Chuyên đề 3: Phương trình và hệ phương trình

55 video
Nội dung
1. Đánh giá tổng quan 03:58
2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 03:27
3. Phương pháp cộng đại số 07:56
4. Phương pháp rút 07:56
5. Minh họa hình học tập nghiệm 08:14
6. Phương pháp giải 00:50
7. Dạng 1: HPT bậc nhất hai ẩn 06:42
8. Dạng 1: HPT bậc nhất hai ẩn (tiếp) 03:15
9. Dạng 2: HPT quy về bậc nhất hai ẩn (Phần 1) 07:40
10. Dạng 2: HPT quy về bậc nhất hai ẩn (Phần 2) 03:06
11. Dạng 2: HPT quy về bậc nhất hai ẩn (Phần 3) 03:16
12. Dạng 2: HPT quy về bậc nhất hai ẩn (Phần 4) 03:46
13. Tổng kết 01:22
1. Đánh giá tổng quan 02:54
2. Các điều kiện cần nhớ 02:24
3. Luyện tập: Phương pháp đặt ẩn phụ (Phần 1) 07:40
4. Luyện tập: Phương pháp đặt ẩn phụ (Phần 2) 07:02
5. Luyện tập: Phương pháp đặt ẩn phụ (Phần 3) 04:30
6. Luyện tập: Phương pháp đặt ẩn phụ (Phần 4) 06:49
7. Luyện tập: Phương pháp đặt ẩn phụ (Phần 5) 07:31
8. Tổng kết 01:45
1. Đánh giá tổng quan 02:43
2. Định nghĩa 02:59
3. Phương pháp 04:25
4. Các biến đổi cơ bản 02:38
5. Giải HPT đối xứng loại 1 (Phần 1) 10:28
6. Giải HPT đối xứng loại 1 (Phần 2) 06:57
7. Giải HPT đối xứng loại 1 (Phần 3) 11:59
8. Giải HPT đối xứng loại 1 (Phần 4) 09:20
9. Tổng kết 01:56
1. Đánh giá tổng quan 02:14
2. Định nghĩa 02:38
3. Phương pháp 01:29
4. Giải HPT đối xứng loại 2 (Phần 1) 06:33
5. Giải HPT đối xứng loại 2 (Phần 2) 09:11
6. Giải HPT đối xứng loại 2 (Phần 3) 10:20
7. Giải HPT đối xứng loại 2 (Phần 4) 11:54
8. Giải HPT đối xứng loại 2 (Phần 5) 06:09
9. Tổng kết 01:31
1. Đánh giá tổng quan 03:33
2. Định nghĩa 05:04
3. Phương pháp 06:06
4. Giải HPT đẳng cấp (Phần 1) 14:47
5. Giải HPT đẳng cấp (Phần 2) 14:55
6. Giải HPT đẳng cấp (Phần 3) 02:04
7. Giải HPT đẳng caapsa (Phần 4) 11:46
8. Tổng kết 03:06
1. Đánh giá tổng quan 03:33
2. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 1) 08:55
3. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 2) 16:09
4. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 3) 11:27
5. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 4) 24:35
6. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 5) 10:15
7. Giải hệ phương trình trong đề thi chuyên (Phần 6) 15:08
8. Tổng kết 02:34

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm