Blog Chia sẻ kiến thức Cách vẽ biểu đồ đường môn Địa Lý chi tiết dễ hiểu nhất

Cách vẽ biểu đồ đường môn Địa Lý chi tiết dễ hiểu nhất

09:44 18/04/2022
<p><strong>Biểu đồ đường</strong><span style="font-weight: 400;"> được sử dụng để hiển thị tiến tr&igrave;nh v&agrave; động lực ph&aacute;t triển của một đối tượng hoặc một nh&oacute;m đối tượng cụ thể theo thời gian. </span>Biểu đồ đường<span style="font-weight: 400;"> c&oacute; thể được hiển thị bằng c&aacute;c điểm đ&aacute;nh dấu ở dạng h&igrave;nh tr&ograve;n, h&igrave;nh vu&ocirc;ng hoặc c&aacute;c định dạng kh&aacute;c.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong đề thi THPTQG m&ocirc;n địa l&yacute;, c&aacute;c c&acirc;u hỏi về biểu đồ đường như đạt điểm rất cao. Đồ thị c&oacute; nhiều định dạng kh&aacute;c nhau. Tuy nhi&ecirc;n, </span>biểu đồ đường<span style="font-weight: 400;"> thử nghiệm thường phổ biến v&agrave; dễ tạo. H&atilde;y t&igrave;m hiểu một số kiến ​​thức Colearn hướng dẫn </span><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-duong-mon-dia-ly" target="_blank" rel="noopener"><strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong></a></span><span style="font-weight: 400;"> để tr&aacute;nh những sai s&oacute;t khi thi nh&eacute;!</span></p> <h2><strong>Thế n&agrave;o l&agrave; biểu đồ đường?</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Bước đầu ti&ecirc;n trước khi t&igrave;m hiểu về </span><strong>hướng dẫn vẽ biểu đồ đường</strong><span style="font-weight: 400;">, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n hiểu r&otilde; kh&aacute;i niệm biểu đồ đường l&agrave; g&igrave;? </span><strong>Biểu đồ đường</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; một trong những loại biểu đồ phổ biến d&ugrave;ng để thể hiện tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, động th&aacute;i ph&aacute;t triển của một đối tượng hoặc một nh&oacute;m đối tượng cụ thể theo thời gian. </span><strong>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong><span style="font-weight: 400;"> thường được biểu thị bằng c&aacute;c điểm đ&aacute;nh dấu ở dạng h&igrave;nh tr&ograve;n, h&igrave;nh vu&ocirc;ng hoặc c&aacute;c định dạng kh&aacute;c.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-cot-mon-dia-ly" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch vẽ biểu đồ cột m&ocirc;n Địa l&yacute; đơn giản chi tiết nhất</a></strong></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18042022/cach-ve-bieu-do-duond-o3C0Yl.jpg" alt="C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường cơ bản" width="600" height="400" /><br /><em>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường l&agrave; g&igrave;?</em></span></p> <h2><strong>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Để hiểu th&ecirc;m về c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường cần hiểu ch&iacute;nh x&aacute;c c&aacute;c th&ocirc;ng tin dưới đ&acirc;y.</span></p> <h3><strong>T&iacute;nh biểu hiện</strong></h3> <p><strong>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường trong Địa L&yacute;</strong><span style="font-weight: 400;"> cho biết sự thay đổi, tăng l&ecirc;n v&agrave; tiến h&oacute;a của một thực thể địa l&yacute; nếu n&oacute; k&eacute;o d&agrave;i nhiều năm, tương đối li&ecirc;n tục hoặc để thể hiện tốc độ ph&aacute;t triển của một hoặc nhiều thực thể địa l&yacute; giống nhau hoặc kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nắm vững sự biểu hiện của biểu đồ đường v&agrave; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/ban-do-atlat-dia-ly" target="_blank" rel="noopener">bản đồ Atlat Việt Nam</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh giải b&agrave;i tập m&ocirc;n Địa dễ d&agrave;ng hơn.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Dấu hiệu nhận biết&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c c&acirc;u thường được hiển thị: ph&aacute;t triển, tốc độ tăng trưởng/ ph&aacute;t triển.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Mốc thời gian biểu thị: tr&ecirc;n 4 năm.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Đơn vị biểu thị: Dữ liệu xử l&yacute; theo đơn vị %, rất &iacute;t trường hợp lấy dữ liệu th&ocirc; (chưa xử l&yacute;).</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Loại biểu đồ đường:&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường thường được biết đến v&agrave; biểu thị qua 2 loại biểu đồ đường phổ biến dưới đ&acirc;y:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">1 loại trong đ&oacute; một hoặc nhiều đường được vẽ dưới dạng gi&aacute; trị tuyệt đối.&nbsp;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">1 loại trong đ&oacute; một hoặc nhiều d&ograve;ng được vẽ dưới dạng gi&aacute; trị tương đối.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Để học tốt m&ocirc;n học n&agrave;y c&aacute;c em n&ecirc;n đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online uy t&iacute;n</a></strong></span> của Colearn gi&uacute;p học sinh b&aacute;m s&aacute;t kiến thức hơn.</span></p> <h3><strong>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường m&ocirc;n Địa&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;"><strong>C&aacute;ch vẽ</strong> </span><strong>biểu đồ đường </strong>như thế n&agrave;o<span style="font-weight: 400;"> để ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; dễ d&agrave;ng thực hiện nhất? C&ugrave;ng theo d&otilde;i ngay nh&eacute;!</span></p> <h4><strong>Bước 1: Ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; bảng dữ liệu để tạo hệ tọa độ</strong></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Xử l&yacute; bảng dữ liệu, tốc độ tăng trưởng, chuyển đổi dữ liệu tuyệt đối sang dữ liệu tương đối khi c&oacute; y&ecirc;u cầu hiển thị tốc độ tăng trưởng, v.v.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Biểu thức: </span><strong>Tốc độ tăng trưởng = Gi&aacute; trị năm sau / Gi&aacute; trị năm gốc x 100%&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ph&acirc;n t&iacute;ch bảng dữ liệu đ&atilde; xử l&yacute; để tạo hệ tọa độ.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chỉ định phạm vi chia tỷ lệ v&agrave; k&iacute;ch thước giấy th&iacute;ch hợp.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">X&acirc;y dựng hệ trục tọa độ ph&ugrave; hợp: </span><strong>Chiều cao trục tung = 2/3 chiều d&agrave;i trục ho&agrave;nh</strong></p> <h4><strong>Bước 2: Thực hiện c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong></h4> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c số chuẩn tr&ecirc;n trục tung vẽ biểu đồ n&ecirc;n c&aacute;ch đều nhau.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trục ho&agrave;nh ph&acirc;n chia khoảng c&aacute;ch hợp l&yacute; v&agrave; logic theo từng năm.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng được tự &yacute; sắp xếp lại thứ tự của dữ liệu (trừ khi được y&ecirc;u cầu).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Năm đầu ti&ecirc;n l&agrave; trục tung (kh&ocirc;ng c&oacute; khoảng trắng như biểu đồ thanh).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nối c&aacute;c điểm tr&ecirc;n một đường thẳng (phải ho&agrave;n th&agrave;nh từng đoạn thẳng để tr&aacute;nh kết nối sai).</span></p> <h4><strong>Bước 3: Thực hiện ho&agrave;n th&agrave;nh biểu đồ đường</strong></h4> <p><span style="font-weight: 400;">Ghi dữ liệu tại điểm (nếu c&aacute;c đường qu&aacute; gần nhau th&igrave; kh&ocirc;ng cần ghi).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Viết đơn vị tr&ecirc;n trục tung v&agrave; trục ho&agrave;nh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ho&agrave;n th&agrave;nh bảng ch&uacute; giải v&agrave; ti&ecirc;u đề của biểu đồ đường. Đ&acirc;y l&agrave; <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong> chi tiết nhất. Học sinh nắm vững th&ecirc;m được <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-tron-mon-dia-ly" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</a></strong></span> sẽ dễ d&agrave;ng l&agrave;m tốt c&aacute;c b&agrave;i tập của m&ocirc;n Địa.</span></p> <h3><strong>Ch&uacute; &yacute; về c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng n&eacute;t đứt để nối với trục tung, điều n&agrave;y thật kh&oacute; hiểu v&agrave; c&aacute;c cột bị cắt bớt.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kiểm tra h&igrave;nh thức trực quan v&agrave; thẩm mỹ của biểu đồ đường.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng sử dụng c&ugrave;ng một biểu tượng cho nhiều đối tượng được hiển thị trong h&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi đ&atilde; nắm vững c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường c&aacute;c em n&ecirc;n tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng trực tuyến</a></strong></span> của Colearn để học tốt m&ocirc;n Địa L&yacute; cũng như c&aacute;c m&ocirc;n học kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18042022/cach-ve-bieu-do-duond-chinh-xac-A7xOn0.png" alt="C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường ph&acirc;n ra c&aacute;c m&agrave;u kh&aacute;c nhau" width="600" height="371" /><br /><em>C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường ch&iacute;nh x&aacute;c dễ hiểu</em></span></p> <h2><strong>Những lỗi sai khi l&agrave;m b&agrave;i tập vẽ biểu đồ đường</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Thiếu dữ liệu về đường, thiếu c&aacute;c đơn vị tr&ecirc;n trục dọc v&agrave; trục ngang.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng c&oacute; số 0 ở gốc tọa độ.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Việc chia năm tr&ecirc;n trục ho&agrave;nh kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, chia tỷ lệ tr&ecirc;n trục tung sai lệch.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c yếu tố bổ sung: Thiếu t&ecirc;n bảng hoặc bảng ch&uacute; giải.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trục thời gian đầu ti&ecirc;n kh&ocirc;ng được li&ecirc;n kết với trục tung v&agrave; sử dụng c&aacute;c đường cong để kết nối c&aacute;c đối tượng c&oacute; c&aacute;c gi&aacute; trị kh&aacute;c nhau. Khi đ&atilde; biết tới những lỗi sai khi thực hiện <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong> v&agrave; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-dia-ly" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch học giỏi Địa l&yacute;</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p học sinh đạt điểm cao m&ocirc;n học n&agrave;y.</span></p> <h2><strong>L&agrave;m thế n&agrave;o để nhận x&eacute;t biểu đồ đường?</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Để nhận biết biểu đồ đường hiệu quả, c&aacute;c bạn cần tham khảo 2 trường hợp thường gặp dưới đ&acirc;y:</span></p> <h3><strong>Trường hợp biểu thị cho một đối tượng&nbsp;&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">So s&aacute;nh số liệu năm đầu ti&ecirc;n của bảng số liệu với số liệu năm trước v&agrave; trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi sau: C&aacute;c đối tượng đang tăng hay giảm? Nếu n&oacute; tăng (giảm) th&igrave; l&agrave; bao nhi&ecirc;u?&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kiểm tra xem đường cong tăng dần (tăng) c&oacute; li&ecirc;n tục kh&ocirc;ng? Khi li&ecirc;n tục cho biết kỳ n&agrave;o tăng nhanh, kỳ n&agrave;o tăng chậm. Nếu kh&ocirc;ng li&ecirc;n tục: Năm n&agrave;o kh&ocirc;ng li&ecirc;n tục? Đ&acirc;y l&agrave; một lưu &yacute; quan trọng m&agrave; học sinh n&agrave;o cũng cần nắm vững khi thực hiện <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong> m&ocirc;n Địa L&yacute; nh&eacute;. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để nắm vững c&aacute;ch giải những dạng b&agrave;i tập của m&ocirc;n Địa L&yacute; nh&eacute;.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Trường hợp biểu thị tr&ecirc;n hai đối tượng&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ch&uacute; th&iacute;ch từng h&agrave;ng theo đ&uacute;ng thứ tự của bảng dữ liệu trước ti&ecirc;n l&agrave; a, sau đ&oacute; l&agrave; b, sau đ&oacute; l&agrave; c, d, như h&igrave;nh tr&ecirc;n.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Thực hiện một so s&aacute;nh (cao, thấp, ...) để t&igrave;m tất cả c&aacute;c mối quan hệ giữa c&aacute;c d&ograve;ng.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kết luận v&agrave; giải th&iacute;ch. Nếu bạn chưa biết c&aacute;ch nhận x&eacute;t c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tr&ecirc;n Colearn để nhận được hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/18042022/cach-ve-bieu-do-duond-dia-ly-kX5yAr.png" alt="C&aacute;ch vẽ biểu đồ đường biểu thị số d&acirc;n" width="600" height="390" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Vẽ biểu đồ đường nước ta cho năm 1999-2014</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chắc chắn qua b&agrave;i viết tr&ecirc;n, bạn đọc đ&atilde; hiểu được những &yacute; ch&iacute;nh v&agrave; trau dồi được nội dung của b&agrave;i rồi phải kh&ocirc;ng n&agrave;o? B&agrave;i viết tr&ecirc;n l&agrave; to&agrave;n bộ hướng dẫn bạn c&aacute;ch ch&uacute; th&iacute;ch v&agrave; </span><strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ đường</strong><span style="font-weight: 400;">. Hy vọng b&agrave;i viết của Colearn sẽ gi&uacute;p bạn hiểu th&ecirc;m về Địa L&yacute; để đạt tối đa số điểm phần kiến thức n&agrave;y nh&eacute;!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ