Blog Chia sẻ kiến thức Cách tính điểm xét học bạ vào đại học chi tiết chính xác nhất

Cách tính điểm xét học bạ vào đại học chi tiết chính xác nhất

09:33 07/06/2022
<p><span style="font-weight: 400;">Những năm gần đ&acirc;y c&aacute;c phương thức tuyển sinh bằng </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong><span style="font-weight: 400;"> l&agrave; một trong những h&igrave;nh thức được đa số học sinh ưa th&iacute;ch ở thời điểm hiện tại. So với việc cạnh tranh về điểm thi THPT quốc gia, x&eacute;t điểm học bạ dựa v&agrave;o học lực r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; c&aacute;ch tạo cơ hội cho học sinh c&oacute; đa dạng sự lựa chọn hơn. Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;v&agrave;nh đai sinh mệnh&rdquo; n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng g&igrave; trừ khi bạn nắm bắt th&ocirc;ng tin x&eacute;t tuyển một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng. Khi m&ugrave;a tuyển sinh đến gần, </span><strong><span style="color: #3598db;"><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-xet-hoc-ba" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</a></span> v&agrave;o Đại học </strong><span style="font-weight: 400;">đặc biệt l&agrave; ở năm 2022 sẽ được phần lớn th&iacute; sinh đặc biệt quan t&acirc;m.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/07062022/cach-tinh-diem-xet-tuyen-hoc-ba-SU1EX0.jpg" alt="C&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o đại học" width="600" height="322" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Hướng dẫn c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ chuẩn nhất</span></em></p> <h2><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t tuyển học bạ v&agrave;o đại học&nbsp;</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">L&agrave; phương thức x&eacute;t tuyển v&agrave;o đại học dựa tr&ecirc;n kết quả điểm số về học lực trung b&igrave;nh của 3 năm học ở trường THPT hoặc chỉ ri&ecirc;ng điểm số của lớp 12, điều n&agrave;y c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o tổ hợp c&aacute;c m&ocirc;n đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển. Phương thức n&agrave;y hiện nay cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n mới mẻ với học sinh. N&oacute; tạo điều kiện cho c&aacute;c th&iacute; sinh giảm bớt &aacute;p lực trong học tập v&agrave; thi cử. Đ&acirc;y thực sự cũng l&agrave; cơ hội tuyệt vời cho c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, dẫn dắt c&aacute;c bạn đến gần hơn c&aacute;nh cửa mở đường v&agrave;o Đại học.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Xem th&ecirc;m: <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-dai-hoc-chinh-xac-nhat" target="_blank" rel="noopener">C&aacute;ch t&iacute;nh điểm đại học ch&iacute;nh x&aacute;c nhất n&ecirc;n biết</a></strong></span></span></em></p> <h2><strong>Điểm mạnh c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ&nbsp;</strong></h2> <h3><strong>Giảm &aacute;p lực trong qu&aacute; tr&igrave;nh thi cử</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ti&ecirc;u ch&iacute; x&eacute;t điểm v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học c&oacute; phương thức x&eacute;t tuyển học bạ l&agrave; điểm THPT, chỉ từ lớp 10-12 hoặc lớp 12. Đối mặt với tấm bằng tốt nghiệp THPT quốc gia, nhiều học sinh c&oacute; thể cảm thấy &aacute;p lực v&agrave; k&eacute;m may mắn trong kỳ thi n&agrave;y. Do đ&oacute;, kết quả b&agrave;i thi kh&ocirc;ng được như mong muốn. L&uacute;c n&agrave;y, bạn cũng c&oacute; thể sử dụng phương ph&aacute;p x&eacute;t học bạ, bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng nắm bắt cơ hội v&agrave;o c&aacute;c trường đại học với c&aacute;c tổ hợp m&ocirc;n thế mạnh. Nếu c&aacute;c em học sinh muốn n&acirc;ng cao năng lực, điểm thi cho bản th&acirc;n c&oacute; thể đăng k&yacute; học <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen" target="_blank" rel="noopener">gia sư online</a></strong></span> của Colearn gi&uacute;p c&aacute;c em &ocirc;n luyện kiến thức tốt nhất.</span></p> <h3><strong>Tỉ lệ tr&uacute;ng tuyển cao hơn c&aacute;c phương thức tuyển sinh kh&aacute;c</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Hiện nay, hầu hết c&aacute;c trường Đại học hay Cao đẳng sử dụng nhiều phương thức để x&eacute;t tuyển sinh vi&ecirc;n cũng như kết quả của qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c năm cấp 3. Do đ&oacute;, bạn cũng c&oacute; khả năng tăng cơ hội tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh theo </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong><span style="font-weight: 400;"> n&agrave;y.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Cơ hội học bổng cao với những học bạ c&oacute; &ldquo;sức h&uacute;t&rdquo;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ở nhiều trường Đại học, khi &aacute;p dụng c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o Đại học, đối với những học bạ c&oacute; kết quả thực sự tốt c&ograve;n gi&uacute;p những th&iacute; sinh nhận được nhiều ưu ti&ecirc;n như học bổng nhập học c&oacute; gi&aacute; trị cao, giảm bớt một phần g&aacute;nh nặng về học ph&iacute; khi nhập học. Học sinh cần nắm vững <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-trung-binh-mon" target="_blank" rel="noopener">c&aacute;ch t&iacute;nh điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n</a></strong></span> để biết được học lực của m&igrave;nh v&agrave; đưa ra lựa chọn trường học ph&ugrave; hợp nhất.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-weight: 400;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/07062022/cond-thuc-tinh-diem-xet-hoc-ba-67SJqX.jpg" alt="Học sinh được hướng dẫn về c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ" width="600" height="404" /><br /></span><em><span style="font-weight: 400;">Hướng dẫn c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ cho học sinh&nbsp;</span></em></p> <h2><strong>C&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave; c&aacute;c điều kiện cần biết</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">Khi đăng k&yacute; phương thức x&eacute;t tuyển bằng </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong><span style="font-weight: 400;">, c&aacute;c trường hợp c&oacute; ưu ti&ecirc;n th&igrave; điểm ưu ti&ecirc;n chỉ được cộng v&agrave;o điểm x&eacute;t tuyển nếu điểm của tổ hợp m&ocirc;n thi đảm bảo chất lượng đầu v&agrave;o của trường. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o những trường Đại học bạn đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển sẽ c&oacute; những c&aacute;ch kh&aacute;c nhau về c&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t tuyển học bạ. Hiện c&oacute; 2 phương thức phổ biến như </span><strong>x&eacute;t tuyển học bạ 5 học kỳ </strong><span style="font-weight: 400;">v&agrave;</span><strong> x&eacute;t tuyển học bạ 6 học kỳ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong chương tr&igrave;nh THPT.</span></p> <h3><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ trong 5 học kỳ</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Điểm đầu v&agrave;o khi x&eacute;t tuyển học bạ được t&iacute;nh bằng điểm trung b&igrave;nh của cả 2 học kỳ ch&iacute;nh lớp 10, cả năm học lớp 11 v&agrave; chỉ học kỳ 1 lớp 12.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Điểm x&eacute;t tuyển căn cứ v&agrave;o điểm trung b&igrave;nh cộng&nbsp; 5 học kỳ đ&atilde; nhắc trước đ&oacute; của 3 m&ocirc;n học bạn lựa chọn để x&eacute;t tuyển.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">C&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t tuyển học bạ trong 5 học kỳ như sau:&nbsp;</span></li> </ul> <p><strong><br />(ĐTBM HK1 LỚP 10 + ĐTBM HK2 LỚP 10 + ĐTBM HK1 LỚP 11 + ĐTBM HK2 LỚP 11 + ĐTBM HK1 LỚP 12)/5</strong></p> <h3><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ trong 6 học kỳ</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Quy chế t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ được t&iacute;nh dựa tr&ecirc;n điểm trung b&igrave;nh cả ba năm Trung học phổ th&ocirc;ng, c&ograve;n được gọi l&agrave; trung b&igrave;nh của tất cả s&aacute;u học kỳ của lớp 10 đến lớp 12.&nbsp;&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>C&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t tuyển học bạ</strong><span style="font-weight: 400;"> trong 6 học kỳ như sau:&nbsp;</span></li> </ul> <p><strong><br />(ĐTBM HK1 LỚP 10 + ĐTBM HK2 LỚP 10 + ĐTBM HK1 LỚP 11 + ĐTBM HK2 LỚP 11 + ĐTBM HK1 LỚP 12 + ĐTBM HK2 LỚP 12)/6</strong></p> <p>Khi nắm vững c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o đại học c&aacute;c em n&ecirc;n c&oacute; kế hoạch học tập r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; r&egrave;n luyện theo <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/thu-vien" target="_blank" rel="noopener">thư viện b&agrave;i giảng điện tử</a></strong></span> của Colearn để c&oacute; kết quả học tập tốt nhất.</p> <h3><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm học bạ THPT</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch x&eacute;t đơn giản, được nhiều gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh chọn lựa trước k&igrave; thi đại học. C&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm như sau:</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">(Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 1 + Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 2+ Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 3) x 10%</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trong đ&oacute;:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 1:</span></p> <p><strong>(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +...+&nbsp; Điểm học kỳ 6)/6</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 2:</span></p> <p><strong>(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +...+&nbsp; Điểm học kỳ 6)/6</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điểm trung b&igrave;nh m&ocirc;n 3:</span></p> <p><strong>(Điểm học kỳ 1+ Điểm học kỳ 2+ Điểm học kỳ 2 + Điểm học kỳ 3 +...+&nbsp; Điểm học kỳ 6)/6</strong></p> <h3><strong>T&iacute;nh điểm x&eacute;t tuyển bằng k&igrave; thi THPT quốc gia</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Đa số c&aacute;c bạn học sinh đều cần nắm chắc c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ n&agrave;y. C&ocirc;ng thức t&iacute;nh:</span></p> <p><strong>(Điểm thi m&ocirc;n 1 + Điểm thi m&ocirc;n 2 + Điểm thi m&ocirc;n 3) x 50%</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Trường hợp bạn kết hợp kỳ thi THPT v&agrave; học bạ cấp 3:&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Điểm thi THPT + điểm x&eacute;t học bạ</span></p> <h3><strong>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm th&ocirc;ng qua kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Tất cả những th&iacute; sinh c&oacute; nguyện vọng thi kỳ thi đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực sẽ được t&iacute;nh theo thang điểm 30 cho 100 c&acirc;u hỏi. C&ocirc;ng thức t&iacute;nh:</span></p> <p><strong>[Kết quả đạt được (v&iacute; dụ 90/100 c&acirc;u th&igrave; lấy 90) x 0,3 x 40% ] + điểm thi THPT quốc gia</strong></p> <p>Nếu trong qu&aacute;<strong> </strong>tr&igrave;nh thực hiện c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o đại học gặp vấn đề kh&oacute; chưa giải quyết được bạn c&oacute; thể tham gia <span style="color: #3598db;"><strong><a style="color: #3598db;" href="https://colearn.vn/hoi-bai" target="_blank" rel="noopener">hỏi đ&aacute;p</a></strong></span> tại Colearn để được giải đ&aacute;p thắc mắc nhanh nhất.</p> <p style="text-align: center;"><strong><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/07062022/cond-thuc-tinh-diem-xet-hoc-ba-vao-dai-hoc-i326Vr.jpg" alt="Nắm vững c&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o đại học" width="600" height="356" /><br /></strong><em>Ghi nhớ c&ocirc;ng thức t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ v&agrave;o đại học&nbsp;</em></p> <h2><strong>Những điều lưu &yacute; khi d&ugrave;ng c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong></h2> <p><span style="font-weight: 400;">D&ugrave; mỗi trường Đại học đều c&oacute; những </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong><span style="font-weight: 400;"> kh&aacute;c nhau v&agrave; ph&ugrave; hợp với điều kiện của c&aacute;c trường. C&aacute;c y&ecirc;u cầu về thủ tục x&eacute;t điểm học bạ của ứng vi&ecirc;n sẽ kh&aacute;c nhau t&ugrave;y theo cơ sở gi&aacute;o dục của trường Đại học. Tuy nhi&ecirc;n, nh&igrave;n chung bạn cần tu&acirc;n thủ chất lượng gi&aacute;o dục của trường m&igrave;nh v&agrave; quy định của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo như sau:&nbsp;</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Một trong những y&ecirc;u cầu ti&ecirc;n quyết cần được đảm bảo th&iacute; sinh tu&acirc;n thủ đầy đủ l&agrave; th&iacute; sinh ứng tuyển đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; tốt nghiệp chương tr&igrave;nh THPT khi x&eacute;t tuyển Đại học</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">X&eacute;t tuyển học bạ dựa tr&ecirc;n học lực v&agrave; x&eacute;t tuyển nguyện vọng l&agrave; hai phương ph&aacute;p ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c nhau, v&igrave; vậy những th&iacute; sinh đ&atilde; được x&eacute;t tuyển học bạ ở một trường Đại học c&oacute; thể đăng k&yacute; x&eacute;t tuyển nguyện vọng v&agrave;o trường kh&aacute;c m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y bất kỳ bất lợi n&agrave;o ở trường hợp n&agrave;y.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Kh&ocirc;ng c&oacute; hạn chế về phương thức x&eacute;t tuyển bằng </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ.</strong><span style="font-weight: 400;"> V&igrave; vậy, đ&acirc;y l&agrave; một h&igrave;nh thức x&eacute;t tuyển m&agrave; bạn c&oacute; thể đăng k&yacute; v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave;o c&aacute;c trường Đại học kh&aacute;c nhau m&agrave; bạn y&ecirc;u th&iacute;ch.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><br />Hi vọng c&aacute;c bạn th&iacute; sinh sẽ c&oacute; g&oacute;c nh&igrave;n cụ thể v&agrave; chi tiết hơn khi sử dụng </span><strong>c&aacute;ch t&iacute;nh điểm x&eacute;t học bạ</strong><span style="font-weight: 400;">, từ đ&oacute; c&oacute; thể c&acirc;n nhắc lựa chọn cho m&igrave;nh một ng&agrave;nh học ph&ugrave; hợp. Colaern ch&uacute;c c&aacute;c bạn đạt được nguyện vọng y&ecirc;u th&iacute;ch!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ