Ôn tập chương I
Hướng dẫn giải Bài 72 (Trang 40 SGK Toán 9, Tập 1)
<p><strong>B&agrave;i 72 (Trang 40 SGK To&aacute;n 9, Tập 1):</strong></p> <p>Ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh nh&acirc;n tử (với c&aacute;c số x, y, a, b kh&ocirc;ng &acirc;m v&agrave; a &ge; b)</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>xy</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#8201;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ax</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>by</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>bx</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ay</mi></msqrt><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">d</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mn>12</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">x</mi><mo>.</mo></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Hướng dẫn giải:</em></span></strong></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>xy</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mfenced><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">y</mi><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mi>v&#7899;i</mi><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">x</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#8805;</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>.</mo></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ax</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>by</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>bx</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ay</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ax</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>bx</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>ay</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>by</mi></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">y</mi></msqrt><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#8201;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt></mrow></mfenced><mfenced><mrow><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">y</mi></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo mathvariant="italic">(</mo><mi>V</mi><mi>&#7899;</mi><mi>i</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>x</mi><mo mathvariant="italic">,</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>y</mi><mo mathvariant="italic">,</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>a</mi><mo mathvariant="italic">,</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>b</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>&#273;</mi><mi>&#7873;</mi><mi>u</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>k</mi><mi>h</mi><mi>&#244;</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>&#226;</mi><mi>m</mi><mo mathvariant="italic">)</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><msup><mi mathvariant="normal">a</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msup><mi mathvariant="normal">b</mi><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mfenced><mrow><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></mrow></mfenced></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mo>.</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt><mfenced><mrow><mn>1</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">b</mi></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo mathvariant="italic">(</mo><mi>V</mi><mi>&#7899;</mi><mi>i</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>a</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mo mathvariant="italic">+</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>b</mi><mo mathvariant="italic">,</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>a</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mo mathvariant="italic">-</mo><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>b</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>k</mi><mi>h</mi><mi>&#244;</mi><mi>n</mi><mi>g</mi><mo mathvariant="italic">&#160;</mo><mi>&#226;</mi><mi>m</mi><mo mathvariant="italic">)</mo></math></p> <div class="ads_ads ads_1">&nbsp;</div> <div class="ads_ads ads_1"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">d</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mn>12</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">x</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>16</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mi mathvariant="normal">x</mi><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced open="[" close="]"><mrow><msup><mn>4</mn><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msup><mfenced><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mfenced><mn>2</mn></msup></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#8201;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mfenced><mrow><mn>3</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi mathvariant="normal">x</mi></msqrt></mrow></mfenced><mo>.</mo></math></div>
Hướng dẫn Giải Bài 72 (trang 40, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 72 (trang 40, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn