Blog Giải thưởng Colearn BẢNG VÀNG COLEARN THÁNG 02.2022

BẢNG VÀNG COLEARN THÁNG 02.2022

15:04 04/03/2022
<p>Bảng V&agrave;ng Colearn th&aacute;ng 02.2022 vinh danh những th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia giải b&agrave;i tập tại Colearn v&agrave; c&oacute; nhiều c&acirc;u trả lời chất lượng nhất.&nbsp;</p> <p>👉 Điểm danh xem bạn đ&atilde; được ghi t&ecirc;n v&agrave;o Bảng V&agrave;ng chưa nh&eacute;! 😉</p> <p><strong>1. Giải Thưởng Ng&agrave;y</strong></p> <p>Giải thưởng ng&agrave;y d&agrave;nh cho những bạn đạt điểm cao nhất trong ng&agrave;y.</p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/04032022/diai-nday-thand-02-Pk3YwG.png" /></p> <p><span style="color: #226be6;"><em>Xem th&ecirc;m: <a style="color: #226be6;" href="https://colearn.vn/blog/the-le-tham-gia-giai-bai-tap-nhan-thuong-thang-032022-1646383183" target="_blank" rel="noopener">Quy định v&agrave; giải thưởng tham gia giải b&agrave;i tập th&aacute;ng 03.2022</a></em></span></p> <p><strong>2. Giải Thưởng Tuần</strong></p> <p>Giải thưởng ng&agrave;y d&agrave;nh cho những bạn đạt điểm cao nhất trong tuần.</p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/04032022/tuant2-NIYU3y.png" /></p> <p><span style="color: #226be6;"><em>Xem th&ecirc;m: <a style="color: #226be6;" href="https://colearn.vn/blog/the-le-tham-gia-giai-bai-tap-nhan-thuong-thang-032022-1646383183" target="_blank" rel="noopener">Quy định v&agrave; giải thưởng tham gia giải b&agrave;i tập th&aacute;ng 03.2022</a></em></span></p> <p><strong>3. Giải Thưởng Th&aacute;ng</strong></p> <p><em><strong>a, Giải Thưởng Tham Gia Giải B&agrave;i</strong></em></p> <p>Giải thưởng được trao cho 30 bạn đạt điểm cao nhất trong th&aacute;ng.</p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/04032022/thandt2-C4nO0P.png" /></p> <p><em><strong>b, Giải Thưởng Giới Thiệu Bạn B&egrave;</strong></em></p> <p>Giải thưởng được trao cho 3 bạn Giới thiệu được nhiều bạn b&egrave; Tải App nhất.</p> <p><img class="wscnph" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/04032022/bhxt2-17yBAg.png" /></p> <p>👉 Bạn đ&atilde; ghi danh v&agrave;o Bảng V&agrave;ng Colearn th&aacute;ng 02 chưa? Inbox ngay <span style="color: #226be6;"><strong><a style="color: #226be6;" href="https://www.facebook.com/dongtuyenadmin" target="_blank" rel="noopener">Admin</a></strong><em><strong> </strong></em></span>để nhận giải nh&eacute;! Hạn nhận Giải th&aacute;ng 02/2022: 23h59 ng&agrave;y 06/03/2022</p> <p>👉 Tham gia ngay<span style="color: #226be6;"> <strong><a style="color: #226be6;" href="https://www.facebook.com/groups/bietdoicolearn" target="_blank" rel="noopener">Group Biệt Đội Colearn</a> </strong></span>để cập nhật th&ocirc;ng tin v&agrave; giải thưởng mỗi ng&agrave;y nh&eacute;!&nbsp;</p> <p>👉<strong> </strong>Chi tiết giải thưởng th&aacute;ng 03:<strong> <span style="color: #226be6;"><a style="color: #226be6;" href="https://colearn.vn/blog/the-le-tham-gia-giai-bai-tap-nhan-thuong-thang-032022-1646383183" target="_blank" rel="noopener">Thể lệ th&aacute;ng 03</a></span></strong>. Nếu bạn chưa ghi danh trong th&aacute;ng 02 th&igrave; h&atilde;y tham gia đua top ngay từ b&acirc;y giờ nh&eacute;, c&ograve;n v&ocirc; v&agrave;n giải thưởng th&aacute;ng 03 đang chờ đợi bạn.&nbsp;</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ