Bài 5: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ (Tiếp)
Hướng dẫn giải Bài 35 (Trang 17 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>T&iacute;nh nhanh:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>34</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>66</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>68</mn><mo>.</mo><mn>66</mn><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><msup><mn>74</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mn>24</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#8722;</mo><mn>48</mn><mo>.</mo><mn>74</mn><mo>;</mo></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>34</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>66</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>68</mn><mo>.</mo><mn>66</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>34</mn><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>34</mn><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mn>66</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>66</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>34</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>66</mn><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>100</mn><mrow><mn>2</mn></mrow></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>10000</mn><mo>.</mo></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>74</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>24</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>48</mn><mo>.</mo><mn>74</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>74</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>.</mo><mn>74</mn><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mn>24</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msup><mn>24</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>74</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>24</mn><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo> </mo><mo>=</mo><msup><mn>50</mn><mrow><mn>2</mn></mrow></msup><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mn>2500</mn></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 35 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 35 (Trang 17, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn