Blog Chia sẻ kiến thức Dạy học trực tuyến là gì? Ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học online

Dạy học trực tuyến là gì? Ưu và nhược điểm của phương pháp dạy học online

09:33 20/05/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Với c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển như hiện nay th&igrave; việc dạy học online đ&atilde; trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết. Học trực tuyến vẫn cung cấp cho học sinh đầy đủ kiến thức, tuy nhi&ecirc;n theo một h&igrave;nh thức kh&aacute;c. Hiện nay đ&acirc;y được xem l&agrave; xu thế mới, vậy <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/day-hoc-truc-tuyen-la-gi" target="_blank" rel="noopener">dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;</a></strong></span> m&agrave; trở th&agrave;nh một xu thế được nhiều người lựa chọn? C&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu kh&aacute;i niệm học online qua b&agrave;i viết nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20052022/f04fd379-e1c6-4780-9964-a87332f100bc.jpeg" alt="Dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave; m&agrave; học sinh cần quan t&acirc;m" width="600" height="337" /><br /><em>Tổng quan về xu thế dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;?</em></span></p> <h2><strong>Dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Dạy học trực tuyến hay c&ograve;n gọi l&agrave; dạy học online l&agrave; phương ph&aacute;p học diễn ra tr&ecirc;n Internet. Trong một số thuật ngữ kh&aacute;c th&igrave; c&aacute;ch học n&agrave;y thường được gọi l&agrave; "elearning". Tuy nhi&ecirc;n, bạn c&oacute; thể hiểu đơn giản học trực tuyến chỉ l&agrave; một loại &ldquo;học từ xa&rdquo; - đ&acirc;y l&agrave; một thuật ngữ d&agrave;nh cho bất kỳ việc học n&agrave;o diễn ra trong khoảng c&aacute;ch xa v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng theo phương thức truyền thống của lớp học.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nội dung t&agrave;i liệu cho qu&aacute; tr&igrave;nh học online c&oacute; thể được cập nhật từ những phần mềm học trực tuyến hoặc c&aacute;c thiết bị di động kh&aacute;c c&oacute; kết nối internet. Đặc điểm vượt trội của việc đ&agrave;o tạo trực tuyến l&agrave; t&iacute;nh tương t&aacute;c cao c&ugrave;ng sự đa dạng giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; người học. Theo những t&iacute;nh năng n&agrave;y, giảng vi&ecirc;n v&agrave; người học c&oacute; thể đồng thời trao đổi trực tiếp với nhau th&ocirc;ng qua những ứng dụng như: zoom, email, chat, diễn đ&agrave;n, hội thảo trực tuyến,&hellip; Như vậy c&aacute;c bạn đ&atilde; hiểu được <strong>dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;</strong> đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? Tiếp theo h&atilde;y c&ugrave;ng Colearn kh&aacute;m ph&aacute; th&ecirc;m ưu điểm của phương ph&aacute;p dạy học online ngay dưới đ&acirc;y nh&eacute;.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-day-som-hoc-bai-khong-buon-ngu" target="_blank" rel="noopener">Top 5 c&aacute;ch dậy sớm học b&agrave;i kh&ocirc;ng buồn ngủ hiệu quả nhất</a></strong></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20052022/khai-niem-hoc-online-XfXKOZ.jpg" alt="Gi&aacute;o vi&ecirc;n giảng dạy học trực tuyến" width="600" height="400" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Hiểu r&otilde; hơn học trực tuyến l&agrave; g&igrave;</span></em></p> <h2><strong>Học trực tuyến c&oacute; tốt kh&ocirc;ng?</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Mỗi phương ph&aacute;p giảng dạy v&agrave; học tập đều đem đến những ưu v&agrave; nhược điểm ri&ecirc;ng, đối với h&igrave;nh thức dạy học online sẽ c&oacute; c&aacute;c ưu v&agrave; khuyết điểm như sau:</span></p> <h3><strong>Ưu điểm dạy học online l&agrave; g&igrave;?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Tiết kiệm chi ph&iacute;: Dạy học trực tuyến l&agrave; phương ph&aacute;p học hiệu quả hiện nay gi&uacute;p tiết kiệm nhiều chi ph&iacute; kh&aacute;c cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; người học: chi ph&iacute; đi lại, chi ph&iacute; thu&ecirc; ph&ograve;ng học.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&agrave;o tạo mọi l&uacute;c, mọi nơi: Gi&aacute;o vi&ecirc;n, người giảng dạy v&agrave; người học c&oacute; thể tự chủ động sắp xếp lịch học của bản th&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o thời gian, kh&ocirc;ng gian, thời tiết hoặc bất kỳ tổ chức trường học n&agrave;o. C&aacute;c em c&oacute; thể đăng k&yacute; <span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;lớp học trực tuyến&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:14909,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1},&quot;15&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;16&quot;:12}"><span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">lớp học trực tuyến</a></strong></span> của Colearn để cải thiện năng lực bản th&acirc;n nhanh nhất.</span></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chủ động lựa chọn ra những chương tr&igrave;nh học mong muốn: Học sinh, người học c&oacute; thể chọn bất cứ chương tr&igrave;nh học m&agrave; bản th&acirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch tr&ecirc;n những nền tảng học trực tuyến kh&aacute;c nhau.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tiết kiệm thời gian học tập: Người học, học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể tiết kiệm được thời gian đi lại. Ngo&agrave;i ra, việc học trực tuyến c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng gi&uacute;p người học r&uacute;t ngắn được thời gian trau dồi kiến thức của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần phụ thuộc v&agrave;o những yếu tố kh&aacute;c. Khi nắm được ưu điểm của <strong>phương ph&aacute;p dạy học trực tuyến</strong> sẽ gi&uacute;p học sinh c&oacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/xay-dung-ke-hoach-hoc-tap" target="_blank" rel="noopener">kế hoạch học tập</a></strong></span> tốt hơn.</span></p> <h3><strong>Nhược điểm học online l&agrave; g&igrave;?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh những ưu điểm m&agrave; Colearn n&ecirc;u b&ecirc;n tr&ecirc;n th&igrave; phương ph&aacute;p dạy học trực tuyến vẫn c&ograve;n một số nhược điểm cần được cải thiện như:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Phụ thuộc nhiều v&agrave;o vấn đề kết nối mạng: Trường hợp kết nối mạng chậm/mất kết nối mạng, buổi học trực tuyến sẽ ngay lập tức bị gi&aacute;n đoạn. Điều n&agrave;y ảnh hưởng lớn đến t&acirc;m trạng của gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh, đồng thời tiến tr&igrave;nh b&agrave;i giảng cũng bị t&aacute;c động.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Phụ thuộc v&agrave;o sự chủ động, t&iacute;nh kỷ luật của từng người: Gi&aacute;o vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thể quản l&yacute;, kiểm tra hay đ&ocirc;n đốc việc học của từng em học sinh khi học online. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; c&aacute;c bạn học sinh &iacute;t c&oacute; cơ hội trao đổi với gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; bạn b&egrave; n&ecirc;n giảm hứng th&uacute; học tập. Bởi vậy phương ph&aacute;p dạy học trực tuyến đ&ograve;i hỏi mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải c&oacute; &yacute; thức tự gi&aacute;c v&agrave; kỷ luật cao. Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em gặp những c&acirc;u hỏi kh&oacute; chưa giải được c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tại Colearn để nhận được kết quả nhanh nhất nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20052022/hoc-tap-truc-tuyen-la-di-viuohK.jpg" alt="Ưu nhược điểm của dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;?" width="600" height="228" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Dạy học trực tuyến đều đem đến ưu v&agrave; nhược điểm kh&aacute;c nhau</span></em></p> <h2><strong>Học trực tuyến như n&agrave;o để đạt hiệu quả cao?</strong></h2> <h3><strong>Đảm bảo đủ thiết bị cho việc học</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Để bắt đầu tham gia những lớp học online, điều quan trọng cần chuẩn bị cho bản th&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; thiết bị học tập đầy đủ. Ngo&agrave;i ra, người học cũng chuẩn bị s&aacute;ch vở, b&agrave;i tập đầy đủ để ghi ch&eacute;p v&agrave; nắm bắt đầy đủ những th&ocirc;ng tin cần thiết khi học online. Từ đ&oacute;, gi&uacute;p việc dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất. Tham khảo th&ecirc;m <span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;thư viện ebook miễn ph&iacute;&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:14782,&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;6&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;7&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;8&quot;:{&quot;1&quot;:[{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0,&quot;5&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0}},{&quot;1&quot;:0,&quot;2&quot;:0,&quot;3&quot;:3},{&quot;1&quot;:1,&quot;2&quot;:0,&quot;4&quot;:1}]},&quot;10&quot;:0,&quot;11&quot;:4,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:3,&quot;3&quot;:1},&quot;15&quot;:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;16&quot;:12}"><span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện ebook miễn ph&iacute;</a></strong></span> của Colearn để học tập online hiệu quả nhất.</span></span></p> <h3><strong>X&aacute;c định mục ti&ecirc;u học tập&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Để học tập theo h&igrave;nh thức online c&oacute; hiệu quả, người học cần chỉ ra mục ti&ecirc;u của bản th&acirc;n l&agrave; g&igrave;. Học để bổ sung kiến thức, cải thiện kỹ năng hay chỉ đơn giản l&agrave; &aacute;p dụng để giải quyết những vấn đề cuộc sống. Khi người học đ&atilde; c&oacute; được mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng sẽ c&oacute; tinh thần để phấn đấu, mục ti&ecirc;u học tập hơn. Nắm vững kh&aacute;i niệm <strong>dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;</strong> để học sinh c&oacute; c&aacute;ch học ph&ugrave; hợp nhất. Khi biết th&ecirc;m <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-online-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học online hiệu quả</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh học tập tốt hơn.</span></p> <h3><strong>C&oacute; kế hoạch học online nghi&ecirc;m t&uacute;c</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Một lời khuy&ecirc;n d&agrave;nh cho người học khi tham gia học tập trực tuyến hay theo c&aacute;c phương ph&aacute;p truyền thống đều n&ecirc;n lập cho bản th&acirc;n kế hoạch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; chi tiết nhất. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người học c&oacute; được th&oacute;i quen học tập thật tốt. Thời gian học b&agrave;i, c&ugrave;ng thời gian l&agrave;m b&agrave;i tập, nghỉ ngơi... tất cả đều được thực hiện r&otilde; r&agrave;ng, từ đ&oacute; đạt được hiệu quả học tập tốt nhất.</span></p> <h3><strong>Kh&ocirc;ng tr&igrave; ho&atilde;n khi học online</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Phương ph&aacute;p dạy học trực tuyến đem đến cho người học m&ocirc;i trường học tập thoải m&aacute;i m&agrave; kh&ocirc;ng bị g&ograve; b&oacute;. Đồng thời, học sinh cũng kh&ocirc;ng cần tới trường n&ecirc;n kh&ocirc;ng bị thầy c&ocirc; gi&aacute;m s&aacute;t, đ&ocirc;n đốc học tập. Tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng v&igrave; thế m&agrave; người học trở n&ecirc;n lơ đ&atilde;ng, thiếu tập trung v&agrave; tr&igrave; ho&atilde;n cho học tập của m&igrave;nh. Bạn cần chăm chỉ l&agrave;m b&agrave;i tập, &ocirc;n luyện những kiến thức đ&atilde; học. Kết hợp với <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/phuong-phap-tu-hoc-hieu-qua" target="_blank" rel="noopener">phương ph&aacute;p tự học hiệu quả</a></strong></span> c&ugrave;ng sự nỗ lực sẽ đem đến cho bạn những kết quả tốt. Tới đ&acirc;y, học sinh đ&atilde; nắm được <strong>dạy học online l&agrave; g&igrave;</strong> v&agrave; c&aacute;c c&aacute;ch để học trực tuyến tốt nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20052022/phuond-phap-hoc-truc-tuyen-la-di-7MuTD8.jpg" alt="Học sinh &aacute;p dụng phương ph&aacute;p học trực tuyến" width="600" height="400" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Học sinh &aacute;p dụng c&aacute;ch học online hiệu quả</span></em></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">B&agrave;i viết tr&ecirc;n Colearn đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch đến bạn kh&aacute;i niệm <strong>dạy học trực tuyến l&agrave; g&igrave;</strong>. Tham khảo th&ecirc;m <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> l&agrave; c&aacute;ch học hiệu quả nhất hiện nay. Hy vọng sau b&agrave;i viết, người học đ&atilde; hiểu r&otilde; hơn về h&igrave;nh thức học online th&uacute; vị n&agrave;y. Ch&uacute;c bạn c&oacute; thể &aacute;p dụng những c&aacute;ch l&agrave;m tr&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng, đem đến kết quả học tập cao.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ