Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 72 (Trang 32 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>L&agrave;m t&iacute;nh chia: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>(</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>.</mo></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24022022/35f50ee1-e0ee-4d80-95c8-648dfd9160ea.PNG" /></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi><mi>&#7853;</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>=</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 72 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 72 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn