Blog Chia sẻ kiến thức Công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành chuẩn nhất

Công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành chuẩn nhất

09:35 03/06/2022
<p><span style="font-weight: 400;">H&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh l&agrave; một trong những loại h&igrave;nh học được c&aacute;c bạn tiếp cận nhiều ở giai đoạn tiểu học. Cũng như bất cứ loại h&igrave;nh học n&agrave;o cũng vậy, c&aacute;c bạn đều phải t&igrave;m hiểu về <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh" target="_blank" rel="noopener">c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</a></strong></span> thật kỹ c&agrave;ng. B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ l&agrave; h&agrave;nh trang trang bị cho c&aacute;c bạn đầy đủ mọi kiến thức về h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh đặc biệt l&agrave; </span><strong>diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;">.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi nắm chắc kiến thức n&agrave;y trong tay th&igrave; <strong>c&aacute;ch</strong> </span><strong>t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> cũng trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng rất nhiều v&agrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;m kh&oacute; bạn nữa. Để t&igrave;m hiểu cũng như t&iacute;ch lũy s&acirc;u hơn, mời c&aacute;c bạn theo d&otilde;i b&agrave;i viết của Colearn nh&eacute;!</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/03062022/cach-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh-q1Pmry.jpg" alt="C&aacute;ch t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh" width="600" height="331" /><br /><em>Nắm vững c&aacute;ch t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh gi&uacute;p học sinh học to&aacute;n tốt hơn</em></span></p> <h2><strong>T&igrave;m hiểu kh&aacute;i niệm h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p><strong>H&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; một tứ gi&aacute;c c&oacute; hai cặp cạnh ở vị tr&iacute; đối diện v&agrave; song song với nhau. Hoặc, nếu một tứ gi&aacute;c c&oacute; một cặp cạnh đối diện song song v&agrave; c&oacute; độ d&agrave;i bằng nhau th&igrave; ta gọi tứ gi&aacute;c đ&oacute; l&agrave; h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh.&nbsp;</span></p> <p><strong>H&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh c&oacute; c&aacute;c đặc điểm đặc biệt sau:&nbsp;</strong></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">H&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh l&agrave; tứ gi&aacute;c c&oacute; số đo một g&oacute;c đối diện bằng nhau&nbsp;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Cạnh đối diện của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh lu&ocirc;n song song v&agrave; c&oacute; độ d&agrave;i bằng nhau</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Hai đường ch&eacute;o của một h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh giao nhau tại trung điểm của mỗi đường</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br /><em>Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cac-cach-chung-minh-tu-giac-noi-tiep" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;c c&aacute;ch chứng minh tứ gi&aacute;c nội tiếp hay dễ hiểu nhất</a></strong></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><br /><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/03062022/hinh-binh-hanh-PxfuMd.jpg" alt="Ghi nhớ đặc điểm của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh" width="600" height="337" /><br /><em>T&igrave;m hiểu đặc điểm của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</em><br /></span></p> <h2><strong>Chu vi của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh trong to&aacute;n học</strong></h2> <p><strong>Chu vi của một h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> được t&iacute;nh bằng tổng độ d&agrave;i của c&aacute;c đường bao quanh h&igrave;nh đ&oacute;. N&oacute; cũng l&agrave; đường bao quanh to&agrave;n bộ diện t&iacute;ch, bằng hai lần tổng của bất kỳ cặp cạnh liền kề n&agrave;o. C&oacute; thể hiểu một c&aacute;ch đơn giản l&agrave;, </span><strong>muốn t&iacute;nh chu vi h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> ta t&iacute;nh tổng độ d&agrave;i của 4 cạnh tương ứng của h&igrave;nh.</span></p> <p><strong>P = (a+b)*2</strong></p> <p><strong>Trong đ&oacute;:</strong><em><span style="font-weight: 400;"> </span></em><strong><em>P</em></strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; chu vi của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh, </span><strong><em>a v&agrave; b</em></strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; độ d&agrave;i 2 cạnh kề của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c em học sinh muốn học tốt m&ocirc;n To&aacute;n c&oacute; thể đăng k&yacute; học <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn để n&acirc;ng cao năng lực bản th&acirc;n nhanh nhất.</span></p> <h2><strong>T&iacute;nh diện t&iacute;ch của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh như thế n&agrave;o?</strong></h2> <p><strong>Diện t&iacute;ch của một h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> được t&iacute;nh bằng c&aacute;ch nh&acirc;n độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y với chiều cao của h&igrave;nh. Ch&uacute;ng ta c&oacute; </span><strong>c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> như sau:</span></p> <p><strong>S = a*h</strong></p> <p><strong>Trong đ&oacute;:</strong><em><span style="font-weight: 400;"> </span></em><strong><em>S </em></strong><span style="font-weight: 400;">l&agrave; diện t&iacute;ch của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh, </span><strong><em>a </em></strong><span style="font-weight: 400;">l&agrave; độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh, </span><strong><em>h </em></strong><span style="font-weight: 400;">l&agrave; chiều cao của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Khi đ&atilde; nắm vững c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh, chu vi h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh c&ugrave;ng <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-trung-binh-mon" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/03062022/cond-thuc-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh-chinh-xac-SaGFhB.jpg" alt="C&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh cần nắm vững" width="600" height="450" /><br /><em>Ghi nhớ c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</em></span></p> <h2><strong>Một số c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh theo dạng</strong></h2> <h3><strong>Dạng 1: T&iacute;nh diện t&iacute;ch khi biết trước độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y v&agrave; chiều cao của h&igrave;nh</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&acirc;y chắc chắn l&agrave; dạng b&agrave;i cơ bản v&agrave; đơn giản nhất. Để t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh, bạn chỉ cần biết độ d&agrave;i của cạnh đ&aacute;y v&agrave; chiều cao.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh như sau: </span><strong>S = a*h</strong></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong><span style="font-weight: 400;"> Cho h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ c&oacute; độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y PQ = 5cm. Độ d&agrave;i đường thẳng nối từ đỉnh M đến cạnh đ&aacute;y PQ l&agrave; 6cm. H&atilde;y t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Giải:</strong><span style="font-weight: 400;"> Ta c&oacute; độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y MNPQ đề cho l&agrave; a = 5cm, độ d&agrave;i chiều cao = độ d&agrave;i từ đỉnh M đến cạnh đ&aacute;y PQ = h = 6cm. Vậy ta c&oacute; thể t&iacute;nh được </span><strong>diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> MNPQ được t&iacute;nh theo c&ocirc;ng thức sau: </span><strong><em>S = a*h = 5*6 = 30cm&sup2;</em></strong></p> <h3><strong>Dạng 2: T&iacute;nh diện t&iacute;ch khi biết trước chiều cao của h&igrave;nh v&agrave; diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh cho trước</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&acirc;y l&agrave; dạng b&agrave;i to&aacute;n h&igrave;nh y&ecirc;u cầu </span><strong>t&iacute;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> </span><strong>diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> MNPQ với độ d&agrave;i chiều cao h khi đ&atilde; biết được diện t&iacute;ch của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh M&rsquo;N&rsquo;P&rsquo;Q&rsquo; được tạo n&ecirc;n bởi độ d&agrave;i chiều cao đ&atilde; cho </span><strong><em>h = h&rsquo;</em></strong><span style="font-weight: 400;">.&nbsp; &Aacute;p dụng c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh để giải dạng b&agrave;i n&agrave;y dễ d&agrave;ng.</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ:</strong><span style="font-weight: 400;"> Cho một h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ bất k&igrave; c&oacute; độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y bằng PQ = a = 15cm. Nếu tăng độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y l&ecirc;n 3cm nữa th&igrave; diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh mới M&rsquo;N&rsquo;P&rsquo;Q&rsquo; với độ lớn diện t&iacute;ch lớn hơn diện t&iacute;ch ban đầu l&agrave; 15cm&sup2;. T&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ ban đầu.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Giải:</strong><span style="font-weight: 400;"> Theo số liệu đề b&agrave;i đề cập ta c&oacute; diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh mới l&agrave;</span><span style="font-weight: 400;"><strong> </strong>S<sub>ABCD</sub></span><span style="font-weight: 400;"> + 15cm&sup2;. Từ đ&oacute;, ta suy ra độ d&agrave;i chiều cao của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh l&agrave; 15 : 3 = 5cm. Vậy diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh ban đầu MNPQ = a.h = 15*5 = 75cm&sup2;.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-giai-phuong-trinh-bac-nhat-mot-an" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch giải phương tr&igrave;nh bậc nhất một ẩn ch&iacute;nh x&aacute;c nhất</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>Dạng 3: T&iacute;nh diện t&iacute;ch khi biết trước độ d&agrave;i của một cạnh v&agrave; chu vi của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Để giải được b&agrave;i to&aacute;n n&agrave;y c&ocirc;ng thức cơ bản c&aacute;c bạn cần nhớ đến c&ocirc;ng thức </span><strong>t&iacute;nh chu vi h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;">: </span><strong><em>P = (a+b)*2</em></strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>V&iacute; dụ: </strong><span style="font-weight: 400;">Cho h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ với độ lớn chu vi bằng 28cm. V&agrave; độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y bằng 3/4 độ d&agrave;i cạnh c&ograve;n lại v&agrave; c&oacute; độ d&agrave;i bằng chiều cao (h). H&atilde;y t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Giải:</strong><span style="font-weight: 400;"> Gọi độ d&agrave;i cạnh đ&aacute;y của h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh = a. Ta c&oacute;: độ d&agrave;i chiều cao h = a, suy ra, độ d&agrave;i cạnh c&ograve;n lại được t&iacute;nh <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi></math>. Ta c&oacute; c&ocirc;ng thức:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chu vi h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">P</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi><mo>)</mo><mo>*</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>28</mn><mi>cm</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8660;</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>*</mo><mo>(</mo><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#8201;</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>7</mn><mo>.</mo><mi mathvariant="normal">a</mi></mrow><mn>4</mn></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>28</mn><mo>&#160;</mo><mo>&#8658;</mo><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>8</mn><mo>&#160;</mo><mi>cm</mi></math></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">=&gt; Độ d&agrave;i cạnh c&ograve;n lại l&agrave;&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mn>3</mn><mn>4</mn></mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><mo>&#160;</mo><mi>cm</mi></math></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Độ d&agrave;i chiều cao h = a = 8cm&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Vậy diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh MNPQ= a*h = 8.8 = 64cm&sup2;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải c&aacute;c b&agrave;i tập cần &aacute;p dụng <strong>c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong> gặp c&acirc;u hỏi kh&oacute; m&agrave; chưa biết c&aacute;ch giải, bạn c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tại Colearn để t&igrave;m được c&acirc;u trả lời ch&iacute;nh x&aacute;c trong thời gian ngắn nhất nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/03062022/vi-du-tinh-dien-tich-hinh-binh-hanh-2SsYJ5.jpg" alt="V&iacute; dụ về diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh" width="600" height="333" /><br /><em>V&iacute; dụ về c&aacute;ch t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh chuẩn nhất</em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Hi vọng qua b&agrave;i viết tr&ecirc;n c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; thể hiểu r&otilde; hơn v&agrave; nắm được những kiến ​​thức cơ bản về h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh v&agrave; biết </span><strong>c&ocirc;ng thức t&iacute;nh diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng v&agrave; đơn giản. </span><strong>Diện t&iacute;ch h&igrave;nh b&igrave;nh h&agrave;nh</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; một trong những kiến thức nền tảng để c&aacute;c bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tiếp thu những kiến thức về h&igrave;nh học kh&aacute;c v&igrave; vậy vững chắc chủ đề n&agrave;y l&agrave; một điều cần thiết. C&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập SGK</a></strong></span> để chinh phục được m&ocirc;n To&aacute;n c&ugrave;ng c&aacute;c m&ocirc;n học kh&aacute;c. Colearn ch&uacute;c c&aacute;c bạn học tốt.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ