Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 71 (Trang 32 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>Kh&ocirc;ng thực hiện ph&eacute;p chia, h&atilde;y x&eacute;t xem đa thức A c&oacute; chia hết cho đa thức B hay kh&ocirc;ng.</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>8</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mi>B</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mspace linebreak="newline"/><mi>B</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>B</mi><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#236;</mi><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>&#7873;</mi><mi>u</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>B</mi><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#236;</mi><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 71 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 71 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn