Ôn tập chương I
Hướng dẫn giải Bài 76 (Trang 41 SGK Toán 9, Tập 1)
<p><strong>B&agrave;i 76 (Trang 41 SGK To&aacute;n 9, Tập 1):</strong></p> <p>Cho biểu thức:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">Q</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>1</mn><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi mathvariant="normal">b</mi><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#7899;</mi><mi>i</mi><mo>&#160;</mo><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#62;</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#62;</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>.</mo></math></p> <p>a) R&uacute;t gọn Q</p> <p>b) X&aacute;c định gi&aacute; trị của Q khi a = 3b</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Hướng dẫn giải:</em></span></strong></p> <p>a)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">Q</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi mathvariant="normal">a</mi><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>:</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi mathvariant="normal">b</mi><mrow><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mi>a</mi><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><mo>+</mo><msup><mfenced><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfenced><mn>2</mn></msup></mrow><mrow><mi>b</mi><mo>.</mo><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mfrac><mi>a</mi><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mrow><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mo>)</mo></mrow><mrow><mi>b</mi><mo>.</mo><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mfrac><mi>a</mi><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>-</mo><mfrac><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup><mrow><mi>b</mi><mo>.</mo><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mfrac><mi>a</mi><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mi>b</mi><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mfrac><mrow><mi>a</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow><msqrt><msup><mi>a</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><msqrt><msup><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><msqrt><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></mrow></mfenced></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><msqrt><mi>a</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></msqrt><msqrt><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></msqrt></mfrac><mo>.</mo></math></p> <p>b)&nbsp; Thay a = 3b v&agrave;o ta được: <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><msqrt><mn>3</mn><mi>b</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></msqrt><msqrt><mn>3</mn><mi>b</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></msqrt></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>2</mn><mi>b</mi></msqrt><msqrt><mn>4</mn><mi>b</mi></msqrt></mfrac><mo>=</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>=</mo><mfrac><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mn>2</mn></mfrac></math>.</p>
Hướng dẫn Giải Bài 76 (trang 41, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 76 (trang 41, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn