Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 68 (Trang 31 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>&Aacute;p dụng hằng đẳng thức đ&aacute;ng nhớ để thực hiện ph&eacute;p chia:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>125</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mo>;</mo></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>.</mo></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>125</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>[</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>]</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>25</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>.</mo></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>[</mo><mo>-</mo><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>]</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mspace linebreak="newline"/><mi>H</mi><mi>o</mi><mi>&#7863;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>.</mo></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 68 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 68 (Trang 31, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn