Chuyên đề 1: Rút gọn biểu thức và các bài toán có liên quan

76 video
Nội dung
1. Tìm điều kiện xác định, so sánh điều kiện
1. Giới thiệu bài học 05:26
2. Dạng 1: Điều kiện đơn (Phần 1) 09:45
3. Dạng 1: Điều kiện đơn (Phần 2) 05:24
4. Dạng 1: Điều kiện đơn (Phần 3) 06:10
5. Dạng 2: Điều kiện kép (Phần 1) 11:12
6. Dạng 2: Điều kiện kép (Phần 2) 10:10
7. Dạng 2: Điều kiện kép (Phần 3) 15:38
8. Tổng kết 02:31
Ôn tập tìm ĐKXĐ của biểu thức
1. Giới thiệu bài học 00:50
2. Dạng 3: Những bài toán điều kiện phức tạp (Phần 1) 09:21
3. Dạng 3: Những bài toán điều kiện phức tạp (Phần 2) 07:01
4. Dạng 3: Những bài toán điều kiện phức tạp (Phần 3) 13:28
5. Dạng 3: Những bài toán điều kiện phức tạp (Phần 4) 18:21
6. Các điều kiện mở rộng 05:05
7. Giải hệ phương trình 02:15
8. Giải toán bằng cách lập HPT và PT 03:38
9. Bài toán hàm số 01:43
10. Tổng kết 02:13
Ôn tập những bài toán nâng cao, điều kiện của ẩn
2. Các câu hỏi phụ của bài toán rút gọn
1. Kiến thức cần nhớ 05:38
2. Dạng 1: Tử là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn x (Phần 1) 07:50
3. Dạng 1: Tử là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn x (Phần 2) 07:49
4. Dạng 1: Tử là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn x (Phần 3) 09:18
5. Dạng 2: Tử và mẫu đều là biểu thức chứa căn x (Phần 1) 05:32
6. Dạng 2: Tử và mẫu đều là biểu thức chứa căn x (Phần 2) 07:15
7. Dạng 2: Tử và mẫu đều là biểu thức chứa căn x (Phần 3) 06:52
8. Dạng 3: Các biểu thức khác 10:46
9. Dạng 3: Các biểu thức khác (tiếp) 10:48
10. Tổng kết 03:14
Ôn tập tìm x nguyên để biểu thức nguyên
1. So sánh biểu thức với một số 06:08
2. Dạng 1: So sánh biểu thức với một số 07:59
3. Dạng 1: So sánh biểu thức với một số (tiếp) 05:58
4. Dạng 2: So sánh với các biểu thức hệ quả 08:41
5. Dạng 2: So sánh với các biểu thức hệ quả (tiếp) 02:30
6. Tổng kết 03:04
Ôn tập so sánh biểu thức với một số thực
1. Đánh giá tổng quan 03:45
2. Dạng 1: Cho giá trị của x, tính giá trị biểu thức (Phần 1) 06:24
3. Dạng 1: Cho giá trị của x, tính giá trị biểu thức (Phần 2) 05:42
4. Dạng 1: Cho giá trị của x, tính giá trị biểu thức (Phần 3) 10:24
5. Dạng 2: Tìm x để P nhận giá trị cho trước (Phần 1) 02:35
6. Dạng 2: Tìm x để P nhận giá trị cho trước (Phần 2) 05:32
7. Dạng 2: Tìm x để P nhận giá trị cho trước (Phần 3) 03:36
8. Dạng 2: Tìm x để P nhận giá trị cho trước (Phần 4) 04:21
9. Tổng kết phương pháp 05:30
10. Tổng kết bài học 02:20
Ôn tập giá trị của x - giá trị của P
1. Tổng quan bài học 04:42
2. Dạng 1: Tử là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn (Phần 1) 05:44
3. Dạng 1: Từ là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn (Phần 2) 05:08
4. Dạng 1: Từ là một số, mẫu là một biểu thức chứa căn (Phần 3) 03:22
5. Dạng 2: Tử và mẫu đều là biểu thức căn x (Phần 1) 05:18
6. Dạng 2: Tử và mẫu đều là biểu thức căn x (Phần 2) 07:14
7. Dạng 3: Tử là một biểu thức căn x, mẫu là một biểu thức chứa căn x 02:29
8. Dạng 3: Từ là một biểu thức của x, mẫu là một biểu thức chứa căn x (Phần 2) 11:32
9. Tổng kết về phương pháp 01:31
10. Tổng kết bài học 01:48
Ôn tập GTLN, GTNN của biểu thức
1. Giải bất phương trình của P 02:57
2. Dạng 1: Các BPT với số (Phần 1) 07:50
3. Dạng 1: Các BPT với số (Phần 2) 07:27
4. Dạng 1: Các BPT với số (Phần 3) 06:16
5. Dạng 2: Các BPT phức tạp (Phần 1) 07:40
6. Dạng 2: Các BPT phức tạp (Phần 2) 07:10
7. Dạng 2: Các BPT phức tạp (Phần 3) 08:30
8. Dạng 2: Các BPT phức tạp (Phần 4) 07:43
9. Tổng kết bài học 03:49
Ôn tập giải bất phương trình của P
1. Kiến thức: Bài toán gắn với tham số m 04:56
2. Luyện tập (Phần 1) 05:20
3. Luyện tập (Phần 2) 10:00
4. Luyện tập (Phần 3) 06:35
5. Luyện tập (Phần 4) 09:50
6. Luyện tập (Phần 5) 11:56
7. Tổng kết bài học 02:08
Ôn tập bài toán gắn với tham số m
1. Tổng ôn kiến thức câu hỏi phụ trong bài toán rút gọn 05:41
2. Tổng ôn kiến thức câu hỏi phụ trong bài toán rút gọn (tiếp) 02:43
3. Luyện tập (Phần 1) 12:24
4. Luyện tập (Phần 2) 07:17
5. Luyện tập (Phần 3) 07:39
7. Tổng kết chuyên đề 2 01:28

Đánh giá

five-displayed-star

Hãy là người đánh giá khóa học đầu tiên

Đăng kí gói thành viên CoLearn để xem toàn bộ video, tài liệu, trắc nghiệm