Blog Chia sẻ kiến thức Những cách tính nhẩm nhanh chính xác nhất ai cũng nên biết

Những cách tính nhẩm nhanh chính xác nhất ai cũng nên biết

14:51 25/02/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Ng&agrave;y nay, con người dần phụ thuộc nhiều v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh khi t&iacute;nh to&aacute;n, d&ugrave; ph&eacute;p t&iacute;nh đơn giản v&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; khăn. Tuy nhi&ecirc;n trong to&aacute;n học lại c&oacute; rất nhiều mẹo t&iacute;nh nhẩm, những quy luật t&iacute;nh to&aacute;n th&uacute; vị dễ d&agrave;ng &aacute;p dụng v&agrave;o đời sống m&agrave; bạn đ&atilde; bỏ qua. Giờ đ&acirc;y h&atilde;y c&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu lại những </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-nham-nhanh" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> gi&uacute;p bạn cải thiện việc t&iacute;nh to&aacute;n của bản th&acirc;n nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/25022022/cach-tinh-nham-nhanh-nhat-7BVquk.jpg" alt="C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh gi&uacute;p bạn t&iacute;nh to&aacute;n kh&ocirc;ng cần m&aacute;y t&iacute;nh" width="600" height="400" /><br /><em>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh kh&ocirc;ng cần c&aacute;c thiết bị c&ocirc;ng nghệ</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh cộng trừ&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một trong những ph&eacute;p t&iacute;nh đơn giản m&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng đến m&aacute;y t&iacute;nh ch&iacute;nh l&agrave; ph&eacute;p cộng v&agrave; ph&eacute;p trừ. Đ&acirc;y l&agrave; hai ph&eacute;p t&iacute;nh m&agrave; bạn sẽ gặp thường xuy&ecirc;n trong đời sống hằng ng&agrave;y. Nếu biết được </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm cộng trừ nhanh</strong><span style="font-weight: 400;"> sẽ đem đến cho bạn nhiều tiện &iacute;ch trong cuộc sống.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-trung-binh-mon" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch t&iacute;nh điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n c&oacute; thể bạn chưa biết</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>1. C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm ph&eacute;p cộng</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Khi sử dụng c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh ph&eacute;p cộng hai số th&igrave; bạn n&ecirc;n đặt số lớn hơn trước số nhỏ rồi mới bắt đầu t&iacute;nh nhẩm, việc l&agrave;m n&agrave;y gi&uacute;p bạn t&iacute;nh nhẩm được nhanh hơn.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">2 + 48 sẽ chuyển th&agrave;nh 48 + 2</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tiếp theo bạn cần t&aacute;ch số cần cộng từng khoảng 10, 100, &hellip; đơn vị một lần tương đương.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">28 + 45 = 28 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 68 + 5 = 73</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">546 + 123 = 546 + 100 + 10 + 10 + 3 = 646 + 10 + 10 + 3 = 666 + 3 = 669&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hoặc bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng c&aacute;ch t&aacute;ch số cộng thứ 2 ra để tr&ograve;n chục với số cộng 1, rồi mới cộng nhẩm phần c&ograve;n lại.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">47 + 34 = 47 + 3 + 31 = 50 + 31 = 81</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">28 + 48 = 28 + 2 + 46 = 30 + 46 = 76</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">D&ugrave;ng số tr&ograve;n chục gần nhất với số được cộng thứ 2, tiếp theo bạn sẽ cộng với số cộng thứ 1. v&agrave; cuối c&ugrave;ng lấy số đ&oacute; trừ đi số c&ograve;n thừa.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">38 + 37 = 38 + 40 - 3 = 78 - 3 = 75</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">56 + 15 = 56 + 20 - 5 = 76 - 5 = 71</span></p> <p><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh</strong><span style="font-weight: 400;"> ph&eacute;p cộng bằng việc bạn sẽ t&aacute;ch c&aacute;c số cộng th&agrave;nh những số tr&ograve;n chục rồi tiếp tục cho cộng ri&ecirc;ng từng số lẻ của c&aacute;c số cộng. Nếu c&aacute;c em học sinh đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">lớp học trực tuyến</a></strong></span> của Colearn sẽ nhanh ch&oacute;ng cải thiện năng lực tốt hơn.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">48 + 67 = 40 + 60 + 8 + 7 = 100 + 15 = 115</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">76 + 35 = 70 + 30 + 6 + 5 = 100 + 11 = 111</span></p> <h3><strong>2. C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm ph&eacute;p trừ</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Với c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh ph&eacute;p trừ bạn sẽ d&ugrave;ng phương ph&aacute;p đếm nhẩm ngược từ số nhỏ l&ecirc;n đến gần chục.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">45 - 34 th&igrave; bạn sẽ đếm 45 đến 50 l&agrave; 5 đơn vị, 34 đến 40 l&agrave; 6 đơn vị.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Vậy kết quả của: 45- 34 = 11</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; thể thấy </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm cộng trừ nhanh bằng tay</strong><span style="font-weight: 400;"> m&agrave; Colearn hướng dẫn ở tr&ecirc;n kh&aacute; đơn giản m&agrave; bất kỳ ai cũng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng &aacute;p dụng thuần thục.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-viet-chu-dep" target="_blank" rel="noopener">Top 5 c&aacute;ch viết chữ đẹp v&agrave; nhanh v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm soroban nhanh nhất</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Một trong những </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh nhất</strong><span style="font-weight: 400;"> m&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể bỏ qua ch&iacute;nh l&agrave; </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm soroban</strong><span style="font-weight: 400;">. Đ&acirc;y l&agrave; phương ph&aacute;p của người Nhật sẽ sử dụng b&agrave;n t&iacute;nh Soroban sẽ gi&uacute;p giới trẻ r&egrave;n luyện tr&iacute; tuệ, r&egrave;n luyện cả n&atilde;o tr&aacute;i v&agrave; n&atilde;o phải. Trong đ&oacute; n&atilde;o tr&aacute;i của bạn sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm t&iacute;nh to&aacute;n logic, n&atilde;o phải sẽ d&ugrave;ng cho tr&iacute; tưởng tượng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi sử dụng c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm soroban, bạn kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến những con số c&oacute; trong ph&eacute;p t&iacute;nh. Khi bạn thực hiện ph&eacute;p </span><strong>t&iacute;nh nhẩm nhanh</strong><span style="font-weight: 400;"> m&agrave; nghe số 55 th&igrave; th&ocirc;ng tin đ&oacute; sẽ được chuyển đến n&atilde;o tr&aacute;i v&agrave; tiếp tục truyền đến n&atilde;o phải. Ở n&atilde;o phải sẽ tiếp tục h&igrave;nh dung vị tr&iacute; số 75 tr&ecirc;n b&agrave;n t&iacute;nh soroban. Với kho <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng trực tuyến</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu s&acirc;u kiến thức v&agrave; chinh phục m&ocirc;n To&aacute;n cũng như c&aacute;c m&ocirc;n học kh&aacute;c nhanh hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/25022022/cach-tinh-nham-soroban-qmd5EF.jpg" alt="C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh bằng bảng t&iacute;nh soroban" width="600" height="400" /><br /><em>Sử dụng b&agrave;n t&iacute;nh soroban gi&uacute;p n&atilde;o tr&aacute;i v&agrave; n&atilde;o phải hoạt động song song</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm căn bậc 2</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Để &aacute;p dụng được </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm căn bậc 2</strong><span style="font-weight: 400;"> bạn cần biết c&aacute;ch t&igrave;m căn bậc 2 bằng c&aacute;ch nh&acirc;n: căn bậc 2 của 2 l&agrave; 4 (2x2=4), của 3 l&agrave; 9 (3x3=9) v&agrave; 4 l&agrave; 16 (4x4=16), của 5 l&agrave; 25 (5x5=25), của 6 l&agrave; 36 (6x6=36), &hellip;. tiếp tục cho đến của 10 l&agrave; 100 (10x10=100)</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tương tự bạn cũng n&ecirc;n biết được một v&agrave;i ph&eacute;p b&igrave;nh phương đầu ti&ecirc;n trong bảng cửu chương để c&oacute; thể </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh nhất</strong><span style="font-weight: 400;">.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/meo-khoanh-trac-nghiem-cuc-chuan" target="_blank" rel="noopener">Bỏ t&uacute;i 7 mẹo khoanh trắc nghiệm cực chuẩn</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm bằng ng&oacute;n tay</strong></h2> <p><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm bằng ng&oacute;n tay</strong><span style="font-weight: 400;"> c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; Finger Math, với c&aacute;ch t&iacute;nh n&agrave;y bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng những ng&oacute;n tay để đến số 30, 50 hay 99 chứ kh&ocirc;ng dừng lại ở con số 10. Cũng từ đ&oacute; m&agrave; bạn c&oacute; thể d&ugrave;ng </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm bằng ng&oacute;n tay</strong><span style="font-weight: 400;"> &aacute;p dụng cho c&aacute;c ph&eacute;p t&iacute;nh được nhanh ch&oacute;ng.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/25022022/cach-tinh-nham-band-ndon-tay-fveMy8.jpg" alt="C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh bằng ng&oacute;n tay" width="600" height="400" /><br /><em>T&iacute;nh nhẩm bằng ng&oacute;n tay tạo sự tiện lợi cho t&iacute;nh to&aacute;n</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hiện nay phương ph&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ được Việt Nam &aacute;p dụng, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n được c&aacute;c nước như Singapore, Mỹ, H&agrave;n Quốc, Canada,...</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-viet-chu-bang-but-bi-sieu-dep" target="_blank" rel="noopener">HƯỚNG DẪN C&Aacute;CH VIẾT CHỮ BẰNG B&Uacute;T BI SI&Ecirc;U ĐẸP</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh với ph&eacute;p nh&acirc;n 3 chữ số</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Với </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh ph&eacute;p nh&acirc;n 3 chữ số</strong><span style="font-weight: 400;"> th&igrave; Colearn xin hướng dẫn đến bạn phương ph&aacute;p t&iacute;nh của người Nhật. Đ&acirc;y được xem l&agrave; một trong những mẹo t&iacute;nh nhẩm m&agrave; c&aacute;c b&eacute; học sinh ở Nhật đều biết.&nbsp;</span></p> <p><strong>Bước 1:</strong><span style="font-weight: 400;"> Khi gặp một ph&eacute;p to&aacute;n nh&acirc;n 3 chữ số th&igrave; việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m ch&iacute;nh l&agrave; vẽ c&aacute;c đường thẳng để đại diện theo từng con số v&agrave; bạn sẽ vẽ ch&uacute;ng đan ch&eacute;o nhau, theo quy tắc từ tr&aacute;i sang phải.</span></p> <p><strong>Bước 2:</strong><span style="font-weight: 400;"> Tiếp theo bạn sẽ chia h&igrave;nh vẽ th&agrave;nh những phần đại diện cho h&agrave;ng ngh&igrave;n, h&agrave;ng trăm, h&agrave;ng chục v&agrave; h&agrave;ng đơn vị.</span></p> <p><strong>Bước 3:</strong><span style="font-weight: 400;"> Bạn vẽ theo thứ tự từ tr&aacute;i sang phải, tiếp tục đếm những điểm giao nhau ở mỗi phần v&agrave; điền kết quả.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải b&agrave;i tập c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để nắm vững c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập quan trọng nhất. Đ&acirc;y l&agrave; t&agrave;i liệu hữu &iacute;ch sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em ghi nhớ kiến thức trọng t&acirc;m tốt hơn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/25022022/cach-tinh-nham-hieu-qua-ptm2lZ.jpg" alt="M&ocirc; tả c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh ph&eacute;p nh&acirc;n 3 chữ số" width="600" height="400" /><br /><em>C&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm của người Nhật được nhiều quốc gia &aacute;p dụng</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&oacute; thể thấy c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh của người Nhật rất đơn giản v&agrave; cho ra kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. C&aacute;c em học sinh c&oacute; thể sử dụng </span><strong>phương ph&aacute;p t&iacute;nh nhẩm nhanh</strong><span style="font-weight: 400;"> n&agrave;y sau v&agrave;i lần luyện tập đ&atilde; c&oacute; thể th&agrave;nh thạo.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Những </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh nhẩm nhanh</strong><span style="font-weight: 400;"> m&agrave; Colearn giới thiệu ở tr&ecirc;n đ&atilde; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kiểm nghiệm v&agrave; cho ra kết quả rất tốt. Hy vọng b&agrave;i viết đ&atilde; cung cấp th&ecirc;m cho bạn những kiến thức hữu &iacute;ch trong việc t&iacute;nh nhẩm. H&atilde;y theo d&otilde;i Colearn, ch&uacute;ng m&igrave;nh sẽ quay trở lại với nhiều điều bổ &iacute;ch mỗi ng&agrave;y.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ