Ngữ pháp: Từ loại và từ vựng

66 video
Nội dung
1. Giới thiệu bài học 05:02
2. Danh từ 07:24
2. Các từ loại trong Tiếng Anh
3. Mạo từ, đại từ, tính từ, động từ, trạng từ 06:40
Bài tập về từ loại
4. Giới từ, liên từ, thán từ và một số lưu ý 05:35
Bài tập về từ loại
5. Ý nghĩa vai trò và vị trí của các thành phần trong câu (Chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ) 09:28
5. Ý nghĩa vai trò và vị trí của các thành phần trong câu
6. Ý nghĩa vai trò và vị trí của các thành phần trong câu (Tân ngữ và trạng ngữ) 08:47
7. Các mẫu câu cơ bản 05:01
Bài tập về các mẫu câu trong Tiếng Anh
8. Bài tập thực hành 02:17
Bài tập thực hành
9. Tổng kết bài học 01:24
Tổng kết bài Từ loại và các mẫu câu trong Tiếng Anh
1. Giới thiệu bài học 01:23
2. Cách hình thành danh từ (Phần 1) 06:55
3. Cách hình thành danh từ (Phần 2) 05:29
4. Cách hình thành tính từ 10:32
5. Cách hình thành động từ 02:51
6. Cách hình thành trạng từ 01:23
7. Bài tập thực hành 03:27
8. Tổng kết bài học 00:37
Tổng kết bài Cấu tạo từ
1. Giới thiệu bài học 03:41
2. Đại từ nhân xưng 09:03
3. Đại từ sở hữu 05:52
4. Đại từ bất định 08:43
5. Đại từ phản thân 06:54
6. Đại từ chỉ định 04:12
7. Đại từ nghi vấn 04:54
8. Đại từ "It" 07:40
9. Bài tập thực hành 01:10
10. Tổng kết bài học 00:40
Tổng kết bài Các đại từ trong Tiếng Anh
1. Giới thiệu bài học 01:33
2. Mạo từ không xác định 05:18
Bài tập trắc nghiệm
3. Mạo từ xác định 08:18
Bài tập trắc nghiệm
4. Các trường hợp không dùng mạo từ 03:50
Bài tập trắc nghiệm
5. Các lưu ý 07:11
Bài tập trắc nghiệm
6. Bài tập thực hành 03:09
Bài tập trắc nghiệm
7. Tổng kết bài học 00:58
Tổng kết bài Mạo từ trong Tiếng Anh
1. Giới thiệu bài học 03:24
2. Lượng từ A/ An/ Some/ Any 07:06
Bài tập trắc nghiệm
3. Cách sử dụng Many/ Much/ A lot of/ Lots of 06:56
Bài tập trắc nghiệm
4. Cách sử dụng Few/ Little/ A Few/ A Little 06:36
Bài tập trắc nghiệm
5. Cách sử dụng All/ Most/ Some/ No 05:35
Bài tập trắc nghiệm
6. Các lượng từ khác 05:22
Bài tập trắc nghiệm
7. Bài tập thực hành 02:50
Bài tập trắc nghiệm
8. Tổng kết bài học 01:15
8. Tổng kết bài học
Tổng kết bài Các lượng từ trong Tiếng Anh
1. Giới thiệu bài học 03:44
2. Giới từ chỉ nơi chốn "AT" 08:17
Bài tập trắc nghiệm
3. Giới từ chỉ nơi chốn "IN" 05:44
Bài tập trắc nghiệm
4. Giới từ chỉ nơi chốn "ON" 09:22
Bài tập trắc nghiệm
5. Giới từ chỉ thời gian 07:42
Bài tập trắc nghiệm
6. Giới từ chỉ thời gian (tiếp theo) 06:58
Bài tập trắc nghiệm
7. Giới từ chỉ sự chuyển động 04:39
8. Các loại giới từ khác 05:49
9. Phân biệt một số giới từ 02:06
10. Bài tập thực hành 01:42
11. Tổng kết bài học 00:57
Tổng kết bài Giới từ trong Tiếng Anh
1. Giới thiệu bài học 01:29
2. Cấu tạo và cách dùng cơ bản 06:57
3. Cách dùng cơ bản (tiếp theo) 07:06
4. Bài tập thực hành 01:22
5. Tổng kết bài học 00:44
Tổng kết bài Danh động từ và phân từ
1. Giới thiệu bài học 01:47
2. Định nghĩa của cụm động từ 07:24
3. Cách dùng cụm động từ 05:37
4. Một số cụm động từ thường dùng (Phần 1) 06:55
5. Một số cụm động từ thường dùng (Phần 2) 06:08
6. Một số cụm động từ thường dùng (Phần 3) 07:48
7. Bài tập thực hành 04:03
8. Tổng kết bài học 02:10
Tổng kết bài Cụm động từ

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm