Blog Chia sẻ kiến thức 5 cách giúp bạn học từ vựng tiếng Anh nhanh nhất.

5 cách giúp bạn học từ vựng tiếng Anh nhanh nhất.

10:45 01/08/2023
<p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">N&atilde;o bộ&nbsp;con người&nbsp;c&oacute; một&nbsp;tiềm năng rất v&ocirc; hạn. Theo trang Gizmodo c&oacute; đưa tin &ldquo;một bộ n&atilde;o trung b&igrave;nh c&oacute; dung lượng tương đương với&nbsp;100.000 Gigabyte, tức l&agrave; nhiều hơn&nbsp;1 triệu chiếc iphone Xs&rdquo;. N&ecirc;n h&atilde;y &ldquo;hack&rdquo; n&atilde;o của bạn để c&oacute; c&aacute;ch học tiếng Anh trở n&ecirc;n hiệu quả cao nhất nh&eacute;.</span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: left;"><strong style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">1. Học đ&uacute;ng tr&igrave;nh độ của bạn</strong></h2> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Nếu bất kể từ mới n&agrave;o bạn gặp cũng liệt k&ecirc; v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c từ cần học th&igrave; chắc chắn bạn sẽ kh&ocirc;ng thể nhớ v&igrave; tất cả c&aacute;c từ đ&oacute; bạn kh&ocirc;ng gặp thường xuy&ecirc;n.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Vậy khi mới bắt đầu, bạn n&ecirc;n&nbsp;học c&aacute;c từ vựng trong nh&oacute;m A1-A2&nbsp;để c&oacute; cảm nhận tốt nhất về những từ n&ecirc;n học, một trong những c&aacute;ch ch&iacute;nh để học thuộc tiếng Anh dễ d&agrave;ng.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Bạn h&atilde;y bắt đầu với những chủ đề đơn giản, quen thuộc thay v&igrave; th&ocirc;ng tin đồ sộ, chuy&ecirc;n ng&agrave;nh. V&iacute; dụ bạn c&oacute; thể thu thập c&aacute;c từ vựng theo những chủ đề bạn th&iacute;ch như phim, nhạc, truyện,&hellip; hoặc c&aacute;c từ vựng từ ch&iacute;nh c&aacute;c t&iacute;n hiệu trong cuộc sống, từ nhu cầu sử dụng hằng ng&agrave;y khi đ&oacute; bạn sẽ nh&igrave;n thấy n&oacute; mỗi ng&agrave;y, th&agrave;nh một c&aacute;ch quen thuộc.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/01082023/hoc-tiend-anh-dund-trinh-do-BHHCZm.png" /></span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>2. Đặt mục ti&ecirc;u khi học</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Bạn cần c&oacute; mục ti&ecirc;u khi học v&agrave; mục ti&ecirc;u phải đủ lớn v&agrave; đủ cảm hứng mới k&iacute;ch th&iacute;ch bạn học.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Nếu bạn học 10 từ vựng 1 ng&agrave;y, sau 1 th&aacute;ng bạn c&oacute; 300 từ. Nhưng nếu bạn đặt mục ti&ecirc;u l&agrave; 20 từ, th&igrave; sau sau 1 th&aacute;ng con số l&agrave; 600 từ.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Thời gian đầu, bạn c&oacute; thể đặt mục ti&ecirc;u số từ cần học &iacute;t, khi quen với c&aacute;c phương ph&aacute;p ghi nhớ rồi bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tăng số lượng từ vựng l&ecirc;n. Để đạt được c&aacute;ch học thuộc nhanh tiếng Anh đ&oacute; cần c&oacute; lộ tr&igrave;nh v&agrave; phương ph&aacute;p cụ thể.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><span style="text-decoration: underline;">Xem c&aacute;ch ph&acirc;n loại từ vựng </span><a href="https://colearn.vn/chuyen-de/ngu-phap-tu-loai-va-tu-vung-1675831935" target="_blank" rel="noopener"><strong>tại đ&acirc;y</strong></a></span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: left;"><strong style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">3. Học từ vựng gắn liền với cảm x&uacute;c, nhu cầu cuộc sống.</strong></h2> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">N&atilde;o bộ lu&ocirc;n nhớ tốt hơn rất nhiều với c&aacute;c th&ocirc;ng tin c&oacute; t&iacute;nh li&ecirc;n kết.</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">V&iacute; dụ bạn nhớ từ Black, từ Pink như thế n&agrave;o? Nhưng khi ban nhạc <em>Blackpink tổ chức liveshow tại H&agrave; Nội<strong> </strong></em>th&igrave; bạn đ&atilde; dễ d&agrave;ng nhớ về m&agrave;u sắc của ban nhạc Đen Hồng đ&uacute;ng kh&ocirc;ng n&agrave;o?</span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/01082023/hoc-tu-vund-dan-lien-voi-cam-xuc-6YPACs.png" /></span></p> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><span style="text-decoration: underline;">Xem c&aacute;c chủ đề học tiếng anh</span> <strong><a href="https://colearn.vn/chuyen-de?category_id=tieng-anh&amp;class_id=lop-9" target="_blank" rel="noopener">tại đ&acirc;y&nbsp;</a></strong></span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;"><strong>4. D&ugrave;ng từ ngay lập tức.</strong></span></h2> <p style="line-height: 2; text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Việc &aacute;p dụng từ vựng mới học v&agrave;o cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y hiệu quả v&ocirc; c&ugrave;ng, bạn c&oacute; thể tận dụng bằng c&aacute;ch viết blog, viết nhật k&yacute;, chat với gấu&hellip; Việc bạn c&oacute; thể sử dụng nghe n&oacute;i đọc viết từ vựng mới sẽ gi&uacute;p bạn l&agrave;m chủ c&aacute;c từ vựng đ&oacute; một c&aacute;ch rất dễ d&agrave;ng.</span></p> <h2 style="line-height: 2; text-align: left;"><strong style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">5. Lặp lại từ nhiều lần.</strong></h2> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Khi c&ugrave;ng một thứ được lặp đi lặp lại, bộ n&atilde;o của bạn n&oacute;i, &ldquo;Ồ &ndash; lại l&agrave; n&oacute; n&agrave;y, tốt hơn l&agrave; m&igrave;nh n&ecirc;n lưu giữ n&oacute;.&rdquo; Khi bạn tiếp x&uacute;c với th&ocirc;ng tin đ&oacute; một c&aacute;ch lặp lại, bạn sẽ dễ d&agrave;ng tr&iacute;ch xuất th&ocirc;ng tin khi bạn cần n&oacute;.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: 'times new roman', times; font-size: 18px;">Vậy lặp lại từ vựng h&agrave;ng ng&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn ghi nhớ từ vựng đ&oacute; l&acirc;u hơn. Với 1 từ m&agrave; bạn gặp khoảng 10-20 lần l&agrave; sẽ nhớ từ đ&oacute; vĩnh viễn. N&ecirc;m việc bạn kh&ocirc;ng nhớ từ l&agrave; do bạn chưa gặp từ đủ số lần v&agrave; chịu &ocirc;n lại nhiều lần th&ocirc;i.</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ