Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian15:46, 09/06/2023
Giúp mình vs ạ , mình cần gấp

Trả lời

Gia sư Hải Yến

15:54, 09/06/2023

<br />Gọi x là số sản phẩm mỗi giờ mà người công nhân phải hoàn thành theo kế hoạch <br />(x <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#8712;</mo><mi mathvariant="normal">&#8469;</mi><mo>*</mo></math>  , x &lt; 30) <br />Số sản phẩm mỗi giờ mà người công nhân phải hoàn thành theo thực tế: x + 3 (sp)<br />Thời gian mà công nhân hoàn thành theo kế hoạch: 30/x (h) <br />Thời gian mà công nhân hoàn thành theo thực tế: 30/(x+3) (h) <br />Người công nhân đó hoàn thành công việc sớm hơn dự định 30 phút nên ta có phương trình:<br /> <br /><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mn>30</mn><mi>x</mi></mfrac><mo>-</mo><mfrac><mn>30</mn><mrow><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>3</mn></mrow></mfrac><mo>=</mo><mfrac><mn>30</mn><mrow><mn>60</mn><mo>&#160;</mo></mrow></mfrac><mo>&#8658;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>-</mo><mn>180</mn><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>0</mn><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/><mo>&#8660;</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mn>12</mn><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mi>t</mi><mi>m</mi><mo>)</mo><mo>&#160;</mo><mi>v</mi><mi>&#224;</mi><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>15</mn><mo>&#160;</mo><mo>(</mo><mo>&#160;</mo><mi>k</mi><mi>t</mi><mi>m</mi><mo>)</mo><mspace linebreak="newline"/><mi>V</mi><mi>&#7853;</mi><mi>y</mi><mo>,</mo><mo>&#160;</mo><mi>t</mi><mi>h</mi><mi>e</mi><mi>o</mi><mo>&#160;</mo><mi>k</mi><mi>&#7871;</mi><mo>&#160;</mo><mi>h</mi><mi>o</mi><mi>&#7841;</mi><mi>c</mi><mi>h</mi><mo>&#160;</mo><mi>m</mi><mi>&#7895;</mi><mi>i</mi><mo>&#160;</mo><mi>g</mi><mi>i</mi><mi>&#7901;</mi><mo>&#160;</mo><mi>c</mi><mi>&#7847;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>l</mi><mi>&#224;</mi><mi>m</mi><mo>&#160;</mo><mn>12</mn><mo>&#160;</mo><mi>s</mi><mi>&#7843;</mi><mi>n</mi><mo>&#160;</mo><mi>p</mi><mi>h</mi><mi>&#7849;</mi><mi>m</mi><mo>.</mo><mo>&#160;</mo><mspace linebreak="newline"/></math><br /><br />Em tham khảo nhé.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut