Blog Chia sẻ kiến thức Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT các tỉnh trên cả nước - năm học 2023

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT các tỉnh trên cả nước - năm học 2023

09:29 17/07/2023
<p style="line-height: 2;">Bộ GD-ĐT th&ocirc;ng tin sẽ <strong>c&ocirc;ng bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 v&agrave;o 8h ng&agrave;y 18/7</strong>.</p> <p style="line-height: 2;">C&aacute;c đơn vị nhận đơn ph&uacute;c khảo v&agrave; lập danh s&aacute;ch ph&uacute;c khảo từ ng&agrave;y 18/7 đến hết ng&agrave;y 27/7, tổ chức ph&uacute;c khảo b&agrave;i thi (nếu c&oacute;) chậm nhất ng&agrave;y 5/8.</p> <p style="line-height: 2;">X&eacute;t c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp THPT sau ph&uacute;c khảo ho&agrave;n th&agrave;nh chậm nhất ng&agrave;y 12/8.</p> <p style="line-height: 2;">X&eacute;t tuyển đại học, bắt đầu từ ng&agrave;y 10-30/7, th&iacute; sinh đăng k&yacute;, điều chỉnh nguyện vọng x&eacute;t tuyển kh&ocirc;ng giới hạn tr&ecirc;n hệ thống của Bộ GD-ĐT. Th&iacute; sinh c&oacute; 7 ng&agrave;y để nộp lệ ph&iacute; x&eacute;t tuyển, từ 31/7 đến ng&agrave;y 6/8/2023.</p> <p style="line-height: 2;">Kết quả điểm chuẩn sẽ được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 22/8 v&agrave; x&aacute;c nhận nhập học đợt 1 trước 17h ng&agrave;y 6/9/2023.</p> <p style="line-height: 2;"><img class="wscnph" style="max-width: 100%;" src="https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/17072023/tra-cuu-diem-thi-tot-ndhiep-thpt-2023-FlLI1Q.png" /></p> <table style="width: 566px;" width="348"> <tbody> <tr> <td style="width: 115.534px;" width="49"><strong>STT</strong></td> <td style="width: 190.183px;" width="130"><strong>Tỉnh/Th&agrave;nh phố</strong></td> <td style="width: 215.894px;" width="169"><strong>Kết quả điểm thi</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">1</td> <td style="width: 190.183px;">H&agrave; Nội</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuu.hanoi.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">2</td> <td style="width: 190.183px;">TP Hồ Ch&iacute; Minh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.hcm.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">3</td> <td style="width: 190.183px;">An Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="http://angiang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">4</td> <td style="width: 190.183px;">Cần Thơ</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://cantho.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">5</td> <td style="width: 190.183px;">Bắc Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://sgd.bacgiang.gov.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">6</td> <td style="width: 190.183px;">Bắc Kạn</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://backan.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">7</td> <td style="width: 190.183px;">B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuu.bariavungtau.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">8</td> <td style="width: 190.183px;">Bắc Ninh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.bacninh.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">9</td> <td style="width: 190.183px;">Bến Tre</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tradiem.bentre.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">10</td> <td style="width: 190.183px;">B&igrave;nh Định</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://binhdinh.tsdc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">11</td> <td style="width: 190.183px;">B&igrave;nh Dương</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://binhduong.edu.vn/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">12</td> <td style="width: 190.183px;">B&igrave;nh Phước</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://binhphuoc.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">13</td> <td style="width: 190.183px;">B&igrave;nh Thuận</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://sgddt.binhthuan.gov.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">14</td> <td style="width: 190.183px;">Bạc Li&ecirc;u</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://sgddtbaclieu.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">15</td> <td style="width: 190.183px;">Cao Bằng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://khaothicaobang.edu.vn/vi/tracuudiemthi/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">16</td> <td style="width: 190.183px;">Đ&agrave; Nẵng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.danang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">17</td> <td style="width: 190.183px;">Đăk Lắk</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.daklak.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">18</td> <td style="width: 190.183px;">Điện Bi&ecirc;n</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://dienbien.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">19</td> <td style="width: 190.183px;">Đồng Nai</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://dongnai.edu.vn/tra-cuu-diem-thi.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">20</td> <td style="width: 190.183px;">H&agrave; Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.hagiang.edu.vn:9999/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">21</td> <td style="width: 190.183px;">H&agrave; Nam</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://sgddt.hanam.gov.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">22</td> <td style="width: 190.183px;">H&agrave; Tĩnh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://hatinh.edu.vn/khao-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">23</td> <td style="width: 190.183px;">Hải Ph&ograve;ng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.haiphong.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">24</td> <td style="width: 190.183px;">Hải Dương</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.haiduong.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">25</td> <td style="width: 190.183px;">Hậu Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.haugiang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">26</td> <td style="width: 190.183px;">H&ograve;a B&igrave;nh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://hoabinh.edu.vn/vn/default.aspx" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">27</td> <td style="width: 190.183px;">Hưng Y&ecirc;n</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.hungyen.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">28</td> <td style="width: 190.183px;">Kh&aacute;nh H&ograve;a</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.khanhhoa.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">29</td> <td style="width: 190.183px;">Ki&ecirc;n Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="http://tracuu.kiengiang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">30</td> <td style="width: 190.183px;">Kon Tum</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.kontum.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">31</td> <td style="width: 190.183px;">Lai Ch&acirc;u</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://laichau.edu.vn/ioffice/ket-qua-thi" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">32</td> <td style="width: 190.183px;">Lạng Sơn</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://langson.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">33</td> <td style="width: 190.183px;">L&agrave;o Cai</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.laocai.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">34</td> <td style="width: 190.183px;">Long An</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.longan.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">35</td> <td style="width: 190.183px;">Nam Định</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://namdinh.edu.vn/diemthi_thptqg2019" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">36</td> <td style="width: 190.183px;">Nghệ An</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://nghean.edu.vn/menutop/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi?isFeatured=1" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;"><strong>37</strong></td> <td style="width: 190.183px;">Ninh B&igrave;nh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://ninhbinh.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">38</td> <td style="width: 190.183px;">Ninh Thuận</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuu.ninhthuan.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">39</td> <td style="width: 190.183px;">Ph&uacute; Thọ</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://phutho.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">40</td> <td style="width: 190.183px;">Ph&uacute; Y&ecirc;n</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.phuyen.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">41</td> <td style="width: 190.183px;">Quảng Ng&atilde;i</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.quangngai.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">42</td> <td style="width: 190.183px;">Quảng Ninh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://qnh.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">43</td> <td style="width: 190.183px;">Quảng B&igrave;nh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiemthi.quangbinh.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">44</td> <td style="width: 190.183px;">Quảng Trị</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.quangtri.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">45</td> <td style="width: 190.183px;">S&oacute;c Trăng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuu.sogddt.soctrang.gov.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">46</td> <td style="width: 190.183px;">Sơn La</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.sogddtsonla.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">47</td> <td style="width: 190.183px;">T&acirc;y Ninh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://kqthpt.giaoductayninh.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">48</td> <td style="width: 190.183px;">Thừa Thi&ecirc;n Huế</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.thuathienhue.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">49</td> <td style="width: 190.183px;">Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://thainguyen.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">50</td> <td style="width: 190.183px;">Thanh H&oacute;a</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://thanhhoa.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">51</td> <td style="width: 190.183px;">Th&aacute;i B&igrave;nh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://thaibinh.edu.vn/tra-cuu/bang-diem" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">52</td> <td style="width: 190.183px;">Tiền Giang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiem.tiengiang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">53</td> <td style="width: 190.183px;">Tr&agrave; Vinh</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">54</td> <td style="width: 190.183px;">Tuy&ecirc;n Quang</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tuyenquang.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">55</td> <td style="width: 190.183px;">Vĩnh Ph&uacute;c</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthithpt.vinhphuc.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">56</td> <td style="width: 190.183px;">Y&ecirc;n B&aacute;i</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://yenbai.edu.vn/tra-cuu/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-tinh-yen-bai" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">57</td> <td style="width: 190.183px;">C&agrave; Mau</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://sogddt.camau.gov.v" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">58</td> <td style="width: 190.183px;">Đắc N&ocirc;ng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.daknong.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">59</td> <td style="width: 190.183px;">Vĩnh Long</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://vinhlong.edu.vn/ket-qua-cac-ky-thi/tot-nghiep-thpt" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">60</td> <td style="width: 190.183px;">L&acirc;m Đồng</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">61</td> <td style="width: 190.183px;">Gia Lai</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://tracuudiemthi.gialai.edu.vn:8080/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">62</td> <td style="width: 190.183px;">Đồng Th&aacute;p</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://diemthi.dongthap.edu.vn/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> <tr> <td style="width: 115.534px;">63</td> <td style="width: 190.183px;">Quảng Nam</td> <td style="width: 215.894px;"><a href="https://gdqn.edu.vn/tracuu" target="_blank" rel="noopener"><strong>Xem tại đ&acirc;y</strong></a></td> </tr> </tbody> </table> <p style="line-height: 2;">Nguồn: Theo vietnamnet</p><style>img{max-width: 100%;}</style>
Chia sẻ