Bài 2: Nhân Đa Thức Với Đa Thức
<span data-v-a7c68f28="">Hướng dẫn giải Bài 9 (Trang 8 SGK Toán Đại số 8, Tập 1)</span>
<p><strong>Điền kết quả t&iacute;nh được v&agrave;o bảng:</strong></p> <table style="border-collapse: collapse; width: 65.1871%; height: 226px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 49.9129%; text-align: center;"> <p>Gi&aacute; trị của x v&agrave; y</p> </td> <td style="width: 50.0871%; text-align: center;">Gi&aacute; trị của biểu thức<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>x</mi><mo>-</mo><mi>y</mi></mrow></mfenced><mfenced><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup></mrow></mfenced></math></td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=2</td> <td style="width: 50.0871%;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y=0</td> <td style="width: 50.0871%;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=-1</td> <td style="width: 50.0871%;">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-0,5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=1,25</td> <td style="width: 50.0871%;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Giải:</strong></p> <p>Trước hết, ta l&agrave;m t&iacute;nh nh&acirc;n để r&uacute;t gọn biểu thức, ta được:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mi>x</mi><mo>-</mo><mi>y</mi></mrow></mfenced><mfenced><mrow><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mi>x</mi><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>x</mi><mo>.</mo><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><mi>x</mi><mo>.</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfenced><mrow><mo>-</mo><mi>y</mi></mrow></mfenced><mo>.</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mfenced><mrow><mo>-</mo><mi>y</mi></mrow></mfenced><mo>.</mo><mi>x</mi><mi>y</mi><mo>+</mo><mfenced><mrow><mo>-</mo><mi>y</mi></mrow></mfenced><mo>.</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>+</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mi>y</mi><mo>+</mo><mi>x</mi><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>y</mi><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mi>x</mi><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup></math></p> <p>Sau đ&oacute; t&iacute;nh gi&aacute; trị biểu thức&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup></math></p> <table style="border-collapse: collapse; width: 67.1018%; height: 244px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 49.9129%; text-align: center;"> <p>Gi&aacute; trị của x v&agrave; y</p> </td> <td style="width: 50.0871%; text-align: center;">Gi&aacute; trị của biểu thức <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>y</mi><mn>3</mn></msup></math></td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-10&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=2</td> <td style="width: 50.0871%;">-1008</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;y=0</td> <td style="width: 50.0871%;">-1</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=2&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=-1</td> <td style="width: 50.0871%;">9</td> </tr> <tr> <td style="width: 49.9129%;">x=-0,5&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ;&nbsp; &nbsp; &nbsp; y=1,25</td> <td style="width: 50.0871%;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>-</mo><mfrac><mn>133</mn><mn>64</mn></mfrac><mo>=</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>078125</mn></math></td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Hướng dẫn Giải Bài 9 (Trang 8, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 9 (Trang 8, SGK Toán 8, Tập 1)
GV: GV colearn