Chi tiết câu hỏi

Lớp 10 • Ngữ Văn
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian20:28, 08/06/2023
*Đoạn trích:<br />Cỏ xanh cửa dưỡng để lòng nhân <br />Trúc rợp hiên mai quyết tục trần <br />Nghiệp cũ thi thư hằng 1 thức <br />Duyên xưa hương hỏa tượng ba thân<br />Nhan uyên nước chứa bầu còn nguyệt<br />Đỗ phủ thơ nên bút có thần<br />Nợ quân thân chưa báo được <br />Hoài hoa còn bợm dặm thanh vân.<br />*Đọc và trả lời đoạn trích trên<br />thực hiên các yêu cầu trên<br /><br />câu 1 văn bản được viết theo thể thơ nào?<br />câu 2 chỉ ra cách reo vần trong văn bản <br />câu 3 biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai cầu sau;<br />Nhan uyên nước chứa bầu còn nguyệt<br />Đỗ phủ thơ nên bút có thần<br />câu 4 ghi lại câu lục ngôn trong văn bản.

Trả lời

Gia sư Hải Yến

20:44, 08/06/2023

1. Thể thơ: Thất ngôn bát cú đường luật <br />2. Cách gieo vần: Vần chân <br />3. Biện phảp nghệ thuật: tương phản, đối lập. &lt; nhan uyên&gt; &lt; Đỗ Phủ &gt; <br />4. Câu lục ngôn: " Nợ quân thân chưa báo được" <br /><br />Em tham khảo nhé.

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut