Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức
<span data-v-a7c68f28="">Hướng dẫn giải Bài 13 (Trang 9 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)</span>
<p>T&igrave;m x, biết:&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mn>12</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>5</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>4</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>+</mo><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>7</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mn>16</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>81</mn></math></p> <p><strong>Giải:</strong></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle indentalign="center"><mfenced><mrow><mn>12</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>5</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>4</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>+</mo><mfenced><mrow><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>7</mn></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>-</mo><mn>16</mn><mi>x</mi></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>81</mn><mspace linebreak="newline"/><mn>48</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>12</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>20</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>5</mn><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>48</mn><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mn>7</mn><mo>+</mo><mn>112</mn><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>81</mn><mspace linebreak="newline"/><mn>83</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>=</mo><mn>81</mn><mspace linebreak="newline"/><mn>83</mn><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>83</mn><mspace linebreak="newline"/><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>1</mn><mspace linebreak="newline"/></mstyle></math></p>
Hướng dẫn Giải Bài 13 (Trang 9, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 13 (Trang 9, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn