Chuyên đề 7: Bài toán về tam giác "Trực tâm"

20 video
Nội dung
1. Kết quả 1 07:05
2. Kết quả 2 04:33
3. Kết quả 3 04:45
4. Kết quả 4 03:15
5. Kết quả 5 01:43
6. Kết quả 6 06:42
7. Kết quả 7 07:38
8. Kết quả 8 05:43
9. Kết quả 9,10 09:24
10. Kết quả 11, 12 10:18
11. Kết quả 13, 14 09:41
12. Kết quả 15 04:49
1. Bài tập minh họa - Bài 1 12:10
2. Bài tập minh họa - Bài 2 08:42
3. Bài tập minh họa - Bài 3 15:28
1. Luyện tập tam giác trực tâm - Bài 1 15:32
2. Luyện tập tam giác trực tâm - Bài 1 (tiếp) 12:31
3. Luyện tập tam giác trực tâm - Bài 2 06:44
4. Luyện tập tam giác trực tâm - Bài 2 (tiếp) 08:08
5. Luyện tập tam giác trực tâm - Bài 3 11:21

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm