Ôn Tập Chương 1
Hướng dẫn giải Bài 75 (Trang 33 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)
<p>L&agrave;m t&iacute;nh nh&acirc;n:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mo>(</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>7</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>b</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>.</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup></mrow></mfenced></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mo>(</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>7</mn><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mn>3</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>7</mn><mi>x</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>5</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>.</mo><mn>3</mn><mo>)</mo><mo>.</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>[</mo><mn>5</mn><mo>.</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>7</mn><mo>)</mo><mo>]</mo><mo>.</mo><mo>(</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mi>x</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>.</mo><mn>2</mn><mo>)</mo><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mrow><mn>2</mn><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></msup><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>-</mo><mn>35</mn><mo>)</mo><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mrow><mn>2</mn><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>10</mn><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>15</mn><msup><mi>x</mi><mn>4</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>&#8211;</mo><mo>&#160;</mo><mn>35</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>10</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup></math></strong></p> <p><strong><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>.</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>.</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>-</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>.</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>.</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>3</mn></mfrac><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfrac><mn>2</mn><mn>3</mn></mfrac><mi>x</mi><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup></math></strong></p>
Hướng dẫn Giải Bài 75 (Trang 33, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 75 (Trang 33, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn