Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 70 (Trang 32 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>L&agrave;m t&iacute;nh chia:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>25</mn><msup><mi>x</mi><mn>5</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>10</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>.</mo></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>25</mn><msup><mi>x</mi><mn>5</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>10</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>25</mn><msup><mi>x</mi><mn>5</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>10</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>15</mn><mn>6</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>6</mn></mfrac><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>5</mn><mn>2</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>.</mo></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 70 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 70 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn