugrave;ng bạn b&egrave;" width="600" height="400" /><br /><em>Trao đổi học tập c&ugrave;ng bạn b&egrave; gi&uacute;p bổ sung ki&ecirc;n thức to&agrave;n diện hơn</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 8: Chủ động t&igrave;m kiếm th&ecirc;m nhiều kiến thức mới</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kiến thức rộng lớn bao la v&agrave; lu&ocirc;n đổi mới từng ng&agrave;y. V&igrave; thế, h&atilde;y chủ động cập nhật ngay những nguồn th&ocirc;ng tin n&acirc;ng cao từ những g&igrave; được học tr&ecirc;n trường lớp.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bạn c&oacute; thể t&igrave;m kiếm th&ecirc;m kiến thức mới bằng nhiều c&aacute;ch kh&aacute;c nhau, chẳng hạn như: th&ocirc;ng qua gi&aacute;o vi&ecirc;n, t&agrave;i liệu n&acirc;ng cao, th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&aacute;c website, ứng dụng học tập trực tuyến,...nhằm tạo cảm hứng học tốt hơn. Nếu c&aacute;c em gặp những c&acirc;u hỏi, b&agrave;i tập kh&oacute; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p</a></strong></span> tại Colearn để được gia sư gi&uacute;p đỡ nhanh nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/bi-quyet-hoc-dioi-cac-mon-Gn0Ynv.jpg" alt="Chủ động t&igrave;m kiếm kiến thức mới để học tốt c&aacute;c m&ocirc;n" width="600" height="400" /><br /><em>Học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n bằng c&aacute;ch học hỏi kiến thức mới từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 9: Lu&ocirc;n trong tư thế sẵn s&agrave;ng học hỏi</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kiến thức kh&ocirc;ng chỉ trong s&aacute;ch vở m&agrave; hiện hữu ngay tại đời sống thường ng&agrave;y. H&atilde;y mở rộng t&acirc;m tr&iacute; v&agrave; chuẩn bị t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n nhận nhiều điều mới lạ trong bất kỳ ho&agrave;n cảnh n&agrave;o.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kiến thức mới c&oacute; thể đến khi bạn đang đi tham quan, d&atilde; ngoại hay thậm ch&iacute; đi du lịch, dạo chơi mỗi ng&agrave;y. Quan s&aacute;t thật kỹ c&agrave;ng v&agrave; ghi nhớ lại những g&igrave; bản th&acirc;n cho l&agrave; c&oacute; &iacute;ch cũng l&agrave; một </span><strong>phương ph&aacute;p học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</strong><span style="font-weight: 400;"> v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu nghiệm.&nbsp;</span></p> <h2><strong>C&aacute;ch 10: Lu&ocirc;n phấn đấu n&acirc;ng cao th&agrave;nh t&iacute;ch học tập</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng c&oacute; </span><strong>c&aacute;ch học giỏi đều v&agrave; to&agrave;n diện tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</strong><span style="font-weight: 400;"> n&agrave;o hiệu quả bằng việc tự th&uacute;c đẩy bản th&acirc;n phải lu&ocirc;n phấn đấu, n&acirc;ng cao th&agrave;nh t&iacute;ch học tập.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đừng thất vọng k&eacute;o d&agrave;i khi bị điểm k&eacute;m hay tự m&atilde;n với những th&agrave;nh t&iacute;ch tuyệt vời ch&iacute;nh l&agrave; điểm cốt l&otilde;i l&agrave;m n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng trong học tập. Thay v&agrave;o đ&oacute;, h&atilde;y giữ vững tinh thần t&iacute;ch cực, lu&ocirc;n tự động vi&ecirc;n bản th&acirc;n nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng để vươn tới những kết quả tốt nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">H&agrave;nh tr&igrave;nh trở th&agrave;nh học sinh giỏi to&agrave;n diện chưa bao giờ dễ d&agrave;ng. Song, CoLearn tin rằng chỉ cần bạn thật sự mong muốn v&agrave; lu&ocirc;n nỗ lực mỗi ng&agrave;y thực hiện 10 c&aacute;ch kể tr&ecirc;n th&igrave; bạn sẽ sớm đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch tốt đẹp nhất.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ