Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:01, 05/06/2023
Câu 1: Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = 7x+8
A. y = 8x-7
B. y = 7x-8
C. y= 7x+8
D. y = 8x+7
Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -4x²
A. (-4;-1)
B. (1;4)
C. (4;1)
D. (1;-4)
Câu 3: Cho đường tròn (O) bán kính R=4 và đường thẳng d tiếp xúc với (O) tại điểm M. Độ dài đoạn thẳng OM bằng
A. 8cm B. 2cm C. 4cm D.1cm
Câu 4: Điều kiện của x để biểu thức √x+5 có nghĩa là
A. x ≥ -5
B. x ≥ 5
C. x ≤ -5
D. x ≤ 5
Câu 5: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R
A. y = -3x²
B. y = 3x-2
C. y = -3x-2
D. y = 3x²
Câu 6: Cho hàm số y = x + b có đồ thị đi qua điểm A(1;-2). Giá trị của b bằng
A. 1 B. -3 C. 3 D. -1

Trả lời

Gia sư Hải Yến

21:08, 05/06/2023

1. B y = 7x-8
2 D. (1;-4)
3,C. 4cm
4.A. x ≥ -5
5.D. y = 3x²
6. B. -3


Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut