Ôn tập chương I
Hướng dẫn giải Bài 71 (Trang 40 SGK Toán 9, Tập 1)
<p><strong>B&agrave;i 71 (Trang 40 SGK To&aacute;n 9, Tập 1):</strong></p> <p>R&uacute;t gọn c&aacute;c biểu thức sau:</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><msqrt><mn>8</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><msqrt><mn>10</mn></msqrt></mrow></mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>2</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>10</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mn>2</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>2</mn></mfrac><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><msqrt><mn>200</mn></msqrt></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>;</mo></math></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">d</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><msup><mfenced><mrow><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><msqrt><mn>2</mn><mo>.</mo><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>5</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mn>4</mn></msup></msqrt><mo>.</mo></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Hướng dẫn giải:</em></span></strong></p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">a</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><msqrt><mn>8</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><msqrt><mn>10</mn></msqrt></mrow></mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><msqrt><msup><mn>2</mn><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><msqrt><mn>10</mn></msqrt></mrow></mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mn>2</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>10</mn></msqrt></mrow></mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><msup><mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msup><mfenced><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>10</mn></msqrt><mo>.</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>4</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>20</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>+</mo><msqrt><mn>4</mn><mo>.</mo><mn>5</mn></msqrt><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn><mo>&#160;</mo></msqrt><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>.</mo></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">b</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>2</mn><msqrt><mfenced><mrow><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>10</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup><mo>.</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mn>2</mn><mo>.</mo><mn>10</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mfenced open="|" close="|"><mrow><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>5</mn></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#8201;</mo><mn>2</mn><mfenced><mrow><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mn>3</mn></msqrt></mrow></mfenced><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>5</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>3</mn></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>5</mn></msqrt></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">c</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>-</mo><mfrac><mn>3</mn><mn>2</mn></mfrac><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><msqrt><mn>200</mn></msqrt></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn><msqrt><mfrac><mn>2</mn><msup><mn>2</mn><mn>2</mn></msup></mfrac></msqrt><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><msqrt><mfrac><mn>400</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>+</mo><mfrac><mn>4</mn><mn>5</mn></mfrac><mo>.</mo><mn>20</mn><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt></mrow></mfenced><mo>:</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>8</mn></mfrac><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>.</mo><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>+</mo><mn>16</mn><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt></mrow></mfenced><mo>.</mo><mn>8</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>&#160;</mo><mfrac><mn>27</mn><mn>2</mn></mfrac><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>.</mo><mn>8</mn><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>27</mn><mo>.</mo><mn>4</mn><msqrt><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>27</mn><mo>.</mo><mn>2</mn><msqrt><msup><mn>2</mn><mn>2</mn></msup><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mn>54</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt></math></p> <p>&nbsp;</p> <p><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>d</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><msqrt><mn>2</mn><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>5</mn><msqrt><msup><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced><mn>2</mn></msup></msqrt><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><mfenced open="|" close="|"><mrow><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>3</mn></mrow></mfenced><mo>+</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>5</mn><msqrt><mn>1</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mn>2</mn><mfenced><mrow><mn>3</mn><mo>-</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt></mrow></mfenced><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>5</mn><mspace linebreak="newline"/><mspace linebreak="newline"/><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>6</mn><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mo>&#160;</mo><mn>2</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>+</mo><mn>3</mn><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>-</mo><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mn>1</mn><mo>+</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt></math></p> <div id="&quot;unibots-video&quot;"></div>
Hướng dẫn Giải Bài 71 (trang 40, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn
Xem lời giải bài tập khác cùng bài
Video hướng dẫn giải bài tập
Hướng dẫn Giải Bài 71 (trang 40, SGK Toán 9, Tập 1)
GV: GV colearn