Bài 12: Chia Đa Thức Một Biến Đã Sắp Xếp
Hướng dẫn giải Bài 74 (Trang 32 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>T</mi><mi>&#236;</mi><mi>m</mi><mo>&#160;</mo><mi>s</mi><mi>&#7889;</mi><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>&#7875;</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>&#7913;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>&#7913;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/24022022/7f1c3e16-f20b-4049-b9d9-ab567891e079.PNG" /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#272;</mi><mi>&#7873;</mi><mo>&#160;</mo><mi>p</mi><mi>h</mi><mi>&#233;</mi><mi>p</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>h</mi><mi>i</mi><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>&#7871;</mi><mi>t</mi><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>&#236;</mi><mo>&#160;</mo><mi>d</mi><mi>&#432;</mi><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>30</mn><mo>&#160;</mo><mi>p</mi><mi>h</mi><mi>&#7843;</mi><mi>i</mi><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mi>&#7857;</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>&#7913;</mi><mi>c</mi><mo>&#160;</mo><mi>l</mi><mi>&#224;</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>30</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#8658;</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>30</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>V</mi><mi>&#7853;</mi><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>30</mn><mo>.</mo></math></p> <p>&nbsp;</p>
Hướng dẫn Giải Bài 74 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 74 (Trang 32, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn