Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Tiếng Anh
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian08:49, 10/11/2023
Rewrite the following sentences without changing the meaning.

1) This is the first time he went abroad.

He hasn't...tom....

2) She started driving I month ago.

She has.........

3) We began eating when it started to rain We have...........

4) I last had my hair cut when I left her.

->I haven't....

5) The last time she kissed me was 5 months ago,

=>She hasn't.............

6) It is a long time since we last met.

We haven't.............

7) When did you have it?

>>How long

8) This is the first time I had such a delicious meal
em không hiểu nên giải thích dùm em luôn nhé🥲

Trả lời

Gia sư Hải Yến

08:59, 10/11/2023

Em tham khảo nhé 

1/ He hasn't gone abroad before.
2/ She has driven for 1 month.
3/ We have eaten since it started to rain.
4/ I haven't had my hair cut since I left her.
5/ She hasn't kissed me for 5 months.
6/ We haven't met for a long time.
7/ How long have you had it?
8/ I haven't had a delicious meal before.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut