Blog Chia sẻ kiến thức Hướng dẫn cách xếp loại học lực cấp 2 cho học sinh chi tiết nhất

Hướng dẫn cách xếp loại học lực cấp 2 cho học sinh chi tiết nhất

09:43 23/05/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Đối với học sinh trung học phổ th&ocirc;ng, để đ&aacute;nh gi&aacute; được năng lực học tập của một học sinh trong năm học th&igrave; c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 l&agrave; kiến thức v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng cần biết. </span><span style="font-weight: 400;">Vậy c&aacute;ch xếp loại, đ&aacute;nh gi&aacute; học lực cấp 2 l&agrave; như thế n&agrave;o? Để hiểu r&otilde; </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-xep-loai-hoc-luc-cap-2" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> một c&aacute;ch chi tiết, mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng theo d&otilde;i b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23052022/cach-xep-loai-hoc-luc-cap-2-moi-nhat-HXaFBQ.jpg" alt="C&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 chi tiết" width="600" height="315" /><br /><em>C&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 bậc THCS</em></span></p> <h2><strong>Tại sao cần xếp loại học lực cấp 2?&nbsp;&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Việc kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; xếp loại học lực cấp 2 của học sinh được thực hiện với nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau nhằm n&acirc;ng cao chất lượng hiệu quả của gi&aacute;o dục:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">L&agrave;m r&otilde; kết quả đạt được v&agrave; mức độ chưa đạt được li&ecirc;n quan đến mục ti&ecirc;u gi&aacute;o dục của học sinh về kiến ​​thức, kỹ năng v&agrave; mức độ so với y&ecirc;u cầu của cấp học.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">T&igrave;m ra lỗi sai v&agrave; từ đ&oacute; gi&uacute;p học sinh phối hợp học tập để cải thiện năng lực</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Tạo cơ hội cho học sinh tự đ&aacute;nh gi&aacute;, x&aacute;c định sự tiến bộ của học sinh, khuyến kh&iacute;ch, động vi&ecirc;n v&agrave; th&uacute;c đẩy học tập tốt hơn.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />C&oacute; thể thấy việc nắm vững <strong>c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2</strong> v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Nếu c&aacute;c em học sinh biết <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-trung-binh-mon" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n</a></strong></span> sẽ dễ d&agrave;ng x&aacute;c định được học lực của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><br /><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23052022/cach-xep-loai-hoc-luc-cap-2-chinh-xac-y0wgnB.jpg" alt="Học sinh t&igrave;m hiểu c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2" width="600" height="372" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Xếp loại học lực cấp 2 để l&agrave;m g&igrave;?</span></em></p> <h2><strong>H&igrave;nh thức cơ bản để đ&aacute;nh gi&aacute;, xếp loại học lực cấp 2&nbsp;</strong></h2> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Gi&aacute;o vi&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; bằng nhận x&eacute;t dựa tr&ecirc;n qu&aacute; tr&igrave;nh học</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;nh gi&aacute; bằng điểm số đạt được c&aacute;c m&ocirc;n học: To&aacute;n, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật L&yacute;,&nbsp; H&oacute;a Học, Sinh Học, Lịch Sử, Địa L&iacute;, GDCD, Tin Học, C&ocirc;ng Nghệ, Khoa Học, Thể dục (Đạt hoặc Chưa đạt)</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Khi đ&atilde; nắm vững c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 c&aacute;c em muốn cải thiện năng lực bản th&acirc;n n&ecirc;n đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">kh&oacute;a học trực tuyến</a></strong></span> của Colearn để học tập tốt tất cả c&aacute;c m&ocirc;n hơn.</span></p> <h2><strong><br />Những c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 mới nhất 2022</strong></h2> <h3><strong><br />Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại thường xuy&ecirc;n đối với học sinh trung học cơ sở&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;nh gi&aacute; thường xuy&ecirc;n được thực hiện th&ocirc;ng qua hỏi đ&aacute;p, l&agrave;m b&agrave;i tập theo nh&oacute;m, thuyết tr&igrave;nh, b&agrave;i tập, th&iacute; nghiệm v&agrave; sản phẩm học tập.&nbsp;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ở </span><strong>c&aacute;ch xếp loại học lực THCS</strong><span style="font-weight: 400;"> mỗi học sinh sẽ được kiểm tra v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; nhiều lần đối với m&ocirc;n học, từ đ&oacute; sẽ lựa chọn một số b&agrave;i kiểm tra v&agrave; hồ sơ kết quả học tập theo tiến độ m&ocirc;n học, theo kế hoạch gi&aacute;o dục của tổ bộ m&ocirc;n.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Mỗi c&aacute; nh&acirc;n học sinh được kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; theo từng chủ đề nghi&ecirc;n cứu, kết quả của 01 b&agrave;i thi được chọn l&agrave;m chủ đề học tập của cụm kết quả đ&aacute;nh gi&aacute;. C&oacute; lẽ đ&acirc;y cũng l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch xếp loại học lực THCS</strong><span style="font-weight: 400;"> mới nhất từ trước đến giờ</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br /><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/day-hoc-truc-tuyen-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;? Ưu v&agrave; nhược điểm của phương ph&aacute;p dạy học online</a></strong></span></em></span></p> <h3><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại định kỳ đối với học sinh trung học cơ sở&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại định kỳ (l&agrave;</span><strong> c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 mới nhất</strong><span style="font-weight: 400;"> kh&ocirc;ng &aacute;p dụng cho c&aacute;c cụm chủ đề/ chuy&ecirc;n đề học tập), bao gồm cả </span><strong>đ&aacute;nh gi&aacute; b&agrave;i thi giữa kỳ</strong><span style="font-weight: 400;"> v&agrave; </span><strong>cuối kỳ</strong><span style="font-weight: 400;">, được thực hiện th&ocirc;ng qua c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra tr&ecirc;n giấy hoặc tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh t&ugrave;y v&agrave;o h&igrave;nh thức m&agrave; nh&agrave; trường y&ecirc;u cầu, b&agrave;i tập thực h&agrave;nh v&agrave; hay một dự &aacute;n/ sản phẩm học tập.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Trong mỗi học kỳ, mỗi m&ocirc;n học được nhận x&eacute;t c&oacute; 1 b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; giữa học kỳ v&agrave; 1 b&agrave;i kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; cuối kỳ.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>Lưu &yacute;:</strong><span style="font-weight: 400;"> Những học sinh kh&ocirc;ng tham gia c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; theo y&ecirc;u cầu c&oacute; thể được tổ chức kiểm tra b&ugrave; những b&agrave;i c&ograve;n thiếu v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; được thực hiện mỗi học kỳ thời gian t&ugrave;y thuộc v&agrave;o gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch m&ocirc;n học. Trường hợp học sinh kh&ocirc;ng tham gia kiểm tra b&ugrave; th&igrave; b&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; m&ocirc;n học xem như điểm 0 hoặc chưa đạt.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Khi đ&atilde; nắm vững c&aacute;ch xếp loại định kỳ học sinh cần c&oacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">phương ph&aacute;p tự học hiệu quả</a></strong></span> để n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n nhanh nhất.</span></p> <h3><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại khen thưởng đối với học sinh trung học cơ sở&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <h4><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại giỏi nếu c&oacute; đủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:&nbsp;&nbsp;</strong></h4> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n từ 8.0 trở l&ecirc;n v&agrave; một trong ba m&ocirc;n To&aacute;n, Văn, Ngoại ngữ đạt điểm trung b&igrave;nh từ 8.0 trở l&ecirc;n. Đặc biệt, đối với học sinh thuộc chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo hệ trường chuy&ecirc;n, ch&uacute;ng ta cần th&ecirc;m y&ecirc;u cầu điểm trung b&igrave;nh cả m&ocirc;n đạt từ 8.0 trở l&ecirc;n trong đ&oacute;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Trong đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ m&ocirc;n học n&agrave;o c&oacute; điểm trung b&igrave;nh dưới 6.5.&nbsp;&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Để học tốt c&aacute;c m&ocirc;n học v&agrave; nắm vững c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</a></strong></span> của Colearn để hiểu s&acirc;u kiến thức hơn.</span></p> <h4><strong><br />Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại kh&aacute; nếu c&oacute; đủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:&nbsp;&nbsp;</strong></h4> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh c&aacute;c m&ocirc;n từ 6.5 trở l&ecirc;n v&agrave; điểm trung b&igrave;nh của một trong ba m&ocirc;n to&aacute;n, văn, ngoại ngữ từ 6.5 trở l&ecirc;n. Đặc biệt, nếu bạn l&agrave; học sinh học lớp chuy&ecirc;n tại trường chuy&ecirc;n th&igrave; bạn cần th&ecirc;m điều kiện l&agrave; điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n chuy&ecirc;n từ 6.5 trở l&ecirc;n.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Trong đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ m&ocirc;n học n&agrave;o c&oacute; điểm trung b&igrave;nh dưới 5,0.&nbsp;&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Với hệ thống <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> gồm t&agrave;i liệu tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học từ lớp 6 - lớp 12 của Colearn sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học tập tốt nhất.</span></p> <h4><strong><br />Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại trung b&igrave;nh nếu c&oacute; đủ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn sau:&nbsp;&nbsp;</strong></h4> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh của tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học từ 5.0 trở l&ecirc;n v&agrave; trong đ&oacute; điểm trung b&igrave;nh của 1 trong 3 m&ocirc;n To&aacute;n, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5.0 trở l&ecirc;n; ri&ecirc;ng đối với những học sinh thuộc chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo lớp chuy&ecirc;n của trường chuy&ecirc;n phải th&ecirc;m điều kiện điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n chuy&ecirc;n từ 5.0 trở l&ecirc;n</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Trong đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ m&ocirc;n học n&agrave;o c&oacute; điểm trung b&igrave;nh dưới 3.5</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Nắm vững c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh c&oacute; thể tự t&iacute;nh được năng lực m&igrave;nh c&oacute; thể đạt được. Từ đ&oacute; x&acirc;y dựng l&ecirc;n một <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/xay-dung-ke-hoach-hoc-tap" target="_blank" rel="noopener">kế hoạch học tập</a></strong></span> r&otilde; r&agrave;ng, chi tiết nhất. Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập học sinh gặp c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&oacute; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p b&agrave;i tập</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m lời giải nhanh nhất.</span></p> <h4><strong>Đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại c&ocirc;ng nhận danh hiệu học sinh</strong></h4> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&ocirc;ng nhận xếp loại danh hiệu học sinh giỏi của học k&igrave; hoặc của cả năm học, nếu bạn đạt hạnh kiểm loại tốt v&agrave; học lực loại giỏi.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; c&ocirc;ng nhận xếp loại danh hiệu học sinh ti&ecirc;n tiến học k&igrave; hoặc cả năm học, nếu bạn đạt hạnh kiểm từ loại kh&aacute; trở l&ecirc;n v&agrave; học lực từ loại kh&aacute; trở l&ecirc;n.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />V&igrave; vậy, việc c&ocirc;ng nhận c&aacute;c danh hiệu &ldquo;học sinh giỏi&rdquo;, &ldquo;học sinh ti&ecirc;n tiến&rdquo; căn cứ v&agrave;o học lực v&agrave; hạnh kiểm của học sinh n&ecirc;n bạn đừng qu&ecirc;n r&egrave;n luyện cả hai kh&iacute;a cạnh n&agrave;y nh&eacute;! Đồng thời, c&aacute;c em n&ecirc;n biết <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tat-ca-cac-mon-hoc" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n</a></strong></span> để dễ d&agrave;ng đạt kết quả học tập tốt nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/23052022/diao-vien-xep-loai-hoc-luc-cap-2-NZKKpY.jpg" alt="Gi&aacute;o vi&ecirc;n &aacute;p dụng c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2 mới nhất" width="600" height="379" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Gi&aacute;o vi&ecirc;n xếp loại học lực cấp 2&nbsp;</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Quả thực qua b&agrave;i viết bạn đ&atilde; hiểu được </span><strong>c&aacute;ch xếp loại học lực cấp 2</strong><span style="font-weight: 400;"> rồi phải kh&ocirc;ng? B&agrave;i viết hướng dẫn c&aacute;ch xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, những kiến ​​thức cơ bản về kiểm tra đ&aacute;nh gi&aacute; học lực, ti&ecirc;u ch&iacute; đ&aacute;nh gi&aacute; xếp loại học lực học sinh trung học cơ sở, c&aacute;ch t&iacute;nh điểm m&ocirc;n học. Bạn theo d&otilde;i v&agrave; ch&uacute; &yacute; qu&aacute; tr&igrave;nh học tập để đạt kết quả tốt nhất nh&eacute;</span><span style="font-weight: 400;">!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ