Blog Chia sẻ kiến thức Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn chính xác nhất

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn chính xác nhất

15:00 10/05/2022
<p><strong>Phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; một trong những phương tr&igrave;nh phổ biến v&agrave; g&oacute;p phần quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh trau dồi kiến thức&nbsp; của học sinh trong chương tr&igrave;nh To&aacute;n 8, phần đại số. Để gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh hiểu r&otilde; hơn về l&yacute; thuyết v&agrave; </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-giai-phuong-trinh-bac-nhat-mot-an" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn</strong></a></span><span style="font-weight: 400;">. H&atilde;y c&ugrave;ng Colearn nhau t&igrave;m hiểu qua những th&ocirc;ng tin dưới đ&acirc;y nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/11052022/cach-diai-phuond-trinh-bac-nhat-mot-an-chi-tiet-1o3i9r.jpg" alt="c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1" width="600" height="450" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn</span></em></p> <h2><strong>Định nghĩa cơ bản phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một phương tr&igrave;nh c&oacute; dạng </span><strong>ax + b = 0 </strong><span style="font-weight: 400;">(a v&agrave; b l&agrave; hai số đ&atilde; cho,</span><strong> a &ne; 0</strong><span style="font-weight: 400;">) được gọi l&agrave; phương tr&igrave;nh bậc nhất với một ẩn số.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">VD1: Phương tr&igrave;nh </span><em><span style="font-weight: 400;">2x + 3 = 0</span></em><span style="font-weight: 400;"> - l&agrave; phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn với ẩn l&agrave; </span><em><span style="font-weight: 400;">x</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">VD2: Phương tr&igrave;nh </span><em><span style="font-weight: 400;">6y + 3 = 0</span></em><span style="font-weight: 400;"> - l&agrave; phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn với ẩn l&agrave;</span><em><span style="font-weight: 400;"> y</span></em><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/kinh-nghiem-on-thi-vao-lop-10-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">Chia sẻ kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n hiệu quả nhất</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/11052022/cach-diai-phuond-trinh-bac-1-1o82W6.jpg" alt="C&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1 chi tiết" width="600" height="303" /><br /><em>Định nghĩa về phương tr&igrave;nh bậc 1</em></span></p> <h2><strong>Quy tắc về biến đổi phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Sau khi đ&atilde; t&igrave;m hiểu c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn, bạn h&atilde;y c&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu một số quy tắc để biến đổi phương tr&igrave;nh n&agrave;y nh&eacute;. Khi biết c&aacute;ch quy tắc biến đổi phương tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/meo-khoanh-trac-nghiem-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">mẹo khoanh trắc nghiệm m&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p học sinh đạt điểm cao trong c&aacute;c kỳ thi hơn.</span></p> <h3><strong>Quy tắc chuyển đổi vế của số hạng</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Quy tắc n&agrave;y cũng c&oacute; thể gọi l&agrave; một </span><strong>c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1</strong><span style="font-weight: 400;">, trong một phương tr&igrave;nh bạn c&oacute; thể di chuyển một số hạng tử từ vế b&ecirc;n n&agrave;y sang vế b&ecirc;n kia v&agrave; thay đổi dấu của số hạng đ&oacute;.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ: </strong><span style="font-weight: 400;">Ta c&oacute; phương tr&igrave;nh </span><em><span style="font-weight: 400;">x + 9 = 0</span></em><span style="font-weight: 400;"> ⇨ x = -9</span><em><span style="font-weight: 400;"> </span></em><span style="font-weight: 400;">(từ quy tắc tr&ecirc;n ta chuyển hạng tử +9 từ vế b&ecirc;n tr&aacute;i sang vế b&ecirc;n phải v&agrave; đổi n&oacute; th&agrave;nh -9 ta được kết quả x = -9).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c em học sinh muốn học tốt m&ocirc;n To&aacute;n cũng như c&aacute;c m&ocirc;n kh&aacute;c n&ecirc;n tham gia c&aacute;c <a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-luyen-de-vao-10-mon-toan-dat-9-thay-ha-ngoc-duy-1650860165" target="_blank" rel="noopener"><strong>kh&oacute;a luyện thi</strong></a>&nbsp;của Colearn để được hướng dẫn học tập v&agrave; b&aacute;m s&aacute;t kiến thức nhanh nhất.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Quy tắc nh&acirc;n phương tr&igrave;nh với một số</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Trong </span><strong>c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1 </strong><span style="font-weight: 400;">cho ph&eacute;p bạn nh&acirc;n cả hai vế phương tr&igrave;nh với c&ugrave;ng một số c&oacute; gi&aacute; trị &ne; 0</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&iacute; dụ: Ta c&oacute; phương tr&igrave;nh </span><em><span style="font-weight: 400;">y/4 = -4</span></em><span style="font-weight: 400;"> &hArr; 2.y/4 = -4.2 &hArr; y = -16 (từ quy tắc tr&ecirc;n ta nh&acirc;n cả hai vế với số 2 ta được kết quả y = -16)</span></p> <h2><strong>C&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Phương tr&igrave;nh c&oacute; dạng</span><strong><em> ax + b = 0 </em></strong><span style="font-weight: 400;">(a v&agrave; b l&agrave; hai số đ&atilde; cho, a &ne; 0) được gọi l&agrave; phương tr&igrave;nh bậc nhất với một ẩn số.&nbsp;&nbsp;</span></p> <h3><strong>Một số bước giải phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn</strong></h3> <p><strong>Bước 1:</strong><span style="font-weight: 400;"> Biến đổi ax + b bằng phương ph&aacute;p chuyển đổi vế của số hạng &rArr; ax = -b</span></p> <p><strong>Bước 2:</strong><span style="font-weight: 400;"> Thực hiện chia cả hai vế cho a ta được kết quả x = -b/a.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Bước 3</strong><span style="font-weight: 400;">: Kết luận b&agrave;i giải với đ&aacute;p số nghiệm l&agrave; S = {b/a}.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Để hiểu đơn giản ta c&oacute; thể tr&igrave;nh b&agrave;y ngắn gọn c&aacute;ch giải như sau:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Phương tr&igrave;nh ax + b = 0 &hArr; ax = -b &hArr; x = -b/a.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kết luận: Phương tr&igrave;nh c&oacute; tập nghiệm l&agrave; S = {-b/a}.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/chuyen-de" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn để nắm vững kiến thức tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học nhanh nhất.</span></p> <h3><strong>Lưu &yacute; khi thực hiện c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Cho phương tr&igrave;nh ax + b = 0 (1)</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Nếu a = 0, b = 0 ta c&oacute; thể suy ra phương tr&igrave;nh (1) c&oacute; v&ocirc; số nghiệm</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Nếu a = 0, b &ne; 0 ta c&oacute; thể suy ra phương tr&igrave;nh (1) v&ocirc; nghiệm</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Nếu a &ne; 0 ta c&oacute; thể suy ra phương tr&igrave;nh (1) c&oacute; một nghiệm duy nhất l&agrave; x = -b/a<br /><br /></span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Khi đ&atilde; nắm vững c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc một, học sinh c&ograve;n biết <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-nham-nhanh" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh</a></strong></span> sẽ dễ d&agrave;ng giải c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/11052022/cach-diai-phuond-trinh-bac-nhat-1-an-lCjd9h.jpg" alt="C&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1 bằng m&aacute;y t&iacute;nh" width="600" height="434" /><br />Sử dụng m&aacute;y t&iacute;nh giải phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn</span></em></p> <h2><strong>B&agrave;i tập thực h&agrave;nh c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1</strong></h2> <p><strong>B&agrave;i 1: Dựa v&agrave;o c&aacute;c phương ph&aacute;p giải phương tr&igrave;nh tr&ecirc;n, c&aacute;c bạn h&atilde;y giải c&aacute;c phương tr&igrave;nh sau</strong></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">2x + 3 = 0.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x &ndash; x + 4 = 0</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Hướng dẫn giải:</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">2x + 3 = 0 &hArr; 2x = -3 &hArr; x = -3/2</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy, ta c&oacute; phương tr&igrave;nh: 2x + 3 = 0 chỉ c&oacute; một nghiệm duy nhất l&agrave; x= -3/ 2</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x &ndash; x + 4 = 0 &hArr; 2x + 4 = 0 &hArr; 2x = -4 &hArr; x = -2</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy, ta c&oacute; phương tr&igrave;nh bao gồm tập nghiệm S = {-2}.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nắm vững kiến thức l&yacute; thuyết c&ugrave;ng <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-nham-nghiem-cac-phuong-trinh-dac-biet-nhanh-nhat" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch nhẩm nghiệm c&aacute;c phương tr&igrave;nh đặc biệt</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất.</span></p> <p><strong>B&agrave;i 2: T&igrave;m điều kiện để c&aacute;c phương tr&igrave;nh sau được xem l&agrave; phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn</strong></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x = 0</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">1 - 2y = 0</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x - 11 = 0.</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Hướng dẫn giải:</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x = 0 &hArr; x = 0.&nbsp;</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy ta c&oacute; phương tr&igrave;nh bao gồm tập nghiệm S = {0}.</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">1 - 2y = 0 &hArr; -2y = - 1 &hArr; y = &frac12;</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy, ta sẽ c&oacute; phương tr&igrave;nh bao gồm tập nghiệp S= {&frac12;}</span></p> <ol> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">3x - 11 = 0 &hArr; 3x = 11 &hArr; X= 11/3&nbsp;</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy, phương tr&igrave;nh sẽ c&oacute; 1 nghiệm x= 11/3.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Muốn giải được tất cả c&aacute;c dạng b&agrave;i tập về phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để hiểu c&aacute;ch giải hơn.</span></p> <p><strong>B&agrave;i tập 3: H&atilde;y chọn đ&aacute;p &aacute;n đ&uacute;ng</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">T&igrave;m tập nghiệm của phương tr&igrave;nh - 4x + 7 = - 1</span></p> <ol> <li><span style="font-weight: 400;"> S = { 2 }.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> S = { - 2 }.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> S = { 3/2 }.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> S = { 3 }.</span></li> </ol> <p><span style="font-weight: 400;">Hướng dẫn giải:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ta c&oacute;: - 4x + 7 = - 1&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&hArr; - 4x = - 1 - 7&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&hArr; - 4x = - 8</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&hArr; x = - 8/ - 4&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&hArr; x = 2.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Như vậy phương tr&igrave;nh sẽ c&oacute; tập nghiệm l&agrave; S = { 2 }.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Vậy: Đ&aacute;p &aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave; A.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải b&agrave;i tập m&agrave; học sinh c&ograve;n vướng mắc, chưa giải được c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&oacute; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i với gia sư</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m ra đ&aacute;p &aacute;n nhanh nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/11052022/cach-diai-phuond-trinh-bac-nhat-FOFbIp.jpg" alt="Học sinh r&egrave;n luyện giải b&agrave;i tập phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn" width="600" height="400" /><br /><em>Giải b&agrave;i tập phương tr&igrave;nh bậc nhất 1 ẩn gi&uacute;p học sinh nhớ l&acirc;u hơn</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y tổng hợp to&agrave;n bộ kiến ​​thức l&yacute; thuyết v&agrave; b&agrave;i tập về chủ đề phương tr&igrave;nh tuyến t&iacute;nh chứa một ẩn số v&agrave; c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh tuyến t&iacute;nh chứa một ẩn số một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c. Hy vọng rằng qua việc bổ sung những th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch từ b&agrave;i viết v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh học sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn hiểu r&otilde; hơn về kiến ​​thức rất quan trọng n&agrave;y của đại số 8.&nbsp; Khi nắm vững kiến thức n&agrave;y c&ugrave;ng <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học giỏi m&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></span> học sinh sẽ dễ đạt điểm cao ở trong c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra hơn.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-weight: 400;">Chuy&ecirc;n đề bậc nhất một ẩn n&oacute;i chung cũng như <strong>c&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc 1</strong> n&oacute;i ri&ecirc;ng l&agrave; đ&ograve;n bẩy để đẩy mạnh cũng như đ&ocirc;n đốc cho những chuy&ecirc;n đề sắp tới rộng hơn. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn học sinh của Colearn lu&ocirc;n lu&ocirc;n cố gắng học tập.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ