Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức
<span data-v-a7c68f28="">Hướng dẫn giải Bài 14 (Trang 9 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)</span>
<p>T&igrave;m ba số tự nhi&ecirc;n chẵn li&ecirc;n tiếp, biết t&iacute;ch của hai số sau lớn hơn t&iacute;ch của hai số đầu l&agrave; 192.</p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p>Gọi ba số chẵn li&ecirc;n tiếp l&agrave; a, a + 2, a + 4</p> <p>Ta c&oacute; :</p> <p>&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>4</mn></mrow></mfenced><mo>-</mo><mi>a</mi><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>2</mn></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>192</mn><mspace linebreak="newline"/><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>4</mn><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><mi>a</mi><mo>+</mo><mn>8</mn><mo>-</mo><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><mi>a</mi><mo>=</mo><mn>192</mn><mspace linebreak="newline"/><mn>4</mn><mi>a</mi><mo>=</mo><mn>192</mn><mo>-</mo><mn>8</mn><mo>=</mo><mn>184</mn><mspace linebreak="newline"/><mi>a</mi><mo>=</mo><mn>46</mn></math></p> <p>Vậy ba số đ&oacute; l&agrave; 46, 48, 50.</p>
Hướng dẫn Giải Bài 14 (Trang 9, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 14 (Trang 9, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn