Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Hướng dẫn giải Bài 37 (Trang 17 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>D&ugrave;ng b&uacute;t ch&igrave; nối c&aacute;c biểu thức sao cho ch&uacute;ng tạo th&agrave;nh hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)</p> <p><img src="http://img.loigiaihay.com/picture/2017/0205/hinh-bai-37-trang-17-sgk-toan-8-tap-1.jpg" /></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><img src="http://img.loigiaihay.com/picture/2017/0205/giai-hinh-bai-37-trang-17-sgk-toan-8-tap-1.jpg" /></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 37 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 37 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn