Chuyên đề 2: Hàm số và đồ thị

69 video
Nội dung
1. Hàm số và cách dựng đồ thị hàm số 08:51
2. Hàm số và cách dựng đồ thị hàm số (tiếp) 12:03
3. Vẽ đồ thị hàm số (Phần 1) 09:52
4. Vẽ đồ thị hàm số (Phần 2) 06:50
5. Vẽ đồ thị hàm số (Phần 3) 09:05
6. Vẽ đồ thị hàm số (Phần 4) 04:09
7. Vẽ đồ thị hàm số (Phần 5) 09:26
8. Tổng kết bài học 03:38
Ôn tập hàm số và cách dựng đồ thị
1. Đánh giá tổng quan 03:18
2. Nhắc lại các khái niệm: PT đường thẳng - Đồ thị hàm số 05:53
3. Nhắc lại kiến thức: Điểm cố định thuộc đường thẳng 05:22
4. Nhắc lại kiến thức: Biện luận phương trình bậc nhất 04:29
5. Dạng 1: Chứng minh một điểm là điểm cố định 05:51
6. Dạng 2: Tìm điểm cố định của đường thẳng (Phần 1) 07:41
7. Dạng 2: Tìm điểm cố định của đường thẳng (Phần 2) 07:41
8. Dạng 2: Tìm điểm cố định của đường thẳng (Phần 3) 04:51
9. Tổng kết bài học 02:40
Ôn tập tìm điểm cố định của hàm số
1. Đánh giá tổng quan - Vị trí tương đối của hai đường thẳng 06:40
2. Dấu hiệu nhận biết 05:44
3. Dạng 1: Xét Vị trí tương đối của hai đường thẳng 05:20
4. Dạng 1: Xét Vị trí tương đối của hai đường thẳng (tiếp) 08:05
5. Dạng 2: Bài toán có tham số (Phần 1) 06:16
6. Dạng 2: Bài toán có tham số (Phần 2) 09:39
7. Dạng 2: Bài toán có tham số (Phần 3) 09:53
8. Tổng kết bài học 02:30
Ôn tập vị trí tương đối của hai đường thẳng
1. Hệ số góc của hàm bậc nhất 05:51
2. Tính chất của hệ số góc 04:23
3. Góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox 09:25
4. Phương pháp giải 01:19
5. Dạng 1: Tìm HSG của đường thẳng 12:33
6. Dạng 1: Tìm HSG của đường thẳng (tiếp) 06:49
7. Dạng 2: Góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox (Phần 1) 07:07
8. Dạng 2: Góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox (Phần 2) 07:03
9. Dạng 2: Góc tạo bởi đường thẳng và tia Ox (Phần 3) 08:45
10. Tổng kết 01:20
Ôn tập hệ số góc của hàm số bậc nhất
1.Lập phương trình đường thẳng 04:45
2. Dạng 1: Lập PTĐT thông qua 2 điểm (Phần 1) 07:10
3. Dạng 1: Lập PTĐT thông qua 2 điểm (Phần 2) 05:45
4. Dạng 1: Lập PTĐT thông qua 2 điểm (Phần 3) 11:21
5. Dạng 1: Lập PTĐT thông qua 2 điểm (Phần 4) 06:38
6. Dạng 1: Lập PTĐT thông qua 2 điểm (Phần 5) 10:26
7. Tổng kết 02:31
1. Lập phương trình đường thẳng 06:16
2. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 1) 03:35
3. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 2) 05:06
4. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 3) 09:11
5. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 4) 06:16
6. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 5) 05:06
7. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 6) 06:54
8. Dạng 2: Lập phương trình đường thẳng thông qua 1 điểm và đường thẳng khác (Phần 7) 06:43
9. Tổng kết 02:17
1. Lý thuyết và phương pháp 06:47
2. Dạng 3: Lập phương trình đường thẳng dạng đặc biệt (Phần 1) 06:41
3. Dạng 3: Lập phương trình đường thẳng dạng đặc biệt (Phần 2) 09:16
4. Dạng 3: Lập phương trình đường thẳng dạng đặc biệt (Phần 3) 14:28
5. Dạng 3: Lập phương trình đường thẳng dạng đặc biệt (Phần 4) 06:47
6. Tổng kết 01:52
1. Các bài toán có yếu tố hình học 03:25
2. Hệ thước lượng trong tam giác 04:37
3. Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng 01:59
4. Diện tích tam giác 04:11
5. Luyện tập (Phần 1) 04:55
6. Luyện tập (Phần 2) 07:33
7. Luyện tập (Phần 3) 04:24
8. Luyện tập (Phần 4) 06:38
9. Luyện tập (Phần 5) 09:41
10.Luyện tập (Phần 6) 07:22
11. Luyện tập (Phần 7) 13:57
12. Tổng kết 02:07
Ôn tập các bài toán có yếu tố hình học

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm