Blog Chia sẻ kiến thức Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 môn Toán hiệu quả nhất

Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi vào lớp 10 môn Toán hiệu quả nhất

09:32 20/04/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Mỗi dịp cuối năm, học sinh lớp 9 lại gấp r&uacute;t chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Để ghi danh v&agrave;o một trường trung học chất lượng, bạn cần trải qua một năm luyện tập nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; vượt qua kỳ thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10, đặc biệt l&agrave; ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn, nơi m&agrave; sự cạnh tranh v&ocirc; c&ugrave;ng khốc liệt.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Đối với nhiều học sinh, To&aacute;n học lu&ocirc;n l&agrave; m&ocirc;n học &ldquo;&aacute;c mộng&rdquo;, với lượng kiến ​​thức d&agrave;y đặc v&agrave; những c&ocirc;ng thức to&aacute;n học kh&oacute; nhớ. Trước kỳ thi v&agrave;o lớp 10, c&aacute;c bạn teen lớp 9 rất lo lắng kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n bắt đầu học To&aacute;n từ đ&acirc;u. Để gi&uacute;p c&aacute;c em khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y, b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y ch&uacute;ng m&igrave;nh sẽ chia sẻ </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/kinh-nghiem-on-thi-vao-lop-10-mon-toan" target="_blank" rel="noopener"><strong>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> hiệu quả gi&uacute;p c&aacute;c bạn đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20042022/kinh-ndhiem-on-thi-vao-lop-10-mon-toan-6g2LCc.jpg" alt="Kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n to&aacute;n đơn giản - dễ hiểu" width="600" height="395" /><br /><em>Kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n to&aacute;n cho học sinh cấp 2</em></span></p> <h2><strong>Khoanh v&ugrave;ng những kiến ​​thức quan trọng trong to&aacute;n học</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Việc nắm chắc kiến ​​thức cơ bản khi </span><strong>&ocirc;n thi To&aacute;n v&agrave;o lớp 10</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; tiền đề để bạn hiểu s&acirc;u hơn b&agrave;i v&agrave; bứt ph&aacute; điểm số trong k&igrave; thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n. V&igrave; vậy, trước ti&ecirc;n c&aacute;c bạn cần x&aacute;c định r&otilde; c&aacute;c yếu tố trọng t&acirc;m v&agrave; hệ thống kiến ​​thức theo ti&ecirc;u ch&iacute; của từng chuy&ecirc;n đề. Khoanh v&ugrave;ng kiến ​​thức gi&uacute;p bạn kiểm tra đ&uacute;ng c&aacute;ch, tr&aacute;nh kiểm tra lan man, mất nhiều thời gian. M&ocirc;n To&aacute;n v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng, nhiều học sinh cần biết <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-toan" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học giỏi m&ocirc;n To&aacute;n</a></strong></span> để dễ d&agrave;ng đạt điểm cao trong kỳ thi v&agrave;o lớp 10.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh tiếp nhận </span><strong>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;">, với mỗi chuy&ecirc;n đề học sinh cần nắm chắc l&yacute; thuyết, ghi lại c&aacute;c c&ocirc;ng thức trọng t&acirc;m để hiểu b&agrave;i, vận dụng v&agrave;o giải một số dạng b&agrave;i để r&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave;m b&agrave;i thi. Khi </span><strong>&ocirc;n thi to&aacute;n v&agrave;o 10</strong><span style="font-weight: 400;"> c&aacute;c bạn c&oacute; thể ph&acirc;n loại kiến ​​thức To&aacute;n học th&agrave;nh hai phần: Đại số v&agrave; H&igrave;nh học. Nếu c&aacute;c em muốn đạt kết quả tốt trong k&igrave; thi v&agrave;o lớp 10 n&ecirc;n đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn để học tập tốt hơn.</span></p> <h3><strong>Đối với phần đại số cần ch&uacute; &yacute; khối kiến ​​thức sau:&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Biến đổi đồng nhất&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Biến đổi căn thức&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">H&agrave;m số v&agrave; đồ thị</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Phương tr&igrave;nh</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Hệ phương tr&igrave;nh</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Giải b&agrave;i to&aacute;n với việc lập phương tr&igrave;nh v&agrave; hệ phương tr&igrave;nh</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bất đẳng thức- Cực trị đại số- Bất phương tr&igrave;nh</span></li> </ul> <h3><strong><br />Đối với c&aacute;c dạng to&aacute;n h&igrave;nh &ocirc;n thi v&agrave;o 10 quan trọng như sau:&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c nội dung về định l&yacute; Talet v&agrave; Tam gi&aacute;c đồng dạng&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đường tr&ograve;n</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">H&igrave;nh học kh&ocirc;ng gian</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Chuy&ecirc;n đề h&igrave;nh học thuộc mảng kiến thức về tứ gi&aacute;c nội tiếp, hệ thức lượng trong tam gi&aacute;c vu&ocirc;ng<br /></span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br /><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/bi-quyet-on-thi-tieng-anh-vao-lop-10" target="_blank" rel="noopener">B&iacute; quyết &ocirc;n thi Tiếng Anh v&agrave;o lớp 10 hiệu quả trong 3 th&aacute;ng</a></strong></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20042022/f9a0996a-a61b-4387-ac42-2468a6463cd6.jpeg" alt="Ph&acirc;n chia kiến thức nền tảng để &ocirc;n luyện thi v&agrave;o 10 m&ocirc;n To&aacute;n hiệu quả" width="600" height="397" /><br /><em>Kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n to&aacute;n cho học sinh cuối cấp</em></span></p> <h2><strong>Bỏ t&uacute;i kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Phương ph&aacute;p học tập khoa học v&agrave; th&ocirc;ng minh rất hiệu quả trong việc &ocirc;n tập v&agrave; gi&uacute;p tr&aacute;nh l&atilde;ng ph&iacute; thời gian của học sinh cũng như r&uacute;t ra được kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">V&igrave; vậy, c&aacute;c teen 2k7 cần lựa chọn c&aacute;ch &ocirc;n tập to&agrave;n diện tất cả c&aacute;c m&ocirc;n thi kết hợp giải b&agrave;i tập để nắm chắc kiến ​​thức v&agrave; t&igrave;m ra giải ph&aacute;p để c&oacute; được kỹ năng l&agrave;m b&agrave;i. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số</span><strong> c&aacute;ch &ocirc;n thi To&aacute;n v&agrave;o 10 hiệu quả</strong><span style="font-weight: 400;"> c&oacute; thể định hướng cho c&aacute;c bạn t&igrave;m ra phương ph&aacute;p học tập hiệu quả cũng như bỏ t&uacute;i cho m&igrave;nh </span><strong>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;">. &Aacute;p dụng c&aacute;c c&aacute;ch học tập n&agrave;y v&agrave; tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> tất cả c&aacute;c m&ocirc;n gi&uacute;p học sinh học tập tốt hơn.</span></p> <h3><strong>Tập trung 100% c&ocirc;ng lực</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Nghe th&igrave; c&oacute; vẻ rất đơn giản nhưng h&oacute;a ra lại rất kh&oacute;. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học, bạn rất dễ bị ph&acirc;n t&acirc;m bởi nhiều thứ xung quanh như điện thoại v&agrave; Facebook. V&igrave; vậy, để chuẩn bị cho chặng đường </span><strong>&ocirc;n tập To&aacute;n thi v&agrave;o 10</strong><span style="font-weight: 400;">, c&aacute;c bạn cũng h&atilde;y tự m&igrave;nh lập quy tắc chơi v&agrave; học một c&aacute;ch kh&ocirc;n ngoan để tr&aacute;nh trường hợp vừa học vừa chơi.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Học tới đ&acirc;u hiểu tới đ&oacute;, luyện tập thường xuy&ecirc;n</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đề thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 l&agrave; đề thi m&agrave; c&aacute;c mức độ kh&oacute; dễ đều nhau. Nếu bạn trượt nghĩa l&agrave; bạn chưa hiểu b&agrave;i hoặc kh&ocirc;ng hiểu mấu chốt của vấn đề. Chỉ n&ecirc;n l&agrave;m b&agrave;i tập sau khi đ&atilde; hiểu r&otilde; bản chất của vấn đề v&agrave; hiểu r&otilde; l&yacute; thuyết. Điều n&agrave;y rất quan trọng khi chuẩn bị cho k&igrave; thi, đặc biệt l&agrave; khi </span><strong>&ocirc;n thi to&aacute;n h&igrave;nh v&agrave;o lớp 10</strong><span style="font-weight: 400;">. Do đ&oacute;, h&atilde;y luyện tập thường xuy&ecirc;n v&agrave; tr&aacute;nh chủ quan dẫn đến dễ l&atilde;ng qu&ecirc;n kiến thức. Nếu học sinh gặp những c&acirc;u hỏi kh&oacute; kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch giải c&oacute; thể <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i online</a></strong></span> tại Colearn để được giải đ&aacute;p.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Luyện tập c&aacute;c mẫu đề thi ch&iacute;nh thức của c&aacute;c năm trước</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c bạn cần sưu tầm v&agrave; xem lại c&aacute;c đề thi của c&aacute;c năm trước để t&igrave;m ra mấu chốt quan trọng trong h&igrave;nh thức ra đề của th&agrave;nh phố m&igrave;nh. Điều n&agrave;y gi&uacute;p nắm được cấu tr&uacute;c đề v&agrave; c&aacute;c dạng c&acirc;u hỏi cơ bản thường gặp trong đề thi. Tiếp thu sớm c&aacute;ch học n&agrave;y gi&uacute;p học sinh c&oacute; nhiều thời gian hơn để củng cố v&agrave; t&igrave;m ra c&aacute;ch &ocirc;n hiệu quả nhất cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh việc nắm vững c&aacute;c dạng b&agrave;i tập để lấp đầy lỗ hổng kiến thức v&agrave; n&acirc;ng cao khả năng giải quyết c&aacute;c b&agrave;i to&aacute;n h&oacute;c b&uacute;a. Học sinh lớp 9 cần học tập v&agrave; r&uacute;t ra </span><strong>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;"> cũng như những mẹo l&agrave;m b&agrave;i thi hay để đạt điểm tối đa trong b&agrave;i thi. Nếu biết <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-nham-nhanh" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh nhất</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p học sinh giải To&aacute;n hiệu quả hơn. Học tập theo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn gi&uacute;p học sinh n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n dễ d&agrave;ng.</span></p> <h2><strong>Chiến lược v&agrave;ng khi l&agrave;m thi m&ocirc;n To&aacute;n</strong></h2> <h3><strong>Lấy điểm tuyệt đối c&aacute;c c&acirc;u dễ</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Trong đề thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n to&aacute;n, c&acirc;u hỏi đứng đầu th&ocirc;ng thường l&agrave; c&aacute;c c&acirc;u hỏi đơn giản v&agrave; quen thuộc. Nh&igrave;n chung, c&aacute;c c&acirc;u hỏi n&agrave;y c&oacute; xu hướng nhẹ nh&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng mang t&iacute;nh h&oacute;c b&uacute;a cho th&iacute; sinh. V&igrave; vậy, tất cả những g&igrave; bạn phải l&agrave;m l&agrave; củng cố kiến ​​thức trong năm qua v&agrave; d&agrave;nh nhiều thời gian hơn để luyện tập th&ecirc;m c&aacute;c b&agrave;i tập. C&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo chuy&ecirc;n đề luyện đề v&agrave;o 10 m&ocirc;n To&aacute;n được thầy H&agrave; Ngọc Duy bi&ecirc;n soạn chi tiết trong b&agrave;i viết sau đ&acirc;y: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien/chuyen-de/chuyen-de-luyen-de-vao-10-mon-toan-dat-9-thay-ha-ngoc-duy-1650860165" target="_blank" rel="noopener">https://colearn.vn/thu-vien/chuyen-de/chuyen-de-luyen-de-vao-10-mon-toan-dat-9-thay-ha-ngoc-duy-1650860165</a></strong></span></span></p> <h3><strong>C&aacute;c c&acirc;u kh&oacute; l&agrave;m cuối c&ugrave;ng&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">V&agrave; v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một c&acirc;u hỏi ph&acirc;n loại v&agrave; thường đến sau c&ugrave;ng, n&ecirc;n việc để c&acirc;u hỏi kh&oacute; cuối c&ugrave;ng l&agrave; điều nhắn nhủ quan trọng đến c&aacute;c bạn. C&acirc;u hỏi n&agrave;y thường chiếm khoảng 0,5 - 1 điểm trong đề thi v&agrave; cũng xoay quanh c&aacute;c kỹ thuật quen thuộc, v&igrave; vậy một ph&acirc;n t&iacute;ch b&igrave;nh tĩnh sẽ gi&uacute;p bạn t&igrave;m ra hướng đi hữu &iacute;ch trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải b&agrave;i to&aacute;n. Học sinh c&oacute; thể t&igrave;m hiểu <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-nham-nghiem-cac-phuong-trinh-dac-biet-nhanh-nhat" target="_blank" rel="noopener">phương ph&aacute;p nhẩm nghiệm</a></strong></span> để giải c&aacute;c phương tr&igrave;nh bậc 2 ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/20042022/on-tap-toan-thi-vao-10-TmDU7Y.jpg" alt="C&oacute; chiến lược &ocirc;n luyện to&aacute;n v&agrave;o 10 để học hợp l&yacute;" width="600" height="400" /><br /><em>X&acirc;y dựng kế hoạch học tập r&otilde; r&agrave;ng để &ocirc;n thi m&ocirc;n To&aacute;n v&agrave;o 10 hiệu quả nhất</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hy vọng b&agrave;i chia sẻ của Colearn c&oacute; thể gi&uacute;p bạn th&ecirc;m </span><strong>kinh nghiệm &ocirc;n thi v&agrave;o lớp 10 m&ocirc;n to&aacute;n</strong><span style="font-weight: 400;">, từ đ&oacute; c&oacute; thể l&ecirc;n kế hoạch học tập hiệu quả nhất gi&uacute;p c&aacute;c em chuẩn bị trước những kỳ thi quan trọng. H&atilde;y cố gắng hết sức bạn nh&eacute;!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ