Chi tiết câu hỏi

Lớp 9 • Toán
Hỏi nhanh
Gia sư đã trả lời
thời gian21:01, 05/06/2023
Câu 1: Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = 7x+8<br/>A. y = 8x-7<br/>B. y = 7x-8<br/>C. y= 7x+8<br/>D. y = 8x+7<br/>Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -4x²<br/>A. (-4;-1) <br/>B. (1;4)<br/>C. (4;1)<br/>D. (1;-4)<br/>Câu 3: Cho đường tròn (O) bán kính R=4 và đường thẳng d tiếp xúc với (O) tại điểm M. Độ dài đoạn thẳng OM bằng<br/>A. 8cm B. 2cm C. 4cm D.1cm<br/>Câu 4: Điều kiện của x để biểu thức √x+5 có nghĩa là<br/>A. x ≥ -5<br/>B. x ≥ 5<br/>C. x ≤ -5<br/>D. x ≤ 5<br/>Câu 5: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R<br/>A. y = -3x²<br/>B. y = 3x-2<br/>C. y = -3x-2<br/>D. y = 3x²<br/>Câu 6: Cho hàm số y = x + b có đồ thị đi qua điểm A(1;-2). Giá trị của b bằng<br/>A. 1 B. -3 C. 3 D. -1

Trả lời

Gia sư Hải Yến

21:08, 05/06/2023

1. B y = 7x-8<br />2 D. (1;-4) <br />3,C. 4cm<br />4.A. x ≥ -5<br />5.D. y = 3x² <br />6. B. -3<br /><br /><br />Em tham khảo nhé

Bạn muốn hỏi điều gì?

question icon ĐẶT CÂU HỎI

500.000+

Lượt tải

10.000+

Câu hỏi được giải mỗi ngày

5.000+

Gia sư giải đáp

Ghé thăm ứng dụng của chúng tôi

CoLearn - Nền tảng học tập kết nối

intro-cut