Blog Chia sẻ kiến thức Một số lưu ý trong Ôn thi vào 10 giúp đạt điểm cao

Một số lưu ý trong Ôn thi vào 10 giúp đạt điểm cao

11:31 28/04/2023
<p>Mỗi một b&agrave;i thi của từng m&ocirc;n sẽ c&oacute; những cấu tr&uacute;c ri&ecirc;ng biệt. Do vậy, việc đầu ti&ecirc;n khi l&ecirc;n kế hoạch &ocirc;n tập c&aacute;c bạn học sinh phải hiểu v&agrave; nắm vững cấu tr&uacute;c của b&agrave;i thi. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn dễ d&agrave;ng đạt được điểm thi cao trong k&igrave; thi v&agrave;o 10.</p> <p><strong>1. M&ocirc;n Ngữ văn</strong></p> <p>Đề thi m&ocirc;n Ngữ Văn thường dựa theo kiến thức của chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục cấp THCS hiện h&agrave;nh. Chủ yếu kiến thức đề ra đều thuộc về c&aacute;c b&agrave;i trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lớp 9.</p> <p>B&agrave;i thi thường c&oacute; cấu tr&uacute;c gồm 3 phần: Đọc &ndash; Hiểu (3 điểm), Nghị luận X&atilde; hội (3 điểm) v&agrave; Nghị luận Văn học (4 điểm).</p> <ul> <li><strong>Đọc hiểu:</strong>&nbsp;c&oacute; thể cho văn bản th&ocirc;ng tin, nghị luận, khoa học với c&aacute;c c&acirc;u hỏi sắp xếp từ dễ đến kh&oacute;, từ mức độ nhận biết, th&ocirc;ng hiểu đến vận dụng.</li> <li><strong>Nghị luận x&atilde; hội:</strong> y&ecirc;u cầu học sinh viết b&agrave;i văn ngắn khoảng 400 - 500 chữ. C&aacute;ch tổ chức luận điểm phải&nbsp; ch&iacute;nh x&aacute;c, r&otilde; r&agrave;ng, mạch lạc, c&oacute; t&iacute;nh hệ thống. Đồng thời phải đưa ra được c&aacute;c luận điểm s&acirc;u sắc mới mẻ. Phần nghị luận cần thể hiện r&otilde; quan điểm, r&uacute;t ra b&agrave;i học nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động thực tế từ vấn đề được n&ecirc;u l&ecirc;n. Với dạng b&agrave;i n&agrave;y, học sinh phải nắm được những thao t&aacute;c quan trọng gồm: giải th&iacute;ch, ph&acirc;n t&iacute;ch, chứng minh, b&igrave;nh luận.</li> <li><strong>Nghị luận văn học:</strong> học sinh tự do tr&igrave;nh bảy cảm nhận về t&aacute;c phẩm văn học. Học sinh n&ecirc;n ph&acirc;n loại <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-on-tap-cac-tac-pham-tho-truyen-trung-dai-hien-dai-lop-9-1675734535" target="_blank" rel="noopener">&ocirc;n tập theo t&aacute;c phẩm văn xu&ocirc;i v&agrave; t&aacute;c phẩm thơ</a></strong> với c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</li> </ul> <p>Đối với văn xu&ocirc;i: Nắm vững cốt truyện, nh&acirc;n vật, chi tiết, nội dung nghệ thuật, những s&aacute;ng tạo độc đ&aacute;o trong t&aacute;c phẩm;</p> <p>Đối với thơ: &Yacute; nghĩa h&igrave;nh tượng, nh&acirc;n vật v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh ảnh tu từ.</p> <p>Học sinh cũng c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c kh&oacute;a học văn online lớp 9 để c&oacute; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-ky-nang-lam-bai-tong-quat-ngu-van-9-1626834802" target="_blank" rel="noopener">kỹ năng l&agrave;m b&agrave;i văn tổng qu&aacute;t</a></strong> để được hướng dẫn&nbsp;kĩ năng l&agrave;m b&agrave;i cần thiết phục vụ cho c&aacute;c b&agrave;i kiểm tra tr&ecirc;n trường, k&igrave; thi tuyển sinh v&agrave;o lớp 10,...</p> <p style="background: white; margin: 0in 0in 11.25pt 0in;"><strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: #000000;">2. M&ocirc;n To&aacute;n</span></strong></p> <p><span style="color: black;">Đề m&ocirc;n To&aacute;n k&igrave; thi lớp 10 c&oacute; cấu tr&uacute;c như sau:</span></p> <p><span style="color: black;">70% l&agrave; c&aacute;c c&acirc;u hỏi ở mức độ nhận biết kiến thức cơ bản.</span></p> <p><span style="color: black;">30% vận dụng &ndash; n&acirc;ng cao. </span></p> <p><span style="color: black;">Phần đại số th&ocirc;ng thường gồm 8 c&acirc;u hỏi, trong đ&oacute; 7 c&acirc;u l&agrave; kiến thức cơ bản với nội dung: <a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-2-ham-so-va-do-thi-1675740460" target="_blank" rel="noopener"><strong>Đồ th</strong>ị</a>, <a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-5-he-thuc-vi-et-va-ung-dung-1675743002" target="_blank" rel="noopener"><strong>định l&yacute; Vi-&eacute;t</strong><strong>,</strong></a> điều kiện nghiệm của phương tr&igrave;nh, vận dụng kiến thức đ&atilde; học giải b&agrave;i to&aacute;n thực tế. C&acirc;u hỏi c&ograve;n lại l&agrave; về h&igrave;nh học phẳng, gồm 3 b&agrave;i to&aacute;n nhỏ.</span></p> <p><span style="color: black;">Để thi đ&acirc;̣u lớp 10 m&ocirc;n To&aacute;n, th&iacute; sinh cần thường xuy&ecirc;n giải b&agrave;i tập to&aacute;n lớp 9 để nắm chắc kiến thức cơ bản, ngo&agrave;i ra cũng kh&ocirc;ng<strong> </strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-luyen-de-vao-10-mon-toan-dat-9-thay-ha-ngoc-duy-1650860165" target="_blank" rel="noopener"><strong>luyện đề</strong></a> suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m, nhất l&agrave; tham luyện những b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute; v&igrave; điều n&agrave;y sẽ khiến n&atilde;o bộ bị kiệt sức, cơ thể mệt mỏi trong ng&agrave;y thi, tinh thần kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i dẫn đến ảnh hưởng kết quả thi.</span></p> <p><strong>3. M&ocirc;n tiếng Anh</strong></p> <p>Để c&oacute; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chien-luoc-lam-bai-1675838338" target="_blank" rel="noopener">chiến lược</a></strong> &ocirc;n tập m&ocirc;n tiếng Anh hiệu quả, học sinh cần luyện kỹ hai phần cơ bản l&agrave; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/chuyen-de-ngu-phap-tieng-anh-9-1634101078" target="_blank" rel="noopener">ngữ ph&aacute;p</a></strong> v&agrave; <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/ngu-phap-tu-loai-va-tu-vung-1675831935" target="_blank" rel="noopener">từ vựng</a></strong>, học sinh cần ph&acirc;n chia phần tự luận v&agrave; trắc nghiệm để &ocirc;n tập dễ d&agrave;ng v&agrave; hiệu quả hơn.</p> <ul> <li aria-level="1"><strong>Ngữ ph&aacute;p:</strong> c&oacute; khoảng 10 chủ đề, học sinh lưu &yacute; c&aacute;c chủ đề quan trọng nhất l&agrave; c&acirc;u bị động, c&aacute;ch d&ugrave;ng c&aacute;c trợ động từ khuyết thiếu, kiến thức về c&aacute;ch ph&aacute;t &acirc;m trong tiếng Anh th&igrave; của động từ, từ loại, so s&aacute;nh t&iacute;nh từ, c&acirc;u trực tiếp &ndash; gi&aacute;n tiếp, đặc biệt l&agrave; c&aacute;ch ph&aacute;t &acirc;m đu&ocirc;i &ldquo;ed&rdquo; đu&ocirc;i &ldquo;s&rdquo; c&aacute;c cặp ph&aacute;t &acirc;m d&agrave;i v&agrave; ngắn v&agrave; trong tiếng Anh. Học sinh n&ecirc;n tổng hợp lại xem phần n&agrave;o m&igrave;nh đ&atilde; nắm vững, phần n&agrave;o chưa chắc chắn lắm th&igrave; &ocirc;n luyện th&ecirc;m.</li> <li aria-level="1"><strong>Với phần từ vựng:</strong> c&aacute;c từ vựng trong đề thi chủ yếu l&agrave; c&aacute;c b&agrave;i đ&atilde; học ở s&aacute;ch gi&aacute;o khoa. V&igrave; thế, học sinh n&ecirc;n liệt k&ecirc; danh s&aacute;ch từ vựng v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch ghi nhớ để đủ lượng từ vựng cho b&agrave;i thi tuyển sinh lớp 10.</li> </ul> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những một số lưu &yacute; để học sinh lớp 9 c&oacute; thể tham khảo khi &ocirc;n luyện thi v&agrave;o 10. Ngo&agrave;i ra, học sinh cũng tham khảo thư viện b&agrave;i giảng tr&ecirc;n Nền tảng học tập kết nối Colearn để c&oacute; thể hỏi đ&aacute;p gia sư v&agrave; sử dụng kho đề thi miễn ph&iacute;.</p> <p>V&agrave; cũng đừng qu&ecirc;n việc chăm s&oacute;c sức khỏe cho ch&iacute;nh m&igrave;nh để c&oacute; một thể chất v&agrave; tinh thần khỏe mạnh chuẩn bị bước sang một ngưỡng cửa mới &ndash; ngưỡng cửa Trung học phổ th&ocirc;ng.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ