Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Hướng dẫn giải Bài 38 (Trang 17 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>Chứng minh c&aacute;c đẳng thức sau:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><mo>&#8722;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>;</mo></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><mo>&#8722;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup></math></strong></p> <p>Biến đổi vế phải th&agrave;nh vế tr&aacute;i:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#8722;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo> </mo><mo>=</mo><mo>&#8722;</mo><mo>(</mo><msup><mi>b</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#8722;</mo><mn>3</mn><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>b</mi><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#8722;</mo><msup><mi>a</mi><mn>3</mn></msup><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#8722;</mo><msup><mi>b</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mn>3</mn><mi>b</mi><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>a</mi><mn>3</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mi>a</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#8722;</mo><mn>3</mn><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mi>b</mi><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>a</mi><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#8722;</mo><msup><mi>b</mi><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup></math></p> <p>Sử dụng t&iacute;nh chất hai số đối nhau:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>[</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>]</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><msup><mo>)</mo><mn>3</mn></msup><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msup><mn>1</mn><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup><mo>=</mo><mo>-</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo></mrow><mn>3</mn></msup></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></math></p> <p>Biến đổi vế tr&aacute;i th&agrave;nh vế phải:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mrow><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mrow><mo>[</mo><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>+</mo><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><msup><mo>)</mo><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>.</mo><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mo>&#8722;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>a</mi><mi>b</mi><mo>+</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></math></p> <p>Sử dụng t&iacute;nh chất hai số đối nhau:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mrow><mo>(</mo><mo>-</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>[</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>]</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>1</mn><msup><mo>)</mo><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></math></p>
Hướng dẫn Giải Bài 38 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 38 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn