Blog Chia sẻ kiến thức Top 5 cách dậy sớm học bài không buồn ngủ hiệu quả nhất

Top 5 cách dậy sớm học bài không buồn ngủ hiệu quả nhất

13:45 16/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">T&igrave;nh trạng chung của c&aacute;c bạn học sinh ng&agrave;y nay ch&iacute;nh l&agrave; gặp kh&oacute; khăn cho việc dậy sớm học b&agrave;i. Th&ocirc;ng thường c&aacute;c bạn học b&agrave;i qu&aacute; khuya n&ecirc;n dậy sớm sẽ khiến c&aacute;c bạn buồn ngủ, kh&ocirc;ng thể dậy học b&agrave;i buổi s&aacute;ng. Nếu bạn chưa biết </span><strong><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-day-som-hoc-bai-khong-buon-ngu" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ</a></span> </strong><span style="font-weight: 400;">th&igrave; h&atilde;y theo d&otilde;i b&agrave;i viết Colearn chia sẻ dưới đ&acirc;y nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/day-som-hoc-bai-FBgB1h.jpg" alt="C&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ tạo cho bạn nguy&ecirc;n tắc đ&uacute;ng giờ" width="600" height="400" /><br /><em>C&aacute;ch tỉnh t&aacute;o khi dậy sớm học b&agrave;i ch&iacute;nh l&agrave; dậy ngay khi đồng hồ b&aacute;o thức reo</em></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Với những bạn mới dậy sớm c&oacute; thể sẽ chưa quen với </span><strong>c&aacute;ch học b&agrave;i buổi s&aacute;ng sớm</strong><span style="font-weight: 400;"> n&agrave;y, tuy nhi&ecirc;n nếu bạn &aacute;p dụng n&oacute; tr&ecirc;n 21 ng&agrave;y th&igrave; n&atilde;o bộ sẽ dần quen với việc dậy sớm, từ đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n kh&oacute; khăn cho bạn. Đ&acirc;y được xem l&agrave; c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ m&agrave; nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n khuy&ecirc;n n&ecirc;n thử. Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; học <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn với những phương ph&aacute;p học hiệu quả sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em cải thiện năng lực nhanh hơn.</span></p> <h2><strong>Thay đổi niềm tin về dậy sớm học b&agrave;i</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y đồng nghĩa với việc bạn sẽ tự m&igrave;nh đặt c&acirc;u hỏi &ldquo;</span><strong>dậy sớm học b&agrave;i c&oacute; tốt kh&ocirc;ng</strong><span style="font-weight: 400;">?&rdquo; Nếu bạn đ&atilde; thay đổi được tư duy của bản th&acirc;n trong việc dậy sớm th&igrave; việc học b&agrave;i buổi s&aacute;ng sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề.</span></p> <h3><strong>1. C&oacute; nhiều thời gian học</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Khi bạn dậy sớm hơn th&igrave; đồng nghĩa với việc bạn sẽ bắt đầu một ng&agrave;y mới sớm hơn người kh&aacute;c. Từ đ&oacute; bạn c&oacute; thể d&agrave;nh nhiều thời gian trong ng&agrave;y học b&agrave;i nhiều hơn bạn b&egrave;, kết quả học tập cũng được cải thiện từ đ&acirc;y.&nbsp;&nbsp;</span></p> <h3><strong>2. Năng lượng nhiều hơn</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Một trong những </span><strong>c&aacute;ch tỉnh t&aacute;o khi dậy sớm học b&agrave;i </strong><span style="font-weight: 400;">ch&iacute;nh l&agrave; chọn học buổi s&aacute;ng. Buổi s&aacute;ng l&agrave; l&uacute;c tr&iacute; n&atilde;o s&aacute;ng suốt v&agrave; th&ocirc;ng th&aacute;i nhất, học b&agrave;i buổi s&aacute;ng c&ograve;n gi&uacute;p n&atilde;o bộ tiếp thu nhanh v&agrave; ghi nhớ l&acirc;u hơn. Nếu c&aacute;c em gặp những c&acirc;u hỏi kh&oacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m được đ&aacute;p &aacute;n nhanh nhất.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ngo&agrave;i ra, buổi s&aacute;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; thường trong l&agrave;nh v&agrave; y&ecirc;n tĩnh tạo kh&ocirc;ng gian học b&agrave;i tốt nhất. Kh&ocirc;ng gian ho&agrave;n hảo n&agrave;y sẽ đem đến nguồn năng lượng cho một ng&agrave;y học tập v&agrave; l&agrave;m việc hiệu quả.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-online-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">TOP 5 C&aacute;ch học online hiệu quả như ở trường</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Dậy sớm bằng việc chọn b&aacute;o thức ph&ugrave; hợp</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Trước khi tạo cho bản th&acirc;n th&oacute;i quen dậy sớm th&igrave; bạn cần x&aacute;c định được thời gian m&agrave; cơ thể bạn cảm thấy ổn. N&ecirc;n x&aacute;c định thời gian ph&ugrave; hợp v&agrave; để cơ thể l&agrave;m quen với việc dậy sớm.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để cơ thể tỉnh t&aacute;o th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n gượng &eacute;p cơ thể dậy qu&aacute; sớm so với sức chịu đựng ban đầu, việc l&agrave;m n&agrave;y sẽ g&acirc;y rối loạn đồng hồ sinh học, t&aacute;c động xấu đến sức khỏe của bạn. L&acirc;u dần sẽ gặp t&igrave;nh trạng căng thẳng, kh&ocirc;ng muốn dậy sớm nữa.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&iacute; dụ dễ hiểu, b&igrave;nh thường bạn dậy đi học l&uacute;c 7h s&aacute;ng, với </span><strong>c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ</strong><span style="font-weight: 400;"> của Colearn th&igrave; bạn sẽ dời thời gian dậy sớm th&agrave;nh 6h30, ban đầu bạn chỉ cần l&ugrave;i 30 ph&uacute;t, dần dần sẽ l&ugrave;i đến khung thời gian bạn muốn. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những </span><strong>c&aacute;ch tỉnh t&aacute;o khi dậy sớm học b&agrave;i.&nbsp;</strong>Với <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh nắm vững kiến thức trọng t&acirc;m nhanh hơn.</p> <h2><strong>Tạo giấc ngủ chất lượng</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch đơn giản gi&uacute;p bạn </span><strong>dậy sớm học b&agrave;i vẫn tỉnh t&aacute;o</strong><span style="font-weight: 400;"> ch&iacute;nh l&agrave; tạo cho bản th&acirc;n giấc ngủ chất lượng. Hiểu đơn giản, một giấc ngủ đủ v&agrave; s&acirc;u ch&iacute;nh l&agrave; giấc ngủ chất lượng. </span><strong>L&agrave;m sao để dậy sớm học b&agrave;i</strong><span style="font-weight: 400;"> nếu bạn ngủ 1h s&aacute;ng v&agrave; muốn dậy sớm l&uacute;c 6h, đ&acirc;y l&agrave; điều rất kh&oacute; khăn v&agrave; g&acirc;y hại cho sức khỏe.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, h&atilde;y cố gắng tạo cho bản th&acirc;n một giấc ngủ chất lượng. H&atilde;y ngủ đ&uacute;ng giờ v&agrave; ngủ đủ giấc tạo năng lượng cho một ng&agrave;y d&agrave;i tiếp theo. Khi bạn đ&atilde; ngủ ngon th&igrave; việc dậy sớm sẽ trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn rất nhiều.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">M&aacute;ch bạn 5 phương ph&aacute;p tự học hiệu quả cho học sinh hiện nay</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-day-som-de-hoc-bai-CLRhsy.jpg" alt="C&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ ch&iacute;nh l&agrave; một giấc ngủ chất lượng" width="600" height="400" /><br /><em>Một giấc ngủ s&acirc;u tạo năng lượng cho bạn khi dậy sớm học b&agrave;i</em></p> <h2><strong>Tự h&agrave;o về kết quả dậy sớm</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một cảm gi&aacute;c gi&agrave;nh chiến thắng khi tham gia cuộc thi n&agrave;o đ&oacute; ắt hẳn l&agrave; động lực cho bạn trong những việc l&agrave;m tiếp theo. Việc dậy sớm học b&agrave;i cũng như vậy, bạn n&ecirc;n tự h&agrave;o m&igrave;nh nằm trong 1% d&acirc;n số thế giới dậy sớm trước 5h s&aacute;ng. H&atilde;y d&agrave;nh ra v&agrave;i ph&uacute;t tự h&agrave;o về bản th&acirc;n khi nằm trong số &iacute;t đ&oacute; nh&eacute;.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/so-do-lop-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Sơ đồ lớp l&agrave; g&igrave;? Mẫu sơ đồ lớp phổ biến hiện nay</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/16022022/cach-day-som-de-hoc-bai-PF66s2.jpg" alt="C&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ gi&uacute;p bạn tự h&agrave;o về bản th&acirc;n" width="600" height="400" /><br /><br /><em>Tự h&agrave;o về bản th&acirc;n sau mỗi lần dậy sớm th&agrave;nh c&ocirc;ng</em></span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">T&oacute;m lại th&igrave; việc dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng kh&oacute;, tuy nhi&ecirc;n c&ocirc;ng việc n&agrave;y cần sự ki&ecirc;n tr&igrave; v&agrave; kỷ luật cao, thời gian đầu sẽ gian nan vất vả nhưng khi đ&atilde; vượt qua được thử th&aacute;ch th&igrave; bạn sẽ xem việc dậy sớm l&agrave; việc dễ d&agrave;ng. Hy vọng với những <strong>c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ</strong> m&agrave; Colearn đ&atilde; chia sẻ ở tr&ecirc;n, bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng ngay h&ocirc;m nay để h&igrave;nh th&agrave;nh cho bản th&acirc;n th&oacute;i quen tốt nh&eacute;!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ