Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 69 (Trang 31 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>C</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>i</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>&#7913;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mi>A</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#224;</mi><mo>&#160;</mo><mi>B</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>.</mo></math> T&igrave;m dư R trong ph&eacute;p chia</p> <p>A cho B rồi viết A dưới dạng A = B . Q + R.</p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><img src="http://img.loigiaihay.com/picture/2017/0209/bai-69-trang-31-sgk-toan-8-tap-1.jpg" /></strong></p> <p style="text-align: left;"><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>V</mi><mi>&#7853;</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>(</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 69 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 69 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn