Blog Sự Kiện CoLearn Thể Lệ Tham gia Giải Bài Tập Nhận Thưởng Tháng 03.2022

Thể Lệ Tham gia Giải Bài Tập Nhận Thưởng Tháng 03.2022

15:39 04/03/2022
<p>C&aacute;c bạn t&iacute;ch cực tham gia Giải B&agrave;i Tập tr&ecirc;n Colearn sẽ được nhận thưởng h&agrave;ng ng&agrave;y, th&aacute;ng, học kỳ v&agrave; năm học. Những th&agrave;nh vi&ecirc;n <em><span style="color: #cf1010;">đạt điểm cao v&agrave; c&oacute; nhiều c&acirc;u trả lời đ&uacute;ng, chất lượng nhất</span></em> sẽ được nhận thưởng từ Colearn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; Thể Lệ Giải Thưởng Đua Top Th&aacute;ng 03.2022. C&ugrave;ng tham gia nhận nhiều giải thưởng từ Colearn nh&eacute;!</p> <p><strong>1. TOP NG&Agrave;Y (D&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; tổng điểm nhận được cao nhất trong ng&agrave;y v&agrave; trả lời đ&uacute;ng quy định)</strong></p> <ul> <li aria-level="1">TOP1: 70K (tối thiểu 2.000 điểm)</li> <li aria-level="1">TOP2: 60K (tối thiểu 1.500 điểm)</li> <li aria-level="1">TOP3: 50K (tối thiểu 1.500 điểm)</li> <li aria-level="1">TOP10: +200 điểm</li> </ul> <p>Giải thưởng v&agrave; điểm sẽ thay đổi theo quyết định của Colearn nếu c&oacute; nhiều th&agrave;nh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia Giải b&agrave;i.</p> <p><strong>2. TOP TUẦN (D&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; tổng điểm nhận được cao nhất trong ng&agrave;y v&agrave; trả lời đ&uacute;ng quy định)</strong></p> <ul> <li aria-level="1">TOP1: 100K</li> <li aria-level="1">TOP2: 80K</li> <li aria-level="1">TOP3: 50K</li> </ul> <p><strong>3. TOP TH&Aacute;NG (D&agrave;nh cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; tổng điểm nhận được cao nhất trong th&aacute;ng v&agrave; trả lời đ&uacute;ng quy định)</strong></p> <ul> <li aria-level="1">TOP1: 300K</li> <li aria-level="1">TOP2: 200K</li> <li aria-level="1">TOP3: 150K</li> <li aria-level="1">TOP10: 100K</li> <li aria-level="1">TOP20: 50K</li> <li aria-level="1">TOP30: 30K</li> </ul> <div class="bi6gxh9e"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png" alt="👉" width="16" height="16" /></span> Xem chi tiết tại: <strong><span style="color: #226be6;"><a style="color: #226be6;" href="https://bit.ly/3Ml4XQk" target="_blank" rel="noopener">Kết quả th&aacute;ng 03</a></span></strong></span> <div> <div id="0DE9E47C-871A-4F90-8440-B190C216800A_4" class="mcafee_ok"></div> </div> </div> <div class="bi6gxh9e">&nbsp;</div> <p><strong>🕑 THỜI GIAN TRAO THƯỞNG</strong></p> <div class="bi6gxh9e"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png" alt="👉" width="16" height="16" /></span> Kết quả thi đua theo ng&agrave;y sẽ được c&ocirc;ng bố hằng ng&agrave;y tại:<a href="https://bit.ly/3Ml4XQk" target="_blank" rel="noopener"> <span style="color: #226be6;"><strong>Kết quả th&aacute;ng 03</strong></span></a></span></div> <div class="bi6gxh9e"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu"><img src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f449.png" alt="👉" width="16" height="16" /></span>&nbsp;Kết quả thi đua theo tuần v&agrave; th&aacute;ng sẽ được c&ocirc;ng bố tại Group<span style="color: #226be6;"><em><strong>&nbsp;</strong></em><strong><a style="color: #226be6;" href="https://www.facebook.com/groups/bietdoicolearn" target="_blank" rel="noopener">Biệt đội Colearn</a></strong></span></span></div> <div class="bi6gxh9e"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id"><em>(C&aacute;c bạn nhớ theo d&otilde;i kết quả h&agrave;ng ng&agrave;y nh&eacute;)</em></span></div> <ul> <li class="bi6gxh9e"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id">Kết quả sự kiện đua top từ ng&agrave;y 01/03 đến ng&agrave;y 15/03 sẽ được tổng kết v&agrave;o ng&agrave;y 16/03 v&agrave; trao giải v&agrave;o ng&agrave;y 24/03. C&ograve;n kết quả từ ng&agrave;y 16/03 đến ng&agrave;y 31/03 sẽ được tổng kết v&agrave;o ng&agrave;y 03/04/2022 v&agrave; trao giải v&agrave;o ng&agrave;y 12/04/2022.</span></li> </ul> <div class="bi6gxh9e"><strong><span style="color: #cf1010;"><em><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v b1v8xokw oo9gr5id"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn d&agrave;nh được số điểm cao nhất!</span></span></em></span></strong></div><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ