Blog Chia sẻ kiến thức Khởi ngữ là gì? Dấu hiệu nhận biết, tác dụng của khởi ngữ ở trong câu

Khởi ngữ là gì? Dấu hiệu nhận biết, tác dụng của khởi ngữ ở trong câu

09:28 08/06/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Chủ đề Tiếng Việt h&ocirc;m nay m&agrave; Colearn muốn giới thiệu l&agrave; về kiến thức về <strong>k</strong></span><strong>hởi ngữ l&agrave; g&igrave; v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh phần quan trọng của khởi ngữ. </strong><span style="font-weight: 400;">T&aacute;c dụng của khởi ngữ trong c&acirc;u văn/ c&acirc;u thơ v&agrave; tầm quan trọng của th&agrave;nh phần n&agrave;y trong cấu tr&uacute;c c&acirc;u l&agrave; như thế n&agrave;o? Với v&ocirc; v&agrave;n c&acirc;u hỏi được đặt ra n&agrave;y, bạn sẽ t&igrave;m hiểu r&otilde; r&agrave;ng hơn trong b&agrave;i học h&ocirc;m nay. Thực chất đ&acirc;y l&agrave; th&agrave;nh phần c&acirc;u thể hiện t&aacute;c dụng đặc biệt v&agrave; th&uacute; vị trong c&acirc;u. Để hiểu r&otilde; hơn về kh&aacute;i niệm </span><strong><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/khoi-ngu-la-gi" target="_blank" rel="noopener">khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</a></span> </strong>c&ugrave;ng t&aacute;c dụng của khởi ngữ trong c&acirc;u<span style="font-weight: 400;">, mời c&aacute;c bạn c&ugrave;ng theo d&otilde;i b&agrave;i viết n&agrave;y nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/08062022/khoi-ndu-la-di-GOl0TL.jpg" alt="Khởi ngữ l&agrave; g&igrave;?" width="600" height="338" /><br /><em>T&igrave;m hiểu kh&aacute;i niệm của khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</em></span></p> <h2><strong>T&igrave;m hiểu chung về kh&aacute;i niệm khởi ngữ l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p><strong>Khởi ngữ </strong><span style="font-weight: 400;">l&agrave; th&agrave;nh phần c&acirc;u đứng ph&iacute;a trước chủ ngữ để chỉ chủ đề hay đề t&agrave;i được đề cập đến trong c&acirc;u. Khởi ngữ c&ograve;n c&oacute; một số t&ecirc;n gọi kh&aacute;c như đề ngữ hay yếu tố/ th&agrave;nh phần khởi &yacute; trong c&acirc;u. Thường thường ph&iacute;a trước </span><strong>khởi ngữ </strong><span style="font-weight: 400;">người ta c&oacute; thể th&ecirc;m một số quan hệ từ quen thuộc để bổ sung &yacute; nghĩa đầy đủ, r&otilde; r&agrave;ng cho c&acirc;u.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-van" target="_blank" rel="noopener">5 C&aacute;ch học giỏi Văn hiệu quả học sinh n&agrave;o cũng cần biết</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Dấu hiệu nhận biết của khởi ngữ trong Tiếng Việt</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Cũng giống như c&aacute;c loại từ phổ biến kh&aacute;c trong Tiếng Việt, </span><strong>khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> c&oacute; nhiều dấu hiệu đặc trưng v&agrave; dấu hiệu nhận biết dễ d&agrave;ng. Khi đ&atilde; nắm vững kh&aacute;i niệm <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong> th&igrave; c&aacute;c em học sinh cần ghi nhớ dấu hiệu nhận biết của khởi ngữ. Điều n&agrave;y rất quan trọng khi c&aacute;c bạn học sinh tiến h&agrave;nh qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m </span><strong>b&agrave;i tập x&aacute;c định khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong c&acirc;u hay đặt c&acirc;u với khởi ngữ:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ph&iacute;a trước c&acirc;u c&oacute; xuất hiện quan hệ từ đứng trước khởi ngữ.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ph&iacute;a trước khởi ngữ c&oacute; xuất hiện c&aacute;c quan từ điển h&igrave;nh đặc trưng, v&iacute; dụ như: với, đối với, c&ograve;n,...</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ph&iacute;a sau khởi ngữ, ở một v&agrave;i trường hợp c&oacute; thể th&ecirc;m trợ từ &ldquo;th&igrave;&rdquo; để bổ sung &yacute; nghĩa của c&acirc;u gi&uacute;p r&otilde; r&agrave;ng, đầy đủ &yacute; hơn.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Khi học sinh đ&atilde; nắm vững <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong> c&ugrave;ng dấu hiệu nhận biết của khởi ngữ v&agrave; kh&aacute;i niệm <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/trang-ngu-la-gi" target="_blank" rel="noopener">trạng ngữ l&agrave; g&igrave;</a></strong></span> th&igrave; sẽ dễ d&agrave;ng học tốt m&ocirc;n Tiếng Việt.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/08062022/dau-hieu-nhan-biet-khoi-ndu-HXjWey.jpg" alt="Học sinh r&egrave;n luyện t&igrave;m dấu hiệu nhận biết của khởi ngữ" width="600" height="337" /><br /><em>Học sinh r&egrave;n luyện dấu hiệu nhận biết của khởi ngữ</em></span></p> <h2><strong>T&aacute;c dụng của khởi ngữ ở trong c&acirc;u</strong></h2> <p>T&igrave;m hiểu về <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong><span style="font-weight: 400;">, chắc chắn ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể n&agrave;o bỏ qua yếu tố t&aacute;c dụng m&agrave; khởi ngữ mang lại trong c&acirc;u. Khởi ngữ thường được biết đến với 2 t&aacute;c dụng ch&iacute;nh:&nbsp;</span></p> <h3><strong>Nhấn mạnh chủ đề của vấn đề được đề cập trong c&acirc;u</strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu</span><strong> khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> xuất hiện trong c&acirc;u v&agrave; c&oacute; khả năng x&aacute;c định hoặc đảm nhận chức năng của một c&uacute; ph&aacute;p c&acirc;u n&agrave;o đ&oacute; đi liền sau n&oacute; th&igrave; ta c&oacute; thể n&oacute;i </span><strong>khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong c&acirc;u mang </span><strong>&yacute; nghĩa nhấn mạnh</strong>.&nbsp;</p> <p><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/dinh-ngu-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Định ngữ l&agrave; g&igrave;? Ph&acirc;n loại v&agrave; b&agrave;i tập về định ngữ</a></strong></span></em></p> <h3><strong>N&ecirc;u chủ đề của vấn đề được đề cập đến trong c&acirc;u</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu</span><strong> khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> xuất hiện trong c&acirc;u m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; c&oacute; khả năng x&aacute;c định hoặc đảm nhận bất kỳ một chức năng r&otilde; r&agrave;ng, cụ thể n&agrave;o của một c&uacute; ph&aacute;p c&acirc;u n&agrave;o đ&oacute; đi liền sau n&oacute; th&igrave; ta c&oacute; thể n&oacute;i </span><strong>khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong c&acirc;u mang </span><strong>&yacute; nghĩa n&ecirc;u chủ đề</strong>.</p> <p><span style="font-weight: 400;">V&igrave; vậy, như c&aacute;c bạn c&oacute; thể thấy th&igrave; mỗi yếu tố khởi ngữ trong c&acirc;u sẽ mang đến một t&aacute;c dụng n&agrave;o đ&oacute; trong c&acirc;u. Để sử dụng n&oacute; một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c trong từng trường hợp c&acirc;u kh&aacute;c nhau, bạn cần hiểu thật vững chắc về </span>kh&aacute;i niệm<strong> khởi ngữ l&agrave; g&igrave; v&agrave; c&aacute;ch nhận biết khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong Tiếng Việt. Từ đ&oacute; gi&uacute;p việc </span><strong>đặt c&acirc;u c&oacute; khởi ngữ</strong><span style="font-weight: 400;"> tr&ocirc;i chảy v&agrave; đặt từ v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute; ph&ugrave; hợp dễ d&agrave;ng hơn. Mỗi th&agrave;nh phần xuất hiện trong c&acirc;u đều c&oacute; chức năng, t&aacute;c dụng ri&ecirc;ng v&agrave; giữa ch&uacute;ng c&oacute; mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ghi nhớ được kh&aacute;i niệm <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong> c&ugrave;ng <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cau-phan-loai-theo-muc-dich-noi" target="_blank" rel="noopener">c&acirc;u ph&acirc;n loại theo mục đ&iacute;ch n&oacute;i</a></strong></span> cũng gi&uacute;p học sinh học tốt m&ocirc;n Ngữ Văn dễ d&agrave;ng.</span></p> <h2><strong>C&aacute;c th&agrave;nh phần biệt lập của khởi ngữ trong Tiếng Việt</strong></h2> <p><strong>Th&agrave;nh phần t&aacute;ch biệt/ th&agrave;nh phần biệt lập</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; những bộ phận hay những yếu tố kh&ocirc;ng nằm trong cấu tr&uacute;c ngữ ph&aacute;p của c&acirc;u v&agrave; được d&ugrave;ng để thể hiện th&aacute;i độ v&agrave; sự đ&aacute;nh gi&aacute; của người n&oacute;i về những g&igrave; đang được n&oacute;i trong c&acirc;u hoặc đối với người nghe. Kh&ocirc;ng giống như th&agrave;nh phần phụ l&agrave; trạng ngữ hay khởi ngữ, c&aacute;c th&agrave;nh phần biệt lập kh&ocirc;ng c&oacute; mối quan hệ trực tiếp với c&aacute;c th&agrave;nh phần kh&aacute;c của c&acirc;u, bao gồm:&nbsp;</span></p> <h3><strong>Th&agrave;nh phần biệt lập t&igrave;nh th&aacute;i</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">D&ugrave;ng để biểu thị c&aacute;ch nh&igrave;n của người n&oacute;i hay c&ograve;n gọi l&agrave; nhận thức về sự việc được n&oacute;i đến trong c&acirc;u. Th&agrave;nh phần biệt lập t&igrave;nh th&aacute;i trong c&acirc;u c&oacute; nhiều kiểu nhiều loại kh&aacute;c nhau v&agrave; t&aacute;c dụng của c&aacute;c loại sẽ kh&aacute;c nhau v&agrave; được thể hiện bằng c&aacute;c th&agrave;nh phần biệt lập t&igrave;nh th&aacute;i kh&aacute;c nhau.&nbsp;</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c yếu tố phương thức li&ecirc;n quan đến độ tin cậy của sự việc xảy ra được đề cập đến trong c&acirc;u&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c yếu tố li&ecirc;n quan đến &yacute; kiến ​​của người n&oacute;i (c&aacute;c yếu tố thể hiện th&aacute;i độ của người n&oacute;i đối với người nghe</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Nắm vững <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong> c&ugrave;ng th&agrave;nh phần biệt lập của khởi ngữ, kh&aacute;i niệm <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/tu-ghep-tu-lay-la-gi" target="_blank" rel="noopener">từ gh&eacute;p từ l&aacute;y l&agrave; g&igrave;</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em học tốt m&ocirc;n Tiếng Việt hơn.</span></p> <h3><strong>Th&agrave;nh phần biệt lập cảm th&aacute;n</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Th&agrave;nh phần cảm th&aacute;n trong c&acirc;u th&ocirc;ng thường được d&ugrave;ng để bộc lộ, thể hiện t&acirc;m l&yacute; của người n&oacute;i, người kể ở một vấn đề n&agrave;o đ&oacute; (vui, buồn, sướng, giận,&hellip;). C&aacute;c em học sinh c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng trực tuyến</a></strong></span> của Colearn để học tốt m&ocirc;n Ngữ Văn hơn.</span></p> <h3><strong>Th&agrave;nh phần biệt lập gọi đ&aacute;p&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Th&agrave;nh phần gọi &ndash; đ&aacute;p thường được nhắc đến với vai tr&ograve; tạo lập hoặc để duy tr&igrave; mối quan hệ trong m&ocirc;i trường giao tiếp. Nếu học sinh muốn học tốt m&ocirc;n học n&agrave;y hơn c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> để nắm vững kiến thức hơn.</span></p> <h3><strong>Th&agrave;nh phần biệt lập phụ ch&uacute;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Th&agrave;nh phần phụ ch&uacute; c&oacute; vai tr&ograve; như một mảnh gh&eacute;p bổ sung một v&agrave;i chi tiết quan trọng cho nội dung ch&iacute;nh của c&acirc;u gi&uacute;p c&acirc;u dễ hiểu v&agrave; đủ nghĩa hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tới đ&acirc;y, c&aacute;c em học sinh hẳn đ&atilde; nắm vững kh&aacute;i niệm <strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;</strong> c&ugrave;ng c&aacute;c th&agrave;nh phần biệt lập của khởi ngữ ở trong c&acirc;u. Nếu qu&aacute; tr&igrave;nh giải b&agrave;i tập c&aacute;c em gặp phải những c&acirc;u hỏi kh&oacute; c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tại Colearn để nhận được đ&aacute;p &aacute;n nhanh v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/08062022/thanh-phan-khoi-ndu-hNKmEl.jpg" alt="Đọc s&aacute;ch gi&uacute;p ghi nhớ th&agrave;nh phần khởi ngữ trong c&acirc;u" width="600" height="309" /><br /><em>Đọc s&aacute;ch gi&uacute;p học sinh ghi nhớ th&agrave;nh phần khởi ngữ trong c&acirc;u</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Vậy l&agrave; Colearn đ&atilde; giới thiệu kh&aacute;i qu&aacute;t về </span><strong>khởi ngữ l&agrave; g&igrave;, </strong><span style="font-weight: 400;">dấu hiệu nhận biết v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c dụng của khởi ngữ ở trong c&acirc;u. Nếu c&aacute;c em muốn nhanh ch&oacute;ng n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n c&oacute; thể đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">kh&oacute;a học trực tuyến</a></strong></span> để gi&aacute;o vi&ecirc;n Colearn hướng dẫn c&aacute;ch học m&ocirc;n Ngữ Văn hiệu quả nhất. Hi vọng những th&ocirc;ng tin ch&uacute;ng m&igrave;nh vừa chia sẻ gi&uacute;p c&aacute;c bạn học tập thật tốt mảng kiến thức Tiếng Việt quan trọng n&agrave;y.&nbsp;</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ