Blog Chia sẻ kiến thức Từ chỉ trạng thái là gì? Tổng quát đầy đủ kiến thức về từ chỉ trạng thái

Từ chỉ trạng thái là gì? Tổng quát đầy đủ kiến thức về từ chỉ trạng thái

10:31 09/05/2022
<p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c chủ đề ph&acirc;n loại từ gi&uacute;p học sinh ph&aacute;t triển vốn từ vựng v&agrave; biết c&aacute;ch sử dụng từ ch&iacute;nh x&aacute;c trong ngữ cảnh cụ thể của m&igrave;nh. Để gi&uacute;p c&aacute;c bạn l&agrave;m quen v&agrave; sử dụng ch&uacute;ng th&agrave;nh thạo v&agrave; ph&ugrave; hợp trong c&aacute;c b&agrave;i văn kh&aacute;c nhau. Dưới đ&acirc;y l&agrave; tổng hợp chi tiết của Colearn về </span><span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/tu-chi-trang-thai-la-gi" target="_blank" rel="noopener">từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave;</a></strong></span><span style="font-weight: 400;"> v&agrave; c&aacute;c kiến thức li&ecirc;n quan đặc biệt gi&uacute;p bạn ph&acirc;n biệt được c&aacute;c kiến ​​thức cơ bản về ph&acirc;n loại từ.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/09052022/tu-chi-trand-thai-la-di-oPQ9Xe.jpg" alt="Từ chỉ trạng th&aacute;i của con người cơ bản" width="600" height="400" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Định nghĩa chung về từ chỉ trạng th&aacute;i</span></em></p> <h2><strong>T&igrave;m hiểu chung về từ chỉ trạng th&aacute;i</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Để hiểu th&ecirc;m về &yacute; nghĩa của từ chỉ trạng th&aacute;i, c&aacute;c bạn h&atilde;y c&ugrave;ng Colearn t&igrave;m hiểu những th&ocirc;ng tin cơ bản như sau:</span></p> <h3>Kh&aacute;i niệm về từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave;?</h3> <p><strong>Từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave;</strong><span style="font-weight: 400;">? N&oacute; l&agrave; th&agrave;nh phần quan trọng như thế n&agrave;o trong c&acirc;u? Theo kh&aacute;i niệm từ chương tr&igrave;nh Tiếng Việt lớp 3, &ldquo;Từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; từ chỉ sự vận động kh&ocirc;ng thể nh&igrave;n thấy từ b&ecirc;n ngo&agrave;i (v&agrave;o trong) hoặc sự vận động kh&ocirc;ng thể tự m&igrave;nh điều khiển v&agrave; kiểm so&aacute;t được&rdquo;.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/van-hoc-trung-dai-viet-nam" target="_blank" rel="noopener">Văn học trung đại Việt Nam: C&aacute;c giai đoạn ph&aacute;t triển v&agrave; đặc điểm nổi bật</a></strong></span></span></em></p> <h3><strong>V&iacute; dụ về từ chỉ trạng th&aacute;i</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Một số </span><strong>từ chỉ trạng th&aacute;i</strong><span style="font-weight: 400;"> như kh&oacute;c, vui cười, y&ecirc;u thương, ganh gh&eacute;t, vui tươi, buồn b&atilde;, lo lắng l&agrave; những hoạt động diễn ra thường ở người m&agrave; người kh&aacute;c kh&ocirc;ng nh&igrave;n thấy được khi họ kh&ocirc;ng thể diễn tả bằng lời n&oacute;i hoặc n&eacute;t mặt.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Một số</span><strong> từ chỉ trạng th&aacute;i</strong><span style="font-weight: 400;"> kh&aacute;c l&agrave; hoạt động m&agrave; khi đ&oacute; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kiểm so&aacute;t, điều tiết bản th&acirc;n, chẳng hạn như ng&atilde;, rơi, sống, chết&hellip; Nếu c&aacute;c em đăng k&yacute; <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</a></strong></span> của Colearn c&oacute; thể chinh phục m&ocirc;n Ngữ Văn cũng như c&aacute;c m&ocirc;n học kh&aacute;c dễ d&agrave;ng.</span></p> <h2><strong>T&igrave;m hiểu chung về từ chỉ hoạt động l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <h3><strong>Kh&aacute;i niệm từ chỉ hoạt động</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Từ chỉ hoạt động được hiểu đơn giản l&agrave; c&aacute;c từ chỉ sự vận động m&agrave; nh&igrave;n thấy ở b&ecirc;n ngo&agrave;i, chỉ hướng ra b&ecirc;n ngo&agrave;i (con người c&oacute; thể nh&igrave;n thấy, nghe thấy, &hellip;). Nắm vững kh&aacute;i niệm <strong>từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave;</strong> gi&uacute;p học sinh học tập hiệu quả hơn.</span></p> <h3><strong>V&iacute; dụ từ chỉ hoạt động</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Một v&agrave;i từ chỉ hoạt động chẳng hạn như: bắt, chạy, đi, n&oacute;i, uống, h&aacute;t, viết, cười,&hellip;l&agrave; những từ m&agrave; ch&uacute;ng ta đều nh&igrave;n thấy được, nghe thấy được hoặc nhận biết bằng những gi&aacute;c quan kh&aacute;c nhau. Học tập theo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn l&agrave; t&agrave;i liệu quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c em hiểu s&acirc;u kiến thức nhanh nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/09052022/tu-chi-trand-thai-ndhia-di-FkC6KC.jpg" alt="Từ chỉ trạng th&aacute;i vui, buồn, ngạc nhi&ecirc;n" width="600" height="337" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Một số v&iacute; dụ về từ chỉ trạng th&aacute;i cảm x&uacute;c của con người</span></em></p> <h3><strong>C&aacute;ch ph&acirc;n biệt được từ chỉ trạng th&aacute;i v&agrave; từ chỉ hoạt động</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Để c&oacute; thể dễ d&agrave;ng ph&acirc;n biệt giữa từ chỉ trạng th&aacute;i v&agrave; từ chỉ hoạt động, ch&uacute;ng ta chủ yếu dựa v&agrave;o ch&iacute;nh c&aacute;c kh&aacute;i niệm từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave; để x&aacute;c định v&agrave; nhận diện ch&uacute;ng. Từ chỉ hoạt động được nhận dạng dễ d&agrave;ng nhất khi ch&uacute;ng chỉ c&ugrave;ng một chuyển động, nhưng hoạt động của từ dễ nhận biết th&ocirc;ng qua c&aacute;c gi&aacute;c quan (th&iacute;nh gi&aacute;c, thị gi&aacute;c, v.v.) c&ograve;n th&ocirc;ng thường</span><strong> từ chỉ trạng th&aacute;i</strong><span style="font-weight: 400;"> của vật kh&ocirc;ng được cảm nhận trực tiếp, kh&ocirc;ng tự kiểm so&aacute;t hay điều khiển v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; biểu hiện b&ecirc;n ngo&agrave;i. Nắm vững c&aacute;ch ph&acirc;n biệt của 2 loại từ n&agrave;y c&ugrave;ng kh&aacute;i niệm <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/tu-chi-dac-diem-la-gi" target="_blank" rel="noopener">từ chỉ đặc điểm l&agrave; g&igrave;</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh học tốt m&ocirc;n Văn.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/09052022/tu-chi-hoat-dond-IUnr7R.jpg" alt="Từ chỉ hoạt động l&agrave; g&igrave;" width="600" height="412" /><br /><em>V&iacute; dụ về từ chỉ hoạt động</em></span></p> <h2><strong>R&egrave;n luyện một số b&agrave;i tập về từ chỉ trạng th&aacute;i</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">B&ecirc;n cạnh việc hiểu r&otilde; c&aacute;c kiến thức về </span><strong>từ chỉ trạng th&aacute;i c&oacute; nghĩa l&agrave; g&igrave;</strong><span style="font-weight: 400;">? </span><strong>Từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; từ như thế n&agrave;o</strong><span style="font-weight: 400;">? Th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m b&agrave;i tập cũng l&agrave; một phần quan trọng kh&ocirc;ng k&eacute;m trong thời gian trau dồi kiến thức về mảng n&agrave;y. Ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; chuẩn bị một số b&agrave;i tập phổ biến để c&aacute;c bạn c&oacute; thể r&egrave;n luyện thật tốt về </span><strong>từ chỉ trạng th&aacute;i.&nbsp;</strong></p> <p><strong>B&agrave;i tập 1</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">H&atilde;y x&aacute;c định từ chỉ trạng th&aacute;i v&agrave; từ chỉ hoạt động trong c&aacute;c c&acirc;u dưới đ&acirc;y:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">a) Con thỏ ăn cỏ.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">b) Đ&agrave;n b&ecirc; đang uống nước dưới s&ocirc;ng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">c) Mặt trăng tỏa &aacute;nh s&aacute;ng.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><strong>Đ&aacute;p &aacute;n</strong>:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&acirc;u a: Từ chỉ hoạt động l&agrave; ăn .</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&acirc;u b: Từ chỉ hoạt động l&agrave; uống.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&acirc;u c: Từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; tỏa.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/tu-chi-su-vat-la-gi" target="_blank" rel="noopener">Từ chỉ sự vật l&agrave; g&igrave;? Tổng hợp to&agrave;n bộ kiến thức về từ chỉ sự vật</a></strong></span></span></em></p> <p><strong>B&agrave;i tập 2</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">H&atilde;y chỉ ra một số </span><strong>từ chỉ trạng th&aacute;i </strong><span style="font-weight: 400;">trong đoạn văn sau đ&acirc;y:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trăm hoa đua nở v&agrave;o những buổi s&aacute;ng m&ugrave;a xu&acirc;n, g&agrave; con vui vẻ k&ecirc;u những ch&uacute; vịt con ra vườn chơi. Ch&uacute;ng rủ g&agrave; con đi bắt s&acirc;u bọ, c&ocirc;n tr&ugrave;ng hại c&acirc;y trồng. Nhờ c&oacute; bộ m&oacute;ng vuốt sắc b&eacute;n c&ugrave;ng với mỏ nhọn n&ecirc;n g&agrave; con dễ t&igrave;m kiếm v&agrave; bắt s&acirc;u bọ, nhưng vịt con kh&ocirc;ng c&oacute; nắm tay sắc b&eacute;n n&ecirc;n kh&oacute; khăn trong việc bắt s&acirc;u, c&aacute;c ch&uacute; g&agrave; con thấy vậy liền vội c&agrave;ng chạy ngay đến gi&uacute;p vịt con.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><strong>Đ&aacute;p &aacute;n</strong>:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong đoạn văn tr&ecirc;n, những từ chỉ trạng th&aacute;i bao gồm: Vui vẻ, vội v&agrave;ng</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Từ chỉ hoạt động ở đoạn văn tr&ecirc;n l&agrave;: k&ecirc;u, chơi, rủ, t&igrave;m kiếm, bắt s&acirc;u, chạy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nếu c&aacute;c bạn gặp kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh giải c&aacute;c dạng b&agrave;i tập n&agrave;y c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi b&agrave;i</a></strong></span> tại Colearn để nhận được trợ gi&uacute;p, t&igrave;m ra đ&aacute;p &aacute;n nhanh nhất cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi kh&oacute; nh&eacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/09052022/luyen-tap-tu-chi-trand-thai-yOBAb7.jpg" alt="Học sinh l&agrave;m b&agrave;i tập về từ chỉ trạng th&aacute;i" width="600" height="398" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">R&egrave;n luyện b&agrave;i tập &ocirc;n luyện kiến thức từ chỉ trạng th&aacute;i</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; to&agrave;n bộ l&yacute; thuyết v&agrave; b&agrave;i tập ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; tổng hợp kiến thức về</span><strong> từ chỉ trạng th&aacute;i l&agrave; g&igrave; </strong><span style="font-weight: 400;">v&agrave; c&aacute;c yếu tố quan trọng trong chương tr&igrave;nh Tiếng Việt lớp 3. Để học tốt b&agrave;i học n&agrave;y, c&aacute;c bạn cần &ocirc;n tập l&yacute; thuyết v&agrave; luyện tập nhiều để l&agrave;m quen với ngữ ph&aacute;p tiếng Việt, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phần luyện từ v&agrave; c&acirc;u lớp 3. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em tham khảo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/giai-bai-tap" target="_blank" rel="noopener">giải b&agrave;i tập s&aacute;ch gi&aacute;o khoa</a></strong></span> sẽ nắm vững c&aacute;ch giải nhanh hơn.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">C&aacute;c chuy&ecirc;n đề từ lớp 3 phụ huynh c&oacute; thể dễ d&agrave;ng theo d&otilde;i sự tiến bộ của trẻ trong lộ tr&igrave;nh học v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh học, trẻ hiểu s&acirc;u hơn, nắm chắc để giải b&agrave;i tập Tiếng Việt lớp 3 l&agrave; nền tảng gi&uacute;p trẻ luyện tập tốt v&agrave; vững chắc để c&oacute; thể tiếp thu nhiều mảng kiến thức kh&aacute;c trong qu&aacute; tr&igrave;nh học. Ch&uacute;c c&aacute;c bạn học tập thật tốt!&nbsp;</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ